SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KRALJEVICA
Grad Kraljevica

2.

Temeljem članka 39. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) te članka 23. Odluke o zakupu zemljišta za postavu privremenih i pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa Gradsko poglavarstvo, na 3. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2004. godine donosi

ODLUKU
o visini zakupnine zemljišta za postavu kioska i drugih
montažnih objekata

Članak 1.

Temeljem odredbi Odluke o zakupu zemljišta za postavu privremenih i pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa ovom odlukom određuje se visina zakupnine za zemljište i objekte u vlasništvu Grada za postavu privremenih i pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa.

Ovom odlukom propisuje se visina ostalih naknada predviđenih Odlukom o zakupu zemljišta za postavu privremenih i pokretnih objekata i ugostiteljskih terasa.

Članak 2.

Naknada za korištenje zemljišta (zakupnina) utvrđuje se prema kvadraturi, uređenosti i namjeni zemljišta koje se daje u zakup.

Naknada za korištenje javne površine za pokretnu prodaju utvrđuje se u dnevnom iznosu.

Članak 3.

Visina zakupnine za lokacije koje se daju u zakup putem javnog natječaja utvrđuje se u natječajnom postupku, s time da početna najmanja zakupnina ne može biti niža od visine zakupnine utvrđene ovom Odlukom.

Članak 4.

Naknada za korištenje zemljišta za postavu montažnih objekata utvrđuje se u iznosu od 10,00 kn/m2 - mjesečno.

Članak 5.

Naknada za korištenje zemljišta za postavu kioska utvrđuje se kako slijedi:

- 15 m220,00 kn/m2 - mjesečno

- 15 m2 - 30m216,00 kn/m2 - mjesečno

- više od 30 m214,00 kn/m2 - mjesečno

Članak 6.

Naknada za korištenje zemljišta za postavu šatora utvrđuje se u iznosu od 2,00 kn/m2 - dnevno.

Članak 7.

Naknada za korištenje zemljišta za pružanje usluga u pokretnim radnjama utvrđuje se u iznosu od 10,00 kn/m2/dan, 100,00 kn/m2/mjesec ili 600,00 kn/ m2/godinu.

Članak 8.

Naknada za korištenje zemljišta za postavu uslužnih naprava za pružanje usluga utvrđuje se u iznosu od 20,00 kn/dan za dnevnu i prigodnu prodaju, 200,00 kn/mjesec ili 1.500,00 kn/godinu.

Članak 9.

Naknada za korištenje zemljišta za pružanje usluga napravama za zabavu utvrđuje se u iznosu od 2,00 kn/m2/dan, 20,00 kn/m2/mjesec ili 150,00 kn/m2/godinu.

Članak 10.

Naknada za korištenje zemljišta za pružanje usluga u zabavnim parkovima utvrđuje se u iznosu 0,50 kn/m2 - dnevno.

Članak 11.

Naknada za korištenje zemljišta za pružanje usluga na prodajnim klupama utvrđuje se u iznosu od 50,00 kn/dan za dnevnu i prigodnu prodaju, 500,00 kn/mjesec ili 3.000,00 kn/godinu.

Članak 12.

Naknada za korištenje zemljišta za prodaju pomoću automata utvrđuje se u iznosu od 20,00 kn/dan za dnevnu i prigodnu prodaju, 200,00 kn/mjesec ili 1500,00 kn/godinu.

Članak 13.

Naknada za prodaju pokretnim sredstvima utvrđuje se u iznosu od 50,00 kn/dan, 500,00 kn/mjesec ili 3.000,00 kn/godinu za motorna vozila, a za ostale pokretne prodavače u iznosu od 20,00 kn/dan, 200,00 kn/mjesec ili 1500,00 kn/godinu

Članak 14.

Naknada za zakup površine za postavu ugostiteljske terase utvrđuje se kao mjesečna cijena po m2 ovisno o lokaciji, uređenosti i godišnjoj duljini zakupa.

Lokacija

Cijena sezonske terase
Kn/mjesec

Cijena stalne terase
Kn/mjesec

I zona
- Kraljevica: ulice - Zrinski trg, Frankopanska, Braće Radića, - Obalni pojas u širini od 25m od mora na cijelom području Grada

30,00

15,00

II. zona
Dvorci - Kaštel i Frankopan
Kraljevica: ulice - Strossmayerova, Palih boraca, Preradovićeva
Šmrika: Burićeva ulica
Bakarac osim obalnog pojasa

25,00

10,00

 

 

 

III. zona
Ostalo područje Grada

15,00

10,00

 

 

 

Članak 15.

Naknada za iznajmljivanje klupe u vlasništvu grada utvrđuje se u iznosu od 20,00 kn/dan.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine« broj 11/01) te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu zemljišta za postavu kioska i drugih montažnih objekata (»Službene novine« broj 6/02).

Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/04-01/1

Ur. broj: 2170/08-02-04-01

Kraljevica, 29. siječnja 2004.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gojko Gudac, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr