SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA FUŽINE
41

42.

Temeljem članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 28/01) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2003. godine donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za područje Općine Fužine
za razdoblje VI/2003. - VI/2005. godine

1. Sadržaj izvješća o stanju u prostoru

1.1. Pokrivenost područja Općine Fužine prostornim planovima

1.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Fužine

1.3. Opća ocjena postojeće prostorno planske dokumentacije

1.4. Ostvarenje Programa mjera iz prošlog razdoblja

1.1. Pokrivenost područja Općine Fužine prostornim planovima

Popis postojećih i važećih planova na području Općine Fužine

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

b) Prostorni plan Općine Delnice (»Službene novine« broj 15/89, 19/92, 30/94 i 12/95)

c) Generalni urbanistički plan Vrata - Fužine - Lič (»Službene novine« broj 4/88 i 19/92)

1.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Fužine

Konceptualna obilježja prostornog razvitka sadržana su u postojećim planovima i uglavnom usmjerena na:

- podizanje kvalitete stanovanja kroz prostorne standarde

- očuvanje zaštite prostora kroz zaštitu zelenih površina i razvoj turizma

- podizanje komunalne opremljenosti prostora.

1.3. Opća ocjena prostorno planske dokumentacije

a) Prostorni plan (bivše) Općine Delnice (»Službene novine« broj 15/89, 19/92, 30/94 i 12/95)

- Ocjena i primjedbe na plan detaljno su obrađene u prethodnom Izvješću, a glavne su zamjerke: nedovoljno tretiranje područja Općine Fužine, površine građevinskih područja ne odgovaraju stvarnim potrebama i u pogledu uvjeta izgradnje sva područja se tretiraju jednako čime se ukida mogućnost posebnog poticaja za izgradnjom u pojedinim prostorima.

b) Generalni urbanistički plan Vrata - Fužine - Lič (»Službene novine« broj 4/88 i 19/92)

- Generalni urbanistički plan Vrata - Fužine - Lič izrađen je prije Prostornog plana (bivše) općine Delnice i u proteklom periodu nije mijenjan. Osnovna koncepcija plana rađena je na osnovama koje nisu bile dostatne ni za nivo Općinskog prostornog plana, te su ukupna rješenja podređena ograničenjima koja nisu u potpunosti opravdana.

- Slijedom primjedbi Generalni urbanistički plan ima slijedeće nedostatke: nedovoljna fleksibilnost Plana u provedbi, nelogične granice pojedinih zona i namjena suprotna interesima i vlasničkim odnosima na terenu.

1.4. Ostvarenje Programa mjera iz prošlog razdoblja

a) Provedbeni urbanistički plan Centar i novo naselje - Lič (»Službene novine« broj 18/89) zbog svojih manjkavosti koje su opisane u prethodnom Izvješću stavljen je izvan snage.

Nakon donošenja Prostornog plana uređenja Općine Fužine predviđa se izrada Detaljnog plana uređenja toga područja.

b) Prostorni plan uređenja Općine Fužine

- Planom programa mjera prišlo se 1996. g. uz pomoć Županije primorsko-goranske izradi Prostornog plana Općine Fužine.

- Javna rasprava je provedena u srpnju 1997. g., a nakon usvajanja i unašanja primjedbi Prostorni plan je predan Općini Fužine početkom 1998. g.

- Prostorni plan nije mogao biti donesen budući da je Županijski prostorni plan bio tek u izradi, a i susjedne Općine nisu imale nove prostorne planove.

- Nakon izrade i usvajanja Prostornog plana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 14/00) zatraženo je mišljenje Županijskog zavoda za razvoj, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na izrađeni Prostorni plan Općine Fužine.

- Utvrđeno je da plan ne udovoljava odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98) i odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00) te da je potrebna dorada Prostornog plana uređenja Općine Fužine.

- Dorada prostornog plana ugovorena je i započela 2001. godine i sada se nacrt plana nalazi u fazi prethodne rasprave.

c) Detaljni plan uređenja Centra Fužina

- Zbog izgradnje parkirališta 1996. g. izrađeno je Urbanističko - arhitektonsko rješenje centra Fužina što je obuhvatilo područje od centra pa do brane j. Bajer koji nije verificiran u skladu sa zakonom.

- Budući da bi područje obuhvata trebalo biti šire, izrađeni plan treba proširiti i uskladiti sa uvjetima za izradu Detaljnih planova uređenja.

d) Detaljni planovi uređenja

- Od planiranih Detaljnih planova uređenja: Centar Fužina, Placa, Područje uz akumulacije Lepenica i Bajer i Područje Potkosa, zbog objektivnih i financijskih razloga nije ostvareno gotovo ništa.

e) Pribavljanje podataka i stručnih podloga

- Za izradu (doradu) Prostornog plana pribavljene su geodetske i katastarske karte u digitalnoj tehnici i predani su Izdavaču plana.

- Izrađene su geodetske podloge za područje centra Fužina, vikend naselja Gorica i djelomično područje Potkosa.

f) Smjernice za izradu Programa mjera za sljedeće razdoblje

- U narednom razdoblju nakon donošenja Prostornog plana uređenja Općine Fužine, potrebno je hitno prići izradi Urbanističkih planova uređenja za naselje Fužine i za područja izvan naselja za izdvojene namjene (gospodarska, ugostiteljsko-turistička, sportsko-rekreacijska) bez kojih neće biti moguća gradnja.

- Treba predvidjeti izradu Detaljnih planova čija će obaveza izrade biti u provedbenim mjerama Prostornog i Urbanističkih planova uređenja.

- Prikupljati podatke i stručne podloge za izradu planiranih planova prostornog uređenja.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/03-01/10

Ur. broj: 2112-03-03-12

Fužine, 16. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=35&mjesto=10009&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr