SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
25

26.

Na temelju članka 5. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) i Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 3/02) članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 25 sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara
i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

Članak 1.

Dopunjuje se Tabelarni dio Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Plan) na način da se:

- na str. 14. - 15. Plana u odjeljku 3.3. »Uključivanje komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara« u tablici: prilog 3, kod »Parkovi« Rijeka dopunjava se tel./mob. 268-310., 0912021013.

- na str. 23. Plana u odjeljku 6.2.2. »Uklanjanje vozila sa prometnice« tablicu »Poduzeća za ukljanjanje vozila« dopunjava se »Hrvatski auto klub« telefon: 987.

- na str. 23. Plana u odjeljku 6.2.3. »Za transport zapaljive tekućine zadužuju se poduzeća koja su dužna osigurati autocisterne za transport pretovarene tekućine, kako slijedi« tablicu »Poduzeća za transport zapaljive tekućine« dopunjava se » Filtom« d.o.o. Viškovo, Furićevo bb, telefon: 257-613.

- na str. 24. Plana u odjeljku 6.2.4. »Za prihvat pretovarene tekućine zadužuju se: u tablicu »Poduzeća za prihvat pretovarene tekućine« dopunjava se »INA« d.d., »Maziva«, Rijeka, Baračeva 29, telefon: 201-011.

Članak 2.

Zadužuje se DVD »Halubjan« Viškovo za kontinuirano praćenje stanja zaštite od požara na području Općine Viškovo, ažuriranje podataka iz Plana te predlaganje mjera zaštite od požara na području Općine Viškovo.

Članak 3.

Ova Odluka o dopuni Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-01/24

Ur. broj: 2170-09-03-1-11

Viškovo, 17. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr