SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 6. Petak, 20. veljače 2004.
GRAD MALI LOŠINJ
Vodovod i čistoća

Vodovod i čistoća
Cres - Mali Lošinj

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - Pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) Skupština društva Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2003. godine donosi

ODLUKU
o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način plaćanja i visinu cijena komunalnih usluga:

- opskrbe vodom,

- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,

- odvoza i odlaganja otpada i fekalija,

- pogrebnih usluga,

- tržnica na malo.

Članak 2.

Obračun komunalne usluge plaća se isporučitelju komunalne usluge na način i prema cijenama utvrđenim ovom odlukom.

Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik prenio na korisnika ugovorom.

Članak 3.

Potrošač može račun za komunalnu uslugu platiti na način utvrđen važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Rok za podmirenje računa za komunalnu uslugu otisnut je na svakom ispostavljenom računu.

Ukoliko potrošač ne plati račun u roku iz stavka 1. ovog članka, isporučitelj će zaračunati zatezne kamate u skladu s važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Potrošač je dužan pismeno izvijestiti isporučitelja usluge o svakoj promjeni vlasništva nekretnine, adrese kao i svakoj drugoj bitnoj promjeni odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od nastanka promjene.

Članak 6.

Potrošač ima pravo prigovora (reklamacije) na obračun komunalne usluge u pismenom obliku u roku od 8 dana od dostave računa.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana od dostave prigovora.

Ako je isporučitelj komunalne usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa s novim obračunom.

II. OBRAČUN KOMUNALE USLUGE I DOSTAVA RAČUNA

1. Obračun opskrbe vodom

Članak 7.

Obračun opskrbe (potrošnje) vodom obavlja se prema broju kubičnih metara (m3) isporučene vode potrošaču što se utvrđuje očitanjem brojila na vodomjeru i primjenom tarifnog sustava.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom račun ispostavlja za razdoblje od mjesec dana.

Članak 8.

Očitavaju se samo službeni vodomjeri koji su smješteni u odgovarajućim vodomjernim oknima na javnim površinama. Interni vodomjeri unutar zgrada koji su sami vlasnici nekretnina postavljali ne očitavaju se niti se vrši obračun opskrbe vodom.

Članak 9.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbu vodom vrši autocisternama i brodovima-vodonoscima u područjima bez javnog vodovodnog sustava temeljem Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99 i 32/02) te Naputka o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih domaćinstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine« broj 90/02).

Članak 10.

U slučaju neispravnosti vodomjera iz bilo kojeg razloga, obračun opskrbe vodom ispostavlja se potrošaču na osnovi prosječnog utroška vode u prethodnih 12 mjeseci.

Članak 11.

Isporučitelj komunalne usluge opskrbe vodom može na pismeni zahtjev osloboditi potrošača plaćanja dijela usluge za količinu vode iznad 200 m3, ako je zbog kvara uzrokovanog višom silom istekla količina vode više od 200 m3 u jednom mjesecu.

Ukoliko je do veće potrošnje vode došlo zbog propusta potrošača da zaštiti vodovodne instalacije na internoj vodovodnoj mreži od termičkog udara, isporučitelj neće osloboditi potrošača obveze plaćanja usluge opskrbe vodom.

Članak 12.

Potrošač je dužan očitavatelju komunalne usluge omogućiti očitavanje i kontrolu vodomjera i spremišta vodomjera.

Članak 13.

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) utvrđuje se različito za domaćinstva te za sve ostale potrošače po sljedećem tarifnom sustavu:

POTROŠAČ

RAZDOBLJE

CIJENA kn/m3

CIJENA s
PDV-om

Domaćinstvo

01. 06.- 30. 09.

5,65

6,89

 

01. 10.- 31. 05.

4,96

6,05

Svi ostali

01. 06.- 30. 09.

6,17

7,53

 

01. 10.- 31. 05.

5,44

6,64

Članak 14.

Cijena metra kubičnog opskrbe vodom (potrošnje) na području bez javnog vodovodnog sustava, utvrđuje se različito ovisno o vrsti prijevoznog sredstva, udaljenosti naselja te sukladno Naputku (»Narodne novine« broj 90/02) po sljedećem tarifnom sustavu:

NASELJE

VRSTA
PRIJEVOZA

CIJENA kn/m3

CIJENA s
PDV-om

Susak

brod-vodonosac

46,45

56,67

Unije

brod-vodonosac

46,45

56,67

Ilovik

brod-vodonosac

46,45

56,67

Srakane

brod-vodonosac

46,45

56,67

Garbin

autocisterna

64,03

78,12

Porozina

autocisterna

73,08

89,16

Beli

autocisterna

73,08

89,16

Dragozetići

autocisterna

73,08

89,16

Predošćica

autocisterna

53,24

64,95

Merag

autocisterna

53,24

64,95

Vodice

autocisterna

53,24

64,95

Ćunski

autocisterna

75,05

91,56

Vidovići

autocisterna

73,08

89,16

Grmov

autocisterna

73,08

89,16

Cijena isporuke pitke vode koju plaćaju domaćinstva čiji članovi imaju prebivalište na otocima, a opskrbljuju se pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom i to za količinu do 20 m3 mjesečno, odnosno 150 m3 godišnje po domaćinstvu utvrđuje se po posebnom Zakonu.

2. Obračun potrošnje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (kanalizacija)

Članak 15.

Obračun komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda isporučitelj usluge vrši prema količini potrošene vode i tarifnog sustava.

Isporučitelj komunalne usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda ispostavlja račun za razdoblje od mjesec dana.

Članak 16.

Cijena metra kubičnog odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se po sljedećem tarifnom sustavu:

POTROŠAČ

CIJENA kn/m3

CIJENA kn/m3
s PDV-om

Svi potrošači

1,88

2,29

3. Obračun usluge odvoza i deponiranja otpada i fekalija

Članak 17.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada za stambene i poslovne objekte vrši se prema jedinici neto korisnog prostora m2 i važećeg tarifnog sustava za stambene objekte i kategoriji poslovnog objekta prema namjeni.

Za izmjeru korisnog prostora isporučitelj komunalne usluge koristi podatke:

- jedinica lokalne samouprave za obračun komunalne naknade,

- građevinskih dozvola za gradnju građevina,

- iz drugih vjerodostojnih dokumenata kojima se može dokazati izmjera korisnog prostora,

- izmjerom stručnih službi isporučitelja usluge.

Članak 18.

Račun za uslugu odvoza i deponiranja otpada u stambenim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog stambenog prostora m2 i važećoj cijeni komunalne usluge metra kvadratnog.

Cijena m2 usluge odvoza i deponiranja otpada za stambene objekte utvrđena je kako slijedi:

POTROŠAČ

CIJENA kn/m2

CIJENA kn/m2
s PDV-om

Stambeni objekti

0,54

0,66

Članak 19.

Račun za uslugu odvoza i deponiranja otpada u poslovnim objektima isporučitelj usluge ispostavlja prema izmjeri korisnog poslovnog prostora m2, površini terase natkrivene ili otkrivene u m2 koju koristi ugostiteljski objekat u razdoblju od 01. 06. do 30. 09. i važećoj cijeni komunalne usluge metra kvadratnog određene kategorije prema namjeni objekta.

Članak 20.

Utvrđuju se kategorije poslovnih objekata prema namjeni:

 

NAMJENA OBJEKTA

KATEGORIJA

1.

Trgovine prehranom na malo, ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (restorani, gostionice, krčme, pivnice slastičarnice, pizzerije i sl.), kafići

I

2.

Odmarališta

II

3.

Dječji i odgojni domovi

III

4.

Brodogradilišta, građevinarstvo, školski odgoj i obrazovanje, ostale obrtničke proizvodno- uslužne radnje (servisi, suveniri, saloni, kemijske čistionice, zlatari-filigrani i sl.), uredski prostori (državne i lokalne uprave, banaka, osig.organizacija, sudova, odvjetničkih ureda, agencija, pošte, fondova, društvenih organizacija i udruženje građana

IV

5.

Objekti za predškolski odgoj, objekti kulture, domovi za smještaj umirovljenika

V

Članak 21.

Cijena m2 usluge odvoza i deponiranja otpada prema namjeni poslovnog objekta, razvrstanih u kategorije, utvrđuje se kako slijedi:

KATEGORIJA

CIJENA kn/m2

CIJENA kn/m2
s PDV-om

I

3,80

4,64

II

1,67

2,04

III

1,52

1,85

IV

1,13

1,38

V

0,77

0,94

U razdoblju od 01. 06. do 30. 09. I kategoriji uvećava se površina u m2 za veličinu terase koju korisnik komunalne usluge koristi neovisno da li je terasa u vlasništvu korisnika ili je javna površina u zakupu.

Članak 22.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada hotelima, odmaralištima i turističkim naseljima vrši se prema broju smještajnih jedinica (ležajnih kapaciteta) i važeće cijene jedne smještajne jedinice (godišnje) određenog objekta.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada autokampovima vrši se prema broju smještajnih jedinica (ležajnih kapaciteta) i važeće cijene jedne smještajne jedinice (godišnje) određenog autokampa.

Članak 23.

Godišnja cijena smještajne jedinice (ležaja) utvrđuje se različito za hotele, autokampove i odmarališta, kako slijedi:

VRSTA
OBJEKTA

GODIŠNJA
CIJENA/LEŽAJ ILI SMJEŠTAJ. JED. kn

CIJENA s
PDV-om

Hoteli i
depandanse

115,00

140,30

Odmarališta i
turistička naselja

105,00

128,10

Autokampovi

100,00

122,00

Isporučitelj komunalne usluge račun ispostavlja u travnju, svibnju, lipnju i rujnu u iznosu od 10 0odišnje obveze u srpnju i kolovozu ispostavlja račun u iznosu od 300d utvrđene godišnje obveze.

Članak 24.

Obračun komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada prema posebnoj narudžbi ili ugovoru vrši se prema veličini posude (kontejnera) i važećoj cijeni po posudi (kontejnera).

Cijena komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

VELIČINA
POSUDE

CIJENA PO
POSUDI kn/kom

CIJENA s
PDV-om

700 - 1.100 lit

174,36

212,72

5.000 lit

697,44

850,88

Članak 25.

Obračun komunalne usluge korištenja odlagališta otpada, u slučaju kad potrošač sam vrši prijevoz otpada na odlagalište otpada po odobrenju isporučitelja, vrši se prema nosivosti vozila - tovarnog sanduka i važećoj cijeni po nosivosti vozila odnosno po t i iznad 7 t nosivosti vozila.

Cijena komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

NOSIVOST VOZILA

CIJENA PO VOZILU u kn

CIJENA s
PDV-om

do 1 t

30,00

36,60

od 1t do 2 t

60,00

73,20

od 2 t do 5 t

120,00

146,40

od 5 t do 7 t

160,00

195,20

iznad 7 t

30,00 kn/t

36,60 kn/t

Članak 26.

Obračun komunalne usluge skupljanja i deponiranja krupnog otpada, kartonske i druge ambalaže vrši se po satu korištenja vozila-kamiona.

Članak 27.

Cijena sata vozila-kamiona utvrđuje se:

JEDINICA
MJERE

CIJENA SATA VOZILA u kn

CIJENA S
PDV-om

1 sat

709,32

865,37

Članak 28.

Obračun komunalne usluge deponiranja fekalija vrši se prema utrošku sati rada i tipu vozila koji vrši ispumpavanje i deponiranje fekalija ili čišćenje i probijanje kanalizacijskih kolektora i okana i važećoj cijeni sata po vrsti vozila.

Cijena komunalne usluge iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

JEDINICA MJERE

VRSTA
VOZILA

CIJENA kn/sat

CIJENA kn/sat s PDV-om

sat

KUKA

390,00

475,80

sat

SLIVNIČAR

779,00

950,38

4. Obračun usluge održavanja groblja te obavljanja pogrebnih poslova

Članak 29.

Obračun godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobnog mjesta na grobljima plaća se na temelju veličine i vrste grobnog mjesta jednom godišnje.

Cijena godišnje grobne naknade koju plaćaju korisnici grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

VRSTA GROB. M.

VELIČINA
u m2

GOD. IZNOS U kn

IZNOS S
PDV-om

Grobnica

do 3 m2

165,00

201,30

Grobnica

od 3 m2-6 m2

268,95

328,12

Grobnica

od 6 m2-9 m2

374,55

456,95

Grobnica

preko 9 m2

747,45

911,89

Niša

-

135,30

165,07

Članak 30.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme plaća se jednokratno na temelju veličine i vrste grobnog mjesta.

Cijena dodjele grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

VRSTA GROB. M.

VELIČINA u m2

JEDNOKRAT. IZNOS U kn

IZNOS S PDV-om

Zemljani grob

do 3 m2

1.300,00

1.586,00

Zemljani grob

za svaki m2 iznad 3 m2

800,00

976,00

Grobnica

do 3 m2

2.900,00

3.538,00

Grobnica

za svaki m2 iznad 3 m2

1.200,00

1.464,00

Niša

-

1.600,00

1.952,00

Članak 31.

Pogrebni poslovi, ovisno o vrsti obavljaju se po sljedećim cijenama:

VRSTA POSLA

CIJENA POSLA
u kn

CIJENA s
PDV-om

Priprema pogrebne opreme

50,00

61,00

Preuzimanje pokojnika

155,54

189,76

Preuzimanje pokojnika-nesretni slučaj

244,05

297,74

Preuzimanje pokojnika u raspadnutom stanju

403,00

491,66

Prenošenje pokojnika od mrtvačnice do broda ili auta

86,66

105,73

Oblačenje pokojnika

300,00

366,00

Iskop grobne jame

885,00

1.079,70

Skidanje ploče s grobnice

167,54

204,40

Sahrana

585,00

713,70

Skidanje spomenika s grobnice

150,00

183,00

Korištenje mrtvačnice po danu

52,50

64,05

Korištenje rashladne komore dnevno

84,34

102,89

Ishod dokumenata

62,74

76,54

Exhumacija i dezinsekcija do 5 godina

1.121,00

1.367,62

Exhumacija i dezinsekcija groba preko 5 godina

505,00

616,10

Čišćenje groba po pokojniku

46,22

56,39

Ostali radovi grobara po satu

63,25

77,17

Otvaranje i zatvaranje niše i grobnice

219,53

267,83

Otvaranje i zatvaranje mauzoleja

306,19

373,55

Korištenje razglasnog uređaja

46,22

56,38

Lotanje limenog lijesa

115,54

140,96

Autofurgon lokalno

70,00

85,40

Autofurgon Mali Lošinj-Veli Lošinj

75,00

91,50

Autofurgon Mali Lošinj-Ćunski

75,00

91,50

Autofurgon u RH po km

2,60

3,17

Autofurgon izvan RH po km

5,00

6,10

Preuzimanje pokojnika u KD Kozala - koncesija

500,00

610,00

Sabiranje posmrtnih ostataka kod redovnog ukopa

90,00

109,80

Preuzimanje pokojnika na teško pristupačno mjesto

550,00

671,00

Cijene pogrebnih poslova za rad nedjeljom ili praznikom uvećavaju se za 50%.

Cijene materijala i opreme kao napr. mrtvački lijes i ostalo ovisno o vrsti ili tipu opreme formira se umnoškom nabavne cijene uvećane za 35%.

5. Obračun usluge tržnice na malo

Članak 32.

Izdavanje u zakup prodajnih mjesta na otvorenoj tržnici i ribarnici u Malom Lošinju obavlja se po sljedećem cijeniku:

1. Otvorena tržnica u Malom Lošinju

VRSTA ZAKUPA

KAT.

CIJENA PROD.
M/ROK

CIJENA s PDV-om

Zakup 12 mjeseci

I

11.311,44 kn/god.

13.799,96 kn/god.

Zakup 12 mjeseci

II

10.495,20 kn/god.

12.804,14 kn/god.

Zakup 12 mjeseci

III

9.833,04 kn/god.

11.996,31 kn/god.

Zakup 6,7,8,9 (4 mjes.)

I

9.633,60 kn/razdob.

11.752,99 kn/god.

Zakup 6,7,8,9 (4 mjes.)

II

9.100,00 kn/razdob.

11.102,00 kn/raz.

Zakup 6,7,8,9 (4 mjes.)

III

8.900,00 kn/razdob.

10.858,00 kn/raz.

Mjesečni zakup u 7 i 8 mjes.

I

3.600,00 kn/mjes.

4.392,00 kn/raz.

Mjesečni zakup u 7 i 8 mjes.

II

3.200,00 kn/mjes.

3.904,00 kn/raz.

Mjesečni zakup u 7 i 8 mjes.

III

3.000,00 kn/mjes.

3.660,00 kn/raz.

Dnevni zakup u 7 i 8 mjes.

I

134,26 kn/dnevno

163,80 kn/dnev.

Dnevni zakup u 7 i 8 mjes.

II

130,00 kn/dnevno

158,60 kn/dnev.

Dnevni zakup u 7 i 8 mjes.

III

126,00 kn/dnevno

153,72 kn/dnev.

Dnevni zakup u ostalim mjesecima

I

44,30 kn/dnevno

54,05 kn/dnev.

Dnevni zakup u ostalim mjesecima

II

42,30 kn/dnevno

51,61 kn/dnev.

Dnevni zakup u ostalim mjesecima

III

40,30 kn/dnevno

49,17 kn/dnev.

Mjesečni zakup za lokalne poljop. proizvođ. u 6, 7, 8, 9 mjesecu

-

1.000,00 kn/mjesec

1.220,00 kn/mjes.

Mjesečni zakup za lokalne poljop. proizvođ. u 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 mjesecu

-

412,00 kn/mjesec

502,64 kn/mjes.

Korištenje skladišnog prostora-dnevno

-

10,82 kn/dnevno

13,20 kn/mjesec

Korištenje skladišnog prostora-mjesečno

-

279,00 kn/mjesec

340,38 kn/mjes.

 

Čišćenje grobnice od otpadnog materijala po rad. satu

50,00

61,00

Ispisivanje naslova na križu

35,00

42,70

Izrada i pričvršćivanje natpisnih ploča

100,00

122,00

Prijevoz vijenaca uz sanduk

60ijene
prijevoza

 

Jednokratno uređenje groba nakon ukopa te polaganje vijenaca i cvijeća

180,00

219,60

Uklanjanje vijenaca s groba

90,00

109,80

Naknada za izdavanje suglasnosti

150,00

183,00

Tiskanje osmrtnica po komadu

7,00

8,54

Tiskanje osmrtnica sa slikom po komadu

13,00

15,86

Tiskanje zahvalnica po komadu

10,00

12,20

Tiskanje zahvalnica sa slikom

15,00

18,30

Prijenos posmrtnih ostataka iz grobnice ili niše u drugu grobnicu ili nišu

250,00

305,00

2. Ribarnica u Malom Lošinju

VRSTA ZAKUPA

CIJENA PROD.
MJESTA/ROK

CIJENA S PDV-om

Zakup 12 mjeseci

7.099,20 kn/god.

8.661,02 kn/god.

Zakup 6 mjeseci

3.549,60 kn/6 mj.

4.330,51 kn/god.

Dnevni zakup 7 i 8 mjesec

131,30 kn/dnevno

160,19 kn/dnevno

Dnevni zakup ostali mjeseci

35,40 kn/dnevno

43,19 kn/dnevno

Dnevni zakup za prodaju jaja

35,40 kn/dnevno

43,19 kn/dnevno

III. OBUSTAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Članak 33.

Isporučitelj komunalne usluge može korisniku (potrošaču) komunalne usluge obustaviti pružanje komunalne usluge u slučajevima:

1. ako korisnik (potrošač) ne plati račun za komunalnu uslugu ni u roku od 15 dana od dana dostave opomene,

2. ako korisnik (potrošač) o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja u roku od 15 dana, pa se zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili opomena,

3. ako korisnik (potrošač) onemogući, spriječi ili u ponovljenom slučaju ne omogući očitavatelju slobodan pristup vodomjeru, kontrolu utroška vode, stanja vodomjera ili spremišta vodomjera,

4. ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštećenja priključnog mjesta, a korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom primjerenom roku,

5. ako korisnik (potrošač) nije u cijelosti podmirio svoje obveze prema isporučitelju komunalne usluge prilikom priključivanja objekta na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav,

6. ako korisnik (potrošač) nije u cijelosti podmirio obvezu komunalnog doprinosa prema jedinici lokalne samouprave u rokovima utvrđenim rješenjem.

Članak 34.

Isporučitelj ima pravo obustaviti pružanje komunalne usluge opskrbe vodom i u sljedećim slučajevima:

- kad se vrši popravci kvarova na javnoj mreži i uređajima,

- kad stanje individualne mreže ugrožava zdravlje korisnika vode i kvalitetu vode u javnoj mreži.

Članak 35.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je najmanje 8 dana prije obustavljanja pružanja komunalne usluge korisniku (potrošaču) dostaviti obavijest o prestanku pružanja komunalne usluge.

Ako korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje komunalnih usluga najmanje 24 sata prije vremena određenog za obustavu pružanja komunalne usluge, isporučitelj neće obustaviti pružanje komunalne usluge.

Za ponovno priključivanje u javni vodovodni ili kanalizacijski sustav, korisnik (potrošač) dužan je podmiriti troškove priključivanja.

Izuzetno od odredbe st. 1. ovog članka, u slučaju neovlaštenog priključivanja na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav ili na internu mrežu postojećeg korisnika (potrošač) isporučitelj komunalne usluge će bez posebne obavijesti obustaviti pružanje komunalne usluge neovlaštenom korisniku kao i korisniku koji je omogućio neovlašteno priključivanje.

Članak 36.

Isporučitelj komunalne usluge ima pravo na naknadu štete u paušalnom iznosu od 200 m3 vode od potrošača ili vlasnika nekretnine u slučaju:

- kad se bez odobrenja isporučitelja komunalne usluge priključi na javnu vodovodnu ili kanalizacijsku mrežu,

- kad koristi vodu iz javne vodovodne mreže, javnog hidranta ili drugih uređaja javne mreže,

- kad ošteti plombu na vodomjeru, zaporu (ventilu) ili spojnici.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati odjavu vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana odjave.

Odjava vodovodnog priključka koja traje 15 ili manje mjeseci smatra se privremenom odjavom, a trajnom odjavom smatra se svaka odjava koja traje duže od 15 mjeseci.

U slučaju trajne odjave vodovodnog priključka raskida se ugovor o priključivanju zaključen između vlasnika - potrošača i isporučitelja komunalne usluge.

Članak 38.

Vlasnik - potrošač može podnijeti pismeni zahtjev za ponovno priključivanje nekretnine na javnu vodovodnu mrežu, a u tom slučaju je dužan podmiriti sljedeće troškove:

1. kod privremene odjave - troškove demontaže i montaže vodomjera,

2. kod trajne odjave - troškove demontaže i montaže vodomjera te baždarenja vodomjera.

U slučaju iz točke 2. st. 1. ovog članka vlasnik - potrošač i isporučitelj komunalne usluge sklapaju ugovor o priključivanju nekretnine na javni vodovodni sustav.

Članak 39.

Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga od 29. 04. 1996. i svi važeći cjenici za komunalne usluge ovoga Društva.

Članak 40.

Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama Društva i u službenom glasilu Primorsko-goranske županije (»Službene novine«).

Broj: 26/03-1/1-I

Cres, 17. prosinca 2003.

Predsjednik
Skupštine društva
Gaetano Negovetić, prof., v.r.

1. Prethodna suglasnost Grada Cresa klasa: 021-01/04-1/I, urbroj: 2213/02-02-01-03-40, od 27. 01. 2004.

2. Prethodna suglasnost Grada Malog Lošinja klasa: 363- 01/04-01/03, urbroj: 2213/01-01-04-2 od 09. 02. 2004


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr