SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
GRAD OPATIJA
25

28.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu (»Služene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02 i 4/03) u članku 2. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Posebni dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika po namjenama.

U Bilanci prihoda i rashoda iskazuju se porezni i neporezni prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi za financiranje javnih potreba na razini Grada, kao i rashodi za nefinancijsku imovinu. Bilanca sadrži i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.«

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6.

»U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, te neto zaduživanje ili neto financiranje.

Sukladno članku 37. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02) prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine moraju biti isti ili veći od rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine. Grad se može zadužiti za kapitalne projekte isključivo do ukupne svote iskazane u Računu financiranja.

Primici od zaduženja planirani u iznosu od 1.300.000 kn predviđeni su za kapitalna ulaganja u Gradsku vijećnicu i financirat će se iz Proračuna, a na temelju Odluke Gradskog vijeća o zaduživanju uz prethodnu suglasnost Vlade, sve u skladu s člankom 31. i 32. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02).«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 24. srpnja 2003.

GADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Antun Onsea, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr