SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

5.

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2004. godine (»Narodne novine« broj 197/ 03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 27. siječnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u prvom tromjesečju 2004. godine

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupak dostavljanja relevantnih podataka za financiranje rashoda osnovnih škola na području Grada Rijeke te način njihova plaćanja, sukladno planiranim i osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2004. godinu i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu te Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2004. godine (»Narodne novine«, broj 197/03).

II.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva u prvom tromjesečju 2004. godine za sljedeće rashode:

- materijalne i financijske rashode,

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

Kriteriji i mjerila financiranja materijalnih i financijskih rashoda

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

IV.

Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda škola iz točke V. i VI. ove Odluke su:

a) broj osnovnih škola, broj područnih škola, broj učenika, broj razrednih odjela i broj osobnih računala u školi za rashode iz točke V. ove Odluke,

b) stvarni rashodi za rashode iz točke VI. ove Odluke.

V.

Prema kriteriju iz točke IV.a) ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda:

- uredski materijal, materijal za nastavu i pedagošku dokumentaciju,

- komunalne usluge,

- usluge HT-a (telefonski, telefaks troškovi i poštarina),

- pedagoška i druga obvezatna periodika, časopisi prema uputi Ministarstva prosvjete i športa,

- rashodi za nabavu pribora za izvođenje nastavnih planova i programa, nabavu sitnog inventara i sredstava zaštite na radu,

- materijal za čišćenje,

- odvoz smeća,

- potrošak vode i propisane vodne naknade,

- materijal za tekuće održavanje zgrada, sredstva rada i opreme,

- sredstva za zaštitu na radu,

- seminari, stručna literatura i časopisi,

- bankarske usluge i zatezne kamate,

- intelektualne usluge, usluge studentskih servisa,

- reprezentacija,

- dnevnice i izdaci putovanja na službenom putu,

- rashodi za stručno usavršavanje, a prema programu Ministarstva prosvjete i športa,

- povećani troškovi za korištenje računalne opreme, i to: održavanje softvera, popravak računala, potrošni materijal i sl.

- nužne staklarske usluge,

- rashodi za čuvanje objekata,

- rashodi za korištenje vlastitoga prijevoznog sredstva (registracija, servisi, benzin i dr.),

- rashodi za objavljivanje natječaja i drugih objava u javnim glasilima,

- ostali tekući rashodi.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su:

- cijena po učeniku u iznosu od 20,00 kn mjesečno,

- cijena po razrednom odjelu u iznosu od 340,00 kn mjesečno,

- cijena po područnoj školi u iznosu od 500,00 kn mjesečno,

- cijena po osnovnoj školi u iznosu od 4.000,00 kn mjesečno,

- cijena po računalu u iznosu 100,00 kn mjesečno.

Podaci u smislu stavka 1. ove točke utvrđuju se na dan 30. rujna tekuće školske godine.

Osnovnoj glazbenoj školi »Ivan Matetić Ronjgov« po ovoj Odluci financiraju se samo materijalni i financijski rashodi temeljem kriterija iz stavka 1. i mjerila iz stavka 2. ove točke (izuzev po računalima).

Školama se mjesečno doznačuju sredstva prema kriterijima i mjerilima iz ove točke za podmirivanje rashoda iz ove točke. Škola je obvezna dostavljati tromjesečna izvješća o ostvarenim rashodima (po kontima programskog plana škole u skladu sa sustavom računovodstva proračuna).

VI.

Prema kriteriju stvarnog rashoda iz točke IV.b) ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda, i to:

- energenti za grijanje, pogon i rasvjetu,

- prijevoz učenika sukladno članku 46. Zakona o osnovnom školstvu,

- zakupnine za zakupljeni prostor i opremu,

- zdravstveni pregledi zaposlenika,

- otklanjanje nedostataka utvrđenih po ovlaštenim pravnim osobama i upravnim tijelima (inspekcijski nalazi), kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole,

- komunalna naknada.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su ispostavljeni računi dobavljača/izvoditelja (za isporučenu robu, radove i usluge) školi te rješenja donesena od nadležnih tijela.

VII.

Postupak dostavljanja relevantnih podataka od značenja

za financiranje ostalih rashoda i način njihovog plaćanja

Podatke o rashodima iz točke VI. ove Odluke škole dostavljaju Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, na utvrđenim tablicama (s preslikama računa i rješenja) koje su sastavni dio ove Odluke.

Tablice iz stavka 1. ovoga članka nisu predmet objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

VIII.

Energenti

Rashodi za energente koje škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu za odvijanje redovitih školskih programa, škola iskazuje na Tablici 1: Energenti za grijanje, pogon i rasvjetu.

Škola je dužna planirati, pravovremeno naručivati, izvršiti plaćanje, te voditi evidenciju o utrošenim količinama energenata po vrstama.

Potrošnja energenata ne smije prijeći planske godišnje veličine (za školsku godinu).

U slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti zbog kojih bi potrošnja energenata prešla planirane veličine, škola je dužna unaprijed zatražiti suglasnost Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, za daljnju nabavu energenata uz pismeno obrazloženje.

Ispunjena tablica i preslike računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Sredstva za plaćanje izdataka za energente Grad Rijeka doznačava na račun škole sukladno iskazanim podacima.

IX.

Prijevoz učenika

Podaci o javnom prijevozu učenika iskazuju se u Tablici 2: Prijevoz učenika javnim prijevozom.

Javni prijevoz financira se u iznosu mjesečne pokazne karte, prema zonama javnog prijevoza. Grad Rijeka zadužuje školu da pravovremeno organizira prijevoz, izvršava plaćanje ispostavljenih računa, te vodi evidenciju o izvršenoj usluzi prijevoza učenika.

Na početku školske godine škola je dužna dostaviti popis s imenima i adresama prebivališta učenika koji imaju pravo korištenja javnog prijevoza.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Sredstva za plaćanje rashoda za prijevoz učenika doznačavaju se na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima.

X.

Zakupnine za zakupljeni prostor i opremu

Rashode za zakupnine škola iskazuje Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo na Tablici 3: Zakupnine za prostor i opremu

Škola može, kada je to nužno za ostvarivanje nastavnog plana i programa, uzimati u zakup prostor i opremu.

Škola je dužna prije zaključivanja ugovora o uzimanju u zakup prostora ili opreme pribaviti suglasnost Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, na utvrđenu godišnju visinu rashoda za zakupnine. Uz prijedlog ugovora, škola je dužna dostaviti izvedbeni nastavni program za školsku godinu po mjesecima i razrednim odjelima s ukupnim mjesečnim i godišnjim fondom sati nastave te fondom sati zakupa.

Ispunjena tablica i preslike računa za zakupninu dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Sredstva za plaćanje rashoda za zakupljeni prostor i opremu Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XI.

Zdravstveni pregledi zaposlenika

Rashode za zdravstvene preglede zaposlenika škola iskazuje na Tablici 4: Zdravstveni pregledi zaposlenika.

Zdravstveni pregledi zaposlenika iz stavka 1. ove točke su obvezni godišnji pregledi nastavnog osoblja i obvezni pregledi zaposlenika (svakih šest mjeseci) koji na svojim radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama (kuharice, pomoćne kuharice).

Sredstva se doznačuju školi prema stvarnom rashodu, najviše 120,00 kuna po pregledu za nastavno osoblje, a 472,00 kune za preglede zaposlenika iz prethodnog stavka ove točke (prvi godišnji pregled 312,00 kuna, drugi godišnji pregled 160,00 kuna).

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Sredstva za plaćanje rashoda za zdravstvene preglede zaposlenika, Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

Ostale obvezne zdravstvene preglede zaposlenika škole sukladno zakonskim propisima, škole su dužne podmirivati iz općih rashoda.

XII.

Otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja

Rashode za otklanjanje nedostataka utvrđenih po inspekcijskim nalazima, kao i rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja škola iskazuje na Tablici 5: Inspekcijiski nalazi i kontrola instalacija, postrojenja, opreme.

Škola je dužna sama organizirati radove i redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja u smislu provedbe propisa o sigurnosti na radu, čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, i to:

- periodične preglede i kontrolna ispitivanja te servisiranje vatrogasnih aparata,

- ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,

- izradu procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara,

- ispitivanje hidrantske mreže,

- pregled ispravnosti i servisiranje kotlovnica i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,

- ispitivanje električnih instalacija,

- ispitivanje gromobranskih instalacija,

- mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku.

Ukoliko se u postupku redovitih kontrola instalacija i postrojenja od strane ovlaštenih pravnih osoba utvrde nedostaci čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i škole, škola je dužna otkloniti nedostatke uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke, kao i za otklanjanje nedostataka utvrđenih po rješenjima upravnih tijela.

Škola naručuje po provedenom postupku sukladno Zakonu o javnoj nabavi i prethodno ishodovane pismene suglasnosti Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo:

- usluge od ovlaštenih pravnih osoba,

- radove za otklanjanje nedostataka.

Uz zahtjev za suglasnost škola je dužna dostaviti presliku odabrane ponude sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

O izvršenom škola je dužna izvijestiti Grad Rijeku, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, te dostaviti presliku računa.

Sredstva za plaćanje iskazanih rashoda Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XIII.

Komunalna naknada

Rashode za komunalnu naknadu škola iskazuje na Tablici 6: Komunalna naknada.

Škola je dužna plaćati komunalnu naknadu sukladno rješenju donesenom od nadležnog tijela.

Ispunjena tablica i preslika računa dostavljaju se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Sredstva za plaćanje rashoda za komunalnu naknadu Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XIV.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg održavanja

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg održavanja odnose se na:

- održavanje školskih zgrada i ugrađene opreme.

XV.

Održavanje školskih zgrada i ugrađene opreme

Tekuće i investicijsko održavanje

Tekuće održavanje

Sredstva za tekuće održavanje (hitne intervencije i tekući popravci) su namijenjena za popravke kvarova koji se ne mogu planirati, uobičajene radove i popravke kojima se imovina održava u ispravnom stanju, a njihovo neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i rad škole.

Prijava za izvršavanje hitne intervencije i tekućeg popravka dostavlja se Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

Po zaprimanju prijave Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo postupa sukladno Naputku o nabavi roba, usluga i ustupanju radova u Gradu Rijeci i drugim aktima Grada Rijeke, te obavlja poslove stručnog nadzora nad izvršenom hitnom intervencijom i tekućim popravkom.

Grad Rijeka obavlja plaćanje po ispostavljenom računu izvoditelja radova.

Investicijsko održavanje

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za investicijskim održavanjem objekta i ugrađene opreme koje koristi, s procjenom vrijednosti tih ulaganja.

Operativni plan investicijskog održavanja objekta i ugrađene opreme sadrži naziv škole, namjenu i iznose sredstava, a potrebe se uvrštavaju prema sljedećim prioritetima:

- održavanje krovova zbog sprečavanja njihovog propuštanja i mogućih popratnih šteta,

- održavanje kotlovnica i sustava grijanja radi funkcionalnosti postrojenja,

- održavanje vanjskih otvora (prozori i vrata),

- održavanje elektroinstalacija u cilju postizanja propisanih tehničkih i zakonskih standarda,

- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju poboljšanja zdravstveno-higijenskih uvjeta korištenja,

- ostali zahvati.

Temeljem prijavljenih potreba, utvrđenih prioriteta i stvarnog stanja objekata izrađuje se prijedlog operativnog plana investicijskog ulaganja u objekte osnovnog školstva.

Grad Rijeka obavlja plaćanje po ispostavljenom računu izvoditelja radova.

XVI.

Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za rashode iz točke XV. ove Odluke donosi Poglavarstvo Grada Rijeke.

XVII.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Školske građevine

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za kapitalnom izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom školskih građevina za čije je ostvarivanje potrebito višegodišnje ulaganje.

Temeljem prijava škola ocjenjuje se opravdanost potrebe te izrađuje lista i status kapitalnih projekata osnovnih škola.

Investicijski projekt/elaborat izrađuje se uz obvezno primjenjivanje školskih standarda i normativa prostora i opreme. Po završenoj izradi projekta, isti se dostavlja Poglavarstvu Grada Rijeke na usvajanje.

Oprema

Škola je dužna na zahtjev i u roku koji odredi Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, prijaviti svoje potrebe za nabavkom nove opreme, zamjenom dotrajale opreme, nabavkom nedostatnih sredstava i pomagala s procjenom vrijednosti tih potreba.

Škola uvrštava potrebu za nabavu opreme u plan nabave škole i dostavlja ga Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

Po prihvaćenom Planu rashoda iz točke XVIII. ove Odluke škole su dužne započeti postupak nabave opreme sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Po okončanju postupka nabave škola je dužna uz zahtjev za doznačavanje sredstava priložiti prihvaćenu ponudu i presliku računa dostaviti Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo.

Sredstva za plaćanje opreme Grad Rijeka doznačava na račun osnovne škole sukladno iskazanim podacima, a škola je dužna izvršiti plaćanje.

XVIII.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini školstva za rashode iz točke XVII. ove Odluke donosi Poglavarstvo Grada Rijeke, a zatim se prosljeđuje nadležnom Ministarstvu radi dobivanja prethodne suglasnosti.

XIX.

Osiguranje i štete na imovini

Sredstva za osiguranje imovine škole osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke. Odluku o predmetu i vrsti osiguranja imovine škole donosi Poglavarstvo Grada Rijeke početkom proračunske godine. Poslove sklapanja Ugovora s osiguravateljima i naplatu štete obavlja Odjel gradske uprave za financije.

Po sklapanju Ugovora s osiguravateljima Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo obavještava škole o predmetu i vrsti osiguranja, te načinu postupanja škola po osiguranom štetnom događaju.

XX.

Ravnatelj škole je odgovoran za točnost, pravodobnost i istinitost iskazanih podataka o rashodima na utvrđenim tablicama, prijavama i zahtjevima na temelju kojih Grad Rijeka vrši plaćanja, kao i za namjensko trošenje tih sredstava.

Škola je obvezna provoditi nabavu roba, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi i naputku gradonačelnika.

Škola je obvezna sredstva Proračuna Grada Rijeka koristiti samo za namjene utvrđene ovim Pravilima.

Škola je obvezna pridržavati se Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, te dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže.

XXI.

Ako se objektima ili sredstvima rada zajedno koriste osnovna i srednja škola, ili škola i druga ustanova, obvezatne su zaključiti Sporazum o razgraničenju materijalnih i financijskih rashoda na sljedeći način:

- rashodi koje škole financiraju iz ukupnih sredstava prema kriteriju opsega djelatnosti razgraničavaju se sporazumom,

- rashodi koje Grad Rijeka financira prema kriteriju stvarnog troška razgraničavaju se razmjerno udjelu u korištenju prostora i sredstava rada kao i ostali rashodi.

Škola je dužna Gradu Rijeci dostaviti presliku Sporazuma o razgraničenju rashoda.

XXII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/8

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 27. siječnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik
Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr