SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA JELENJE
3

4.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« broj 30/01) OPĆINA JELENJE sa sjedištem u Dražicama, Dražičkih boraca 64, zastupana po općinskom načelniku Branku Juretiću iz Jelenja, Jelenje 7, 51218 DRAŽICE, broj osobne iskaznice 10555341, izdane od PU Rijeka, sukladno zaključku Poglavarstva Općine Jelenje od 18. veljače 2003. i odluke Općinskog vijeća Općine Jelenje od 14. travnja 2003. godine donosi

IZJAVU
o osnivanju
Komunalnog društva JELEN d.o.o. Dražice

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Općina Jelenje kao jedini osnivač i budući član osniva društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 2.

Društvo posluje pod tvrtkom: Komunalno društvo Jelen d.o.o. Dražice.

Skraćena tvrtka društva glasi: Jelen d.o.o. Dražice (u daljnjem tekstu: Društvo).

O promjeni naziva tvrtke odlučuje Skupština Društva.

Članak 3.

Sjedište i adresa Društva je u Dražicama, Dražičkih boraca 64.

O promjeni sjedišta Društva odlučuje Skupština Društva.

Članak 4.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje uprava.

Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština.

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

37 - Reciklaža

70 - Poslovanje nekretninama

71 - Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

74 - Ostale poslovne djelatnosti

92- Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti

*Opskrba pitkom vodom

*Punionica vode za piće

*Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

*Opskrba plinom

*Opskrba toplinskom energijom

*Prijevoz putnika u javnom prometu

*Održavanje čistoće

*Odlaganje komunalnog otpada

*Održavanje javnih površina

*Održavanjje nerazvrstanih cesta

*Tržnica na malo

*Održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih usluga

*Obavljanje dimnjačarskih usluga

*Javna rasvjeta

*Inženjering, projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom

*Kupnja i prodaja roba i trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu

*Djelatnosti pružanja kolodvorskih, otpremničkih i agencijskih usluga u cestovnom prometu

*Agencijske djelatnosti u pružanju turističkih usluga svih vrsta (lovni, seoski, izletnički i sl.)

*Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi

*Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka

*Usluge smještaja

*Održavanje i upravljanje stambenim zgradama

*Tržnica na veliko

*Organizacija i naplata usluge parkiranja

*Javna garaža

*Usluge interneta

*Organizacija kulturnih priredbi u zatvorenim i otvorenim prostorima

*Zastupanje i posredovanje u prometu robe i usluga

*Turistička djelatnost

TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 60.000,00 kn (slovima: šezdesettisućakuna), a sastoji se od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu nominalne vrijednosti 60.000,00 kn (slovima: šezdesettisućakuna).

Članak 7.

Osnivač preuzima temeljni kapital iz prethodnog članka u cijelosti.

Članak 8.

Prije podnošenja Sudu prijave se za upis osnivanja Društva, osnivač će uplatiti na privremeni račun Društva cijelu novčanu svotu temeljnog uloga iz članka 6. ove Izjave.

POSLOVNI UDJELI

Članak 9.

Član Društva stječe poslovni udio razmjerno preuzetoj veličini temeljnog uloga u temeljnom kapitalu Društva.

Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno stečenoj veličini poslovnog udjela.

Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i stečeni poslovni udjel, iznose kako slijedi:

ČLAN
DRUŠTVA

Temeljni
kapital u kn

Preuzeti
temeljni ulog

Poslovnih
udjela

OPĆINA
JELENJE

60.000,00

60.000,00

1

TEMELJNI
KAPITAL
UKUPNO:


60.000,00


60.000,00


1

Članak 10.

Poslovni udio je djeljiv.

Poslovni udio u Društvu može se prenositii kao cjelina i kao djeljivi dio.

O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu članovi Društva, potrebna je suglasnost Skupštine Društva.

Članak 11.

Društvo može otkupljivati vlastite poslovne udjele.

Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju.

Članak 12.

Poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela.

Knjigu poslovnih udjela vodi uprava.

U odnosu na Društvo, član Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela.

STATUS DRUŠTVA

Članak 13.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i ima status društva s ograničenom odgovornošću i status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske.

Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

PODRUŽNICE

Članak 14.

Društvo može osnivati podružnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština Društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 15.

Organi društva su Skupština, Nadzorni odbor i uprava.

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupštinu Društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti važeći za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća, te odredbe ove Izjave.

U slučaju redovnih ili izvanrednih izbora, odnosno drugih situacija u kojima se Općinsko vijeće raspušta, članovi raspuštenog Općinskog vijeća ostalu članovi Skupštine Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu.

Članak 17.

Skupština Društva u djelokrugu svoga rada donosi odluke o:

1. financijskim izvješćima, raspolaganju dobiti i pokrivanju gubitaka,

2. izboru, imenovanju i opozivu uprave,

3. izboru, imenovanju i opozivu članova nadzornog odbora,

4. naknadi za članove nadzornog odbora,

5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva,

6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva,

7. statusnim promjenama Društva,

8. otuđivanju i opterećivanju nekretnina,

9. sklapanju pravnih poslova čija vrijednost premašuje 100.000,00 kuna,

10. sklapanju ugovora o bankovnim garancijama,

11. prestanku rada Društva,

12. imenovanju revizora i likvidatora,

13. izmjenama i dopunama Izjave,

14. osnivanju trgovačkih društava i podružnica,

15. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala,

16. o svim drugim pitanjima predviđenim zakonom, odnosno ovom Izjavom.

Članak 18.

Skupštinu saziva uprava Društva.

Skupštinu može sazvati nadzorni odbor Društva ili predsjednik Skupštine, ukoliko uprava Društva ne sazove Skupštinu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje Skupštine.

Članak 19.

Poziv za Skupštinu mora sadržavati vrijeme, mjesto održavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda.

Poziv za Skupštinu uručuje se osobno članovima Skupštine ili se šalje poštom preporučeno.

Skupština se mora sazvati najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

Član Društva može zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od tri dana od dana primitka poziva.

Članak 20.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je na sjednici prisutna većina članova Skupštine.

Članak 21.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Članak 22.

Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine vrše predsjednik i zamjenik Općinskog vijeća.

Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje zapisnike i odluke o radu Skupštine.

NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Članak 24.

Jedan član Nadzornog odbora je načelnik Općine Jelenje, ili osoba koju on imenuje posebnom odlukom.

Preostala dva člana Nadzornog odbora su članovi poglavarstva Općine Jelenje.

Članak 25.

Konstituirajuću sjednicu saziva i sjednicom presjedava predsjednik Skupštine.

Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Nakon izbora predsjednika Nadzornog odbora predsjednik preuzima vođenje sjednice.

Članak 26.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Član Nadzornog odbora ne može biti član uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva.

Član Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuđi račun obavljati poslove kojima bi se kršila tržna utakmica.

Član Nadzornog odbora ne može biti osoba koja je član odgovarajućeg organa u drugom poduzeću koje obavlja istu ili sličnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća.

Članak 27.

Nadzorni odbor u okviru svoga poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire a po potrebi i drugu dokumentaciju.

Članak 28.

Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenje na:

- izvješća o poslovanju

- otuđivanje i opterećivanje nekretnina

- na osnivanje trgovačkih društava i podružnica

- na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama

- na sklapanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi 100.000,00 kuna.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

UPRAVA

Članak 29.

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora.

Za direktora Društva temeljem provedenog javnog natječaja može biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i ove uvjete:

1. da ima VSS/VS, odnosno VII/VI stupanj stručne spreme,

2. 5 godina radnog iskustva.

Članak 30.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine.

Imenovanje se smatra izvršenim kada Direktor potpiše izjavu da prihvaća imenovanje.

Predsjednik Skupštine sa Direktorom zaključuje ugovor kojim se uređuju odnosi Direktora i Društva.

Članak 31.

Direktor samostalno vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost.

Direktor je napose dužan:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva

- donositi planove za provođenje utvrđene poslovne politike

- organizirati poslovanje Društva i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa ovom izjavom i pozitivnim propisima

- u sklopu poslovanja donositi potrebne odluke i opće akte.

Članak 32.

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

U slučaju da Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za nastalu štetu.

Članak 33.

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Članak 34.

Direktor Društva odgovoran je za vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Temeljem odredbi ove Izjave konstituirat će se Nadzorni odbor te odlukom Skupštine imenovati Direktor.

Članak 36.

Troškovi osnivanja društva terete osnivača.

Članak 37.

Ovaj akt sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivač zadržava dva primjerka, jedan primjerak zadržava se za potrebe Društva, jedan primjerak služi za potrebe upisa osnivanja društva u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci a jedan primjerak zadržava javni bilježnik.

Članak 38.

U znak pristanka na prava i obveze iz ove Izjave, ovlašteni zastupnik osnivača istu potpisuje.

Dražice, 14. travnja 2003.

ZA OSNIVAČA Predsjednik

Načelnik Općinskog vijeća

Općine Jelenje Općine Jelenje

Branko Juretić, v. r. Damir Maršanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr