SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA JELENJE
3

6.

Na temelju članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i podružnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 5. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 24. lipnja 2003. god. donijelo je

PRAVILNIK
o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Jelenje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnji ustroj, radna mjesta, broj potrebnih službenika i namještenika, te opis poslova i zadaća sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje.

Članak 2.

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela određen je člankom 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/02).

II. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJA POSLOVA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 3.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Članak 4.

Pročelnik je odgovoran za zakonito i pravodobno obavljanje poslova i zadaća iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Suglasno prethodnom stavku, pročelnik nadzire rad službenika i namještenika, te primjenjuje stegovna ovlaštenja predviđena zakonom i drugim općim aktima.

Članak 5.

U obavljanju poslova i zadataka utvrđenih ovim Pravilnikom, službenici i namještenici su obvezni postupati pravodobno i zakonito. Prilikom korištenja sredstva opreme kao i drugih sredstva rada, službenici i namještenici su dužni brinuti se o pravilnoj upotrebi, rukovanju kao i održavanju tih sredstava.

Članak 6.

Službenici i namještenici su za svoj rad odgovorni pročelniku. Službenici i namještenici su dužni čuvati službenu i drugu propisima utvrđenu tajnu. U obavljanju poslova i zadataka službenici su dužni međusobno surađivati.

Članak 7.

Službenici imaju pravo potpisa na osnovi ovlaštenja pročelnika.

Članak 8.

Poslovi i zadaće utvrđeni ovom Odlukom obavljaju se u punom radnom vremenu.

Članak 9.

Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela donosi, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Jelenje, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadataka iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela. Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku godinu, pročelnik dostavlja Općinskom poglavarstvu Općine Jelenje najkasnije do 15. prosinca tekuće godine. Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi plana i programa iz stavka 1. ovog članka u vezi s poslovima i zadaćama koje izvršavaju.

Članak 10.

Izvještaj o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu izrađuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i podnosi ga Općinskom poglavarstvu Općine Jelenje na usvajanje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine. Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela dužni su sudjelovati u izradi izvještaja iz stavka 1. Ovog članka u vezi s poslovima i zadaćama koje izvršavaju.

III. RADNA MJESTA I STRUČNA SPREMA

Članak 11.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje ustrojavaju se sljedeća radna mjesta i poslovi:

1. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

- VII/1 strčne spreme pravnog ili ekonomskog smjera

- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- probni rad 3 mjeseca

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: rukovodi radom odjela, osigurava zakonit rad odjela, planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar odjela, provodi i osigurava izvršenje odluka Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Jelenje, izrađuje koncepte akata iz nadležnosti odjela, po ovlaštenju načelnika donosi akte iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela, izrađuje program rada odjela te podnosi izvješća, i druge obveze utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Općine, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

Prati propise iz oblasti javne potrošnje, sudjeluje u izradi bilance općinskih prihoda, obrađuje zahtjeve korisnika za osiguranje sredstva iz proračuna, izrađuje kalkulacije sredstva za pojedine namjene temeljem utvrđenih kriterija, izrađuje nacrte plansko-financijskih dokumenata Općine, izrađuje mjesečna izvješća o financijskom poslovanju i proračunu, vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstva korisnika proračuna, dnevno prati prihode Općine, izrađuje financijske dokumente za plaćanje obveza, te vodi cjelokupni platni promet, obračunava plaće i naknade, vodi blagajničko poslovanje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

2. TAJNIK

- IV I VI/1 supanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- 3 godine radnog iskustva

- probni rad 3 mjeseca

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: pomaže Jedinstvenom upravnom odjelu u organiziranju sjednica Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Jelenje, vodi zapisnike Općinskog vijeća te priprema materijale za prijedloge dnevnog reda, odluka i zaključaka sjednica Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Jelenje, vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vjećnika i brine za dostavu odgovora, vodi evidenciju o nagrađenima Općine Jelenje, obavlja upravno-administrativno i tehničke poslove za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća i Poglavarstva, obavlja poslove pisarnice i arhive, vodi i sastavlja izvješće temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pomaže u tehničkom dijelu pripremu izbora (lokalnih, županijskih i državnih), obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

3. SAMOSTALNI REFERENT ZA KOMUNALNI SUSTAV

- IV ili VI/1 stupanj stručne spreme građevinskog smjera

- 3 godine radnog iskustva

- probni rad 3 mjeseca

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: vrši snimanje stanja iz oblasti komunalmog sustava (stambeni i poslovni prostor, te komunalije), vrši evidenciju korištenja poslovnog prostora po namjenama i zonama, izrađuje koncepte i nacrte pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba, prati provođenje općih akata iz oblasti komunalnog sustava, brine se za njihovo provođenje i ukazuje na probleme i stanje u oblasti komunalnog sustava, izrađuje planove i programe rada po vrstama djelatnosti (stambeni prostor, poslovni prostor, ostale komunalne djelatnosti, nerazvrstane ceste i drugo), izrađuje izvješća o realizaciji planova, ugovara i nadzire poslove na realizaciji komunalnog programa, obračunava i izdaje rješenja za komunalni doprinos, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Prati prihode i naplatu svih vrsta prihoda, kao i prisilne naplate, vrši obračun dotacija i priprema naloga za isplatu korisnicima proračunskih sredstava, ispisuje rješenja, unosi podatke o uplatama po svim vrstama prihoda te izrađuje mjesečne i godišnje izvještaje, obavlja poslove evidencije groblja Općine Jelenje, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

4. SAMOSTALNI REFERENT ZA PRAVNE POSLOVE

-VII/1 stupanj stručne spreme pravnog smjera

- 3 godine radnog iskustva

- probni rad 3 mjeseca

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: izrađuje nacrte općih akata koje donosi Općinsko vijeće i Poglavarstvo Općine Jelenje, brine se za njihovu objavu i dostavlja ih na nadzor nadležnom županijskom uredu, prati sve pravne propise bitne za financiranje Općine, pruža pravnu pomoć građanima, priprema inicijative za donošenje Zakona. Priprema izvješća i obrazloženje akata koji se predlažu Općinskom vijeću i Poglavarstvu Općine Jelenje, pomaže vijećnicima u izradi amandmana i akata, vrši sve imovinsko-pravne postupke pred organima državne uprave i redovnim sudovima, izrađuje koncepte pojedinačnih akata u vezi s imovinom Općine, po punomoći zastupa načelnika u postupcima pred upravnim organima ili sudovima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

5. KOMUNALNI REDAR

- IV. stupanj stručne spreme

- probni rad 3 mjeseca

- broj izvršitelja: 1

Opis poslova: obilazi područja Općine Jelenje u svrhu nadzora održavanja komunalnog reda, rješenjem naređuje pravnim i fizičkim osobama radnje za održavanje komunalnog reda, prati stanje komunalne opreme na području Općine Jelenje i podnosi zahtjeve za nabavku nove odnosno održavanje, priprema pokretanje prekršajnog postupka, provodi i druge radnje neophodne za održavanje komunalnog reda, sudjeluje u radu pri pripremi akata iz oblasti komunalnih djelatnosti, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

IV. RADNI ODNOS

Članak 12.

Pročelnika imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Jelenje na temelju javnog natječaja na rok od 4 godine, u skladu sa uvjetima utvrđenima ovom odukom.

Za popunu drugih poslova i zadaća dostavlja se prijava o slobodnim poslovima Zavodu za zapošljavanje, a Općinsko poglavarstvo može odrediti i da se raspiše natječaj.

Članak 13.

Ispunjavanje uvjeta koje zahtijeva pojedino radno mjesto dokazuje se odgovarajućim osobnim dokumentima i dokumentima nadležne organizacije, odnosno ustanove. Svi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta moraju biti u orginalu ili u prijepisu ovjereni od za to nadležnih tijela.

Članak 14.

U postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa, provjeravaju se stručne i druge radne sposobnosti službenika. Provjera iz stavka 1. ovog članka obavlja se razgovorom, testiranjem i provjerom izvršenja zadataka iz domene radnog mjesta za koju se kandidat natjecao.

Članak 15.

Trajanje probnog rada za određena radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu određeno je ovim pravilnikom. Tijekom probnog rada obavlja sa provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti službenika. Provjeru iz prethodnog stavka obavlja komisija od 3 člana koje imenuje pročelnik. Članovi komisije moraju imati stručnu spremu najmanje istog stupnja kao i službenik čije se stučne i druge sposobnosti provjeravaju. Komisija dnevno prati kvalitetu obavljanja poslova i zadaća službenika, kao i stupanj racionalnog trošenja radnog vremena, sredstva za rad i materijala.

Komisija vodi zapisnik o svom radu, kojeg potpisuju svi članovi, prije isteka roka utvrđenog za probni rad, te dostavlja pročelniku svoju ocjenu o rezultatima rada službenika u pokusnom radu. Na osnovi negativne ocjene komisije i vlastite ocjene, pročelnik donosi odluku o prestanku radnog odnosa službenika.

Odredbe ovog članka ne odnose se na pripravnike.

Članak 16.

Komisija od 3 člana za praćenje probnog rada Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Jelenje.

Članak 17.

Službenik i namještenik može biti raspoređen i na druge poslove koji nisu u skladu s njegovom stručnom spremom.

Članak 18.

Službenik i namještenik može biti odlukom pročelnika raspoređen i na radnom mjestu za obavljanje poslova i zadaća koji odgovaraju njegovim stručnim odnosno radnim sposobnostima, kada to proizlazi iz potreba obavljanja poslova i zadataka u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 19.

Pročelnik može privremeno rasporediti službenika na drugo radno mjesto koje ne odgovara njegovom stupnju stručne spreme i bez njegovog pristanka, u slučajevima privremenog povećavanja, odnosno smanjenja opsega posla, zastoja u obavljanju određenih poslova, zamjene odsutnog službenika i u slučaju drugih izvanrednih okolnosti iz kojih proizlazi potreba takvog rasporeda, ali ne duže od 3 mjeseca.

Službenik i namještenik iz stavka 1. ovog članka ostvaruje pravo na plaću radnog mjesta s kojeg je raspoređen, ako je to za njega povoljnije.

Članak 20.

Općinsko poglavarstvo Općine Jelenje, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, odobrava u tekućem mjesecu rad duži od punog radnog vremene kao i preraspodjelu radnog vremena za naredni mjesec.

Članak 21.

Radni odnos s osobom koja je završila stručno obrazovanje radi svog osposobljavanja za samostalni rad u zanimanju za koje se školovala (radni odnos pripravnika) zasniva se na određeno vrijeme. Odluku o zasnivanju radnog odnosa sa pripravnikom donosi Općinsko poglavarstvo.

Pripravnički staž traje:

- za osobe koje su završile IV. stupanj stručne spreme 6 mjeseci

- za osobe koje su završile VI. stupanj stručne spreme 9 mjeseci

- za osobe koje su završile VII. stupanj stručne spreme 12 mjeseci

Članak 22.

Ocjenu rada pripravnika daje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 23.

Pročelnik je dužan pratiti stručni rad i razvoj službenika i namještenika tijekom rada, te za službenika koji svojom stručnošću i odnosom prema radu postiže zapažene rezultate rada predložiti Općinskom poglavarstvu da razmotri mogućnost daljnjeg usavršavanja i osposobljavanja u skladu s potrebama Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinsko poglavarstvo donosi program stručnog usavršavanja službenika i namještenika i organizira provođenje programa.

V. PLAĆE I NAKNADE SLUŽBENIKA

Članak 24.

Plaću čini osnovna plaća, dodaci po osnovi radnog staža i uvijeta rada težih od normalnih vrednovanih u osnovnoj plaći.

Plaće i naknade službenika i namještenika utvrdit će se Pravilnikom o plaćama u skladu s odgovarajućim pozitivnim propisima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupnja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu upravnog odjela Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/94) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o ustojstvu upravnog odjela Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/96).

Članak 26.

Službenici i namještenici u Jedinstvenom upravnom odjelu nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 27.

Službenici i namještenici, koji su raspoređeni na poslove i radne zadatke prema rješenjima u skladu s odredbama Odluke o ustrojstvu upravnog odjela Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/94) i odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnog odjela Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/96), ostaju na istim poslovima i radnim zadacima bez promjene rješenja.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županje.

Klasa: 010-08/03-02-01

Ur. broj: 2170-04-03-1

Jelenje, 26. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Maršanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr