SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
OPĆINA ČAVLE
10

10.

Na temelju članka 26.a Zakona o prostornom uređenju - pročišćen tekst (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98), članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), članka 165. Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01) i točke 2.2.2. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003. - 2005. godinu, Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 24. srpnja 2003. godine donosi

ODLUKU
o Urbanističkom planu uređenja zone
»Ostale namjene - V« prostora bivše šljunčare Kikovica

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja zone »OSTALE NAMJENE - V«, prostor bivše šljunčare Kikovica (u daljnjem tekstu: UPU).

Članak 2.

Urbanistički plan iz članka 1 ove odluke sadržan je u elaboratu »Urbanistički plan uređenja zone »OSTALE NAMJENE - V« prostora bivše šljunčare Kikovica», koji se sastoji od:

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Položaj, značaj i posebnosti zone izdvojene namjene

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2. Prostorno razvojne značajke

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

1.1.4. Obveze iz planova šireg područja

1.2. Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja

2. Ciljevi prostornog uređenja

2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja

2.1.1. Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.2. Prometna i komunalna infrastuktura

2.1.3. Očuvanje prostornih posebnosti zone izdvojene namjene

2.2. Ciljevi prostornog uređenja zone izdvojene namjene

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.2.2. Unapređenje uređenja zone izdvojene namjene i komunalne infrastrukture

3. Plan prostornog uređenja

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. uvjeti korištenja površina

3.6.2. Uvjeti uređenja površina

3.6.3. Uvjeti zaštite površina

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

A) Tekstualni dio:

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4. Uvjeti i način gradnje građevina

5. Uvjeti uređenja infrastrukture

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

5.2. Uvjeti gradnje telokomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7. Postupanje s otpadom

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9. Mjere provedbe plana

9.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

9.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

B) Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina

2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

4. Način i uvjeti gradnje.

Članak 3.

U smislu ovog UPU-a, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju slijedeće značenje:

1. Građevina osnovne namjene - građevina na građevnoj čestici iste namjene koja je i predviđena ovim Prostornim planom.

2. Pomoćne građevine su garaže, drvarnice, spremišta i sl.

3. Manje građevine gospodarske namjene su građevine s pretežno zanatskim, skladišnim, uslužnim, trgovačkim, ugostiteljskim i sl. djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama;

4. Poljoprivredne gospodarske građevine su:

- bez izvora zagađenja: sjenici, pčelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremišta poljoprivrednih proizvoda, alata i sl.

- s izvorima zagađenja: staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i sl.

5. Podrum - je dio građevine koji je potpuno ili djelomično ukupan sa svih strana u teren s time da kota gornjeg ruba stropne konstrukcije ne može biti viša od 100 cm od kote prirodnog tereta kojeg pokriva građevina.

6. Potkrovlje - dio građevine ispod krovne konstrukcije. Najveća visina nadozida je 1,5 metara, a najviša visina sljemena je 3,5 metara.

7. Etaža - etažom se smatraju:

- suteren, prizemlje i bilo koji kat građevine, ali ne i podrum

- potkrovlje čija je visina nadozida viša od 90 cm.

8. Gradivi dio čestice - dio građevne čestice na kojem je dozvoljena gradnja građevina osnovne namjene i pomoćnih građevina prema Odredbama ovog Plana.

9. Koeficijent izgrađenosti je odnos izgrađene površine zemljišta pod svim građevinama i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih dijelova građevine na građevnu česticu. U izgrađenu površinu ne ulaze cisterne, septičke jame, spremnici plina i slične građevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obrađene kao okolni teren, terase na terenu, nadstrešnice otvorene minimalno s tri strane i parkirališne površine.

10. Koeficijent iskorištenosti je odnos ukupne (bruto) izgrađene površine svih etaža u građevinama i površine građevne čestice. Podrum i potkrovlje ne uzimaju se u izračun bruto izgrađene površine građevine.

11. Visina građevine je udaljenost mjerena od najniže točke terena kojeg pokriva građevina do sljemena ili najviše kote ravnog krova.

12. Regulacijska linija je granica između čestice javne površine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.) i građevne čestice osnovne namjene.

13. Građevna linija određuje položaj osnovne građevine u odnosu na susjedne čestice i građevine, te prometnicu ili drugu javnu površinu, a sve vodeći računa o lokalnim uvjetima.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 4.

Područje obuhvata UPU-a podijeljeno je u funkcionalne cjeline povezane infrastrukturnim površinama.

Funkcionalne cjeline su trgovački, rekreativni i poslovni centar.

Infrastrukturne površine su ceste i zona smještaja infrastrukturnih građevina.

Namjena prostora iz stava 1 ovog članka određena je grafičkim prilogom 1.

Članak 5.

Područje obuhvata dijeli se na slijedeće funkcionalne cjeline:

1. Trgovački centar,

2. Rekreativni centar,

3. Poslovni centar i

4. Infrastrukturne površine.

U površinama iz prethodnog stava ne može se planirati novo stanovanje.

Građenje i korištenje prostora iz prethodnog stavka određuje se detaljnim planom uređenja, izuzev za infrastrukturne površine.

1.1. Trgovački centar

Članak 6.

Centralni sadržaj građevnog područja izdvojene namjene je trgovački centar smješten na površini od cca 19,6 ha.

Trgovački centar se sastoji iz područja predviđenog za gradnju i poljoprivredne površine.

Površina za gradnju predviđena je za smještaj osnovnih i pratećih sadržaja i građevina.

Osnovna namjena trgovačkog centra je trgovačka.

Prateći sadržaji su: zabavni punktovi, raznovrsne usluge (poliklinika, servisi, rukotvorine), sportsko-rekreativne dvorane, ugostiteljstvo, kultura i ostale nadopunjujuće namjene.

Detaljnija namjena, uvjete gradnje i način korištenja prostora i građevina odrediti će se detaljnim planom uređenja.

1.2. Rekreativni centar

Članak 7.

Rekreativni centar smješten na površini od cca 1,7 ha obuhvaća pored niza športsko-rekreativnih sadržaja i razne prateće djelatnosti koje su u njegovoj funkciji. Osnovne djelatnosti su: sport i rekreacija, ugostiteljstvo, trgovina, usluge i ostale nadopunjujuće namjene.

Detaljnija namjena, uvjete gradnje i način korištenja prostora i građevina odrediti će se detaljnim planom uređenja.

1.3. Poslovni centar

Članak 8.

Poslovni centar smješten je na prostoru od cca 2,1 ha. Na navedenoj površini predviđena je gradnja sljedećih osnovnih sadržaja: poslovni prostori, ugostiteljstvo, servisi i nezagađujuća proizvodnja, sport i rekreacija i ostale nadopunjujuće namjene.

Detaljnija namjena, uvjete gradnje i način korištenja prostora i građevina odrediti će se detaljnim planom uređenja.

1.4. Infrastrukturne površine

Članak 9.

Infrastrukturne površine su u funkciji osnovnih namjena područja. Razlikujemo slijedeće infrastrukturne površine: cestovne prometnice i infrastrukturne građevine.

Članak 10.

Cestovne prometnice su određene za slijedeće namjene:

a) lokalna cesta i cestovni priključci građevnih parcela funcionalnih cjelina,

b) stajališta javnog prometa,

c) reklamni panoi,

d) vodovi infrastrukture: voda, odvodnja, struja, plin tt, i

e) ostalu infrastrukturu.

Građevine i instalacije određene u stavku 1 ovog članka smještaju se u pravilu unutar građevne parcele ceste.

Članak 11.

Infrastrukturne građevine su trafostanice, separatori, biodiskovi, vodospreme, plinske podstanice, telefonske centrale, itd.

Građevine iz stavka jedna ovog članka smještaju se u građevnoj parceli određenoj u grafičkom prilogu 3.

Infrastrukturne građevine smještaju se iznimno unutar funkcionalnih cjelina iz članaka 1 ove odredbe.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 12.

Građevine gospodarske djelatnosti su pojedine građevine i kompleksi u trgovačkom rekreativnom i poslovnom centru.

Građevine gospodarskih djelatnosti smještaju se temeljem odredbi ovog plana detaljnim planom uređenja.

Članak 13.

Strukturu, vrstu i kapacitet gospodarskih građevina treba prostorno odrediti uz uvjet da međusobno ne: ometaju rad i poslovanje i ne narušavaju okoliš.

Prostore osmisliti na način da omogućuju višenamjensko i kontinuirano korištenje prostora.

Gradnju pojedinog centra ili građevne parcele omogućiti etapno. Svaka etapa mora formirati funkcionalnu cjelinu ili građevnu parcelu.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 14.

Ovim planom ne ograničava se smještaj društvenih djelatnosti. Kriterije gradnje i korištenja pojedinih građevina odrediti će se detaljnim planom uređenja, sukladno kriterijima iz UPU-a.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

Članak 15.

Ovaj UPU posredno se provodi za funkcionalne cjeline, a neposredno za građevne parcele.

4.1. Funkcionalne cjeline

Članak 16.

Funkcionalne cjeline su:

1. Trgovački centar (TC)

2. Rekreacioni centar (RC) i

3. Poslovni centar (PC).

Funkcionalne cjeline određene su u grafičkom prilogu 3.

Građenje u području funkcionalnih cjelina određuje se detaljnim planom uređenja.

Članak 17.

Za izradu detaljnih planova uređenja određuju se za svaku građevnu parcelu slijedeći obavezni kriteriji:

. građevne parcele ne smiju biti manje od 1000 m2

. koeficijent izgrađenosti je maksimalno Kig = 0.5

. koeficijent iskorištenosti je maksimalno Kis = 1.2

. najveća visina građevina je 20.0 m.

. svaka građevna parcela mora imati priključak na cestu, vodoopskrbu, odvodnju, elektroopskrbu i tt.

Namjena prostora određena je grafičkim prilogom broj 1.

Granice detaljnog plana uređenja određene su u grafičkom prilogu 4. Detaljnim planom uređenja ne može se obuhvatiti veće, ni manje područje od određenog ovim planom.

4.2. Građevne parcele

Članak 18.

Ovim planom određene su sljedeće građevne parcele:

1. lokalna cesta 1 (C-1),

2. lokalna cesta 2 (C-2),

3. lokalna cesta 3 (C-3) i

4. infrastrukturne građevine (I).

Položaj, oblik i veličina građevnih parcela određen je u grafičkom prilogu 3.

4.2.1. Lokalne ceste (građevne parcele C-1, C-2 i C-3)

Članak 19.

Građevne parcele C-1, C-2 i C-3 namijenjene su za gradnju ceste i uređenje zelene površine, pješačke površine, parkirališta i prometnih površina u njenoj funkciji.

Površina građevne parcele C-1 iznosi 10 568 m2.

Površina građevne parcele C-2 iznosi 20 543 m2.

Površina građevne parcele C-3 iznosi 7 231 m2.

Položaj građevne parcele određen je u grafičkom prilogu 1.

Članak 20.

Na građevnoj parceli za lokalne ceste predviđena je gradnja dvosmjerne ceste, odvodnje, vodoopskrbe, DTK (distributivni telekomunikacijski kanal), plinovoda, elektroenergetskog voda i ostalih infrastrukturnih instalacija.

Članak 21.

Cesta se sastoji iz kolnika i pločnika.

Kolnik je dvosmjerni sa dva prometna traka. Minimalna širina prometnog traka je 3,0 metara, a pločnika 2,25 m. Raskrižja u izvesti kao »T« odnosno četverokraka tip III s posebnim trakama za lijeve i desne skretače s glavnih prometnih tokova.

Površina kolnika i pločnika mora biti denivelirana.

Nivelete ceste moraju biti usuglašene sa ulaznim niveletama pristupa građevnim parcelama.

Članak 22.

Na cesti predvidjeti ugibalište sa čekaonicom za autobuse javnog prijevoza, biciklističku stazu, javnu rasvjetu.

U sklopu čekaonice predvidjeti ukupni poslovni prostor površine do 10 m2: prodaja (štampa, suveniri i sl.), govornica (TT), reklamni pano, i sl.

Položaj i broj autobusnih ugibališta sa natkrivenom čekaonicom odrediti u postupku izrade lokacijske dozvole, temeljem idejnog rješenja.

Članak 23.

Kolnik i pločnik prekriti čvrstim pokrovom (asfalt, beton, ploče).

Uz kolnik ili pločnik predvidjeti zeleni pojas. Duž ceste na građevnoj parceli predvidjeti drvored i bicikliističku stazu.

Ceste moraju imati odvod oborinskih voda i javnu rasvjetu.

Članak 24.

Cesta mora imati tehničke elemente za promet teških teretnih vozila.

Pokosi nasipa i usjeka moraju biti prirodni i zatravljeni. Ne smije se raditi podzid veći od 1.0 m, izuzev za potrebe ugibališta.

Prostor oko ceste zatraviti, zasaditi visokim zelenilom, prema hortikulturnom rješenju. Nadzemne hidrante smjestiti u zelenoj površini.

Članak 25.

Cestom se vode vodovi vodoopskrbe, odvodnje, tt i elektroenergetike. Odvodnju oborinskih voda povezati na zatvoreni odvodni sustav. Protupožarne hidrante povezati na vodovodnu mrežu cijele zone ostale namjene. Javnu rasvjetu povezati na elektroenergetski kabel. Čekaonicu povezati na elektroenergetski i tt kabel. Način i mjesto priključka građevne parcele na infrastrukturu određen je u grafičkom prilogu broj 3.

Članak 26.

Pri gradnji i korištenju mora se osigurati zaštita od prodiranja oborinske vode u tlo bez pročišćavanja.

Onemogućiti izlazak vozila sa kolnika i istjecanje zagađujućih tvari (nafta) u tlo, naročito u incidentnim situacijama.

4.2.2. Infrastrukturne građevine (I).

Članak 27.

Na građevnoj parceli za infrastrukturne građevine predviđen je gradnja građevina infrastrukture za potrebe cijelog područja ostale namjene.

Površina građevne parcele I iznosi 3 735 m2.

Članak 28.

Na građevnoj parceli predviđena je gradnja građevina infrastrukture:

- elektroenergetska trafostanica

- plinska podstanica

- odvodni separator

- telefonska centrala i

- ostale građevine infrastrukture.

Nije dozvoljena gradnja ili korištenje prostora u druge namjene.

Članak 29.

Određuje se slijedeći kapaciteti pojedine građevine infrastrukture:

- visokonaponska trafostanica (TS), potrošnja električne energije do 6MW(6000 kW),

- plinska podstanica sa maksimalnim kapacitetom isparivača 1200 kg/h, maksimalni tlak plina u mreži 350 mbara. Privremeni skladišni kapacitet za UNP minimalno iznosi 2 x 60 m3,

- ukupne količine dovoda i odvoda voda iznose za: sanitarnu potrošnju voda 35 l/s, sanitarne otpadne vode 30 l/s i oborinske vode sa objekata 1500 l/s,

- kapacitet nove telefonske centrale iznosi 400 brojeva.

Članak 30.

Građevine treba smjestiti unutar građevne parcele po slijedećim kriterijima:

- minimalna udaljenost od ruba parcele 4.0 m,

- minimalna udaljenost od ruba parcele ceste iznosi 6.0 m,

- međusobna udaljenost pojedinih nadzemni građevina iznosi minimalno 8.0 m. Udaljenost mora biti veća od polovice zbroja visina susjednih građevina.

Članak 31.

Građevine oblikovati sukladno funkcionalnim potrebama, vodeći računa o cjelovitom sklopu područja ostale namjene.

Pročelja građevina u pravilu predvidjeti za reklamne površine, kao i parcelu.

Članak 32.

Način i mjesto priključka građevne parcele na infrastrukturu i put određen je u grafičkom prilogu 3.

U građevnoj parceli do svake građevine omogućiti kolni pristup za održavanje i rekonstrukciju postrojenja.

Za potrebe osoblja i servisa osigurati parkiralište za cestovna vozila.

Članak 33.

Prostor mora biti ograđen po rubu građevne parcele. Ogradu visine od 1.5 do 2.0 m predvidjeti od metala, kamena ili drugog sličnog materijala.

Članak 34.

Namjena građevina mora biti u skladu s mjerama zaštite. Namjena ne smije onečišćivati zrak i tlo iznad propisanih odredbi, te proizvoditi prekomjernu buku.

Otpadne vode moraju se odvoditi zatvorenim odvodnim sustavom.

Članak 35.

Prostor ostale namjene treba zaštititi od prekomjerne buke sa cesta i aerodroma, kao i bujičnih voda.

5. UVJETI UREĐENJA INFRASTRUKTURE

Članak 36.

Pod infrastrukturom se podrazumijevaju ceste, vodovod, odvodnja, tt, elektrovodovi, plinovod.

Trase i položaj infrastruktura i infrastrukturnih građevina određen je u grafičkom prilogu 2.

Infrastruktura se gradi u pravilu u parceli ceste.

Cesta se gradi u planiranom koridoru ili građevnoj parceli. Minimalna širina koridora za pojedine vrste infrastrukture određena je u tablici 1 ove odluke.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 37.

Područje obuhvata povezano je na kopneni i zračni prometni sustav. Kopneni promet odvija se cestama, a zračni preko aerodroma u neposrednoj blizini.

Veza na državnu autocestu (Zagreb - Rijeka) uspostavljena je preko čvora Konj. Na državnu brzu cestu (Luzijanska cesta) ostvaren je neposredan priključak putem lokalne ceste C-1 i C-3.

Na lokalne ceste C-2 i C-3 vrši se neposredni priključak zona i građevnih parcela. Iznimno je dozvoljen priključak na parcelu C-1, što će se odrediti detaljnim planom uređenja.

Unutar funkcionalnih cjelina formirati detaljnim planom uređenja interne javne prometnice i infrastrukturu za potrebe povezivanja svih građevina odnosno građevnih parcela.

Načina prometnog povezivanja funkcionalnih cjelina određen je u grafičkom prilogu 1 i 2.

Članak 38.

Javnim prometom povezati poslovne, stambene, sportsko-rekreacijske, ugostiteljsko-turističke i ostale zone šireg područja Grobnika sa Rijekom i riječkim prstenom.

Članak 39.

Osnovni uvjet gradnje prometne mreže je izgradnja ceste C-1.

Cesta C-1 povezuje se na prometni sustav lokalnom cestom Kikovica - kamenolom Drenovi vrh. Cesta C-1 dio je te lokalne ceste.

Minimalni nivo gradnje prometne mreže mora obuhvatiti pored lokalne ceste C-1 i dodatne ceste C-2 ili C-3.

Minimalni uvjet za prometno povezivanje trgovačkog centra TC je gradnja cesta C-1 i C-3.

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 40.

Parkiranje i/ili garažiranje vozila osigurati u građevnoj čestici.

Potreban minimalni broj parkirališnih i garažnih mjesta ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama određuje se prema tablici 2.

Dvorane i igrališta s gledalištem (kultura, zabava, šport) i ostale masovne manifestacije određuje se minimalno na 10 sjedala (posjetitelja) po 4 mjesta zza parkiranje.

Tablica 2: PARKIRANJE

Namjena prostora u
građevinama gospodarske namjene

Potreban broj parkirališnih mjesta za 1000 m2 brutto- razvijene površine

poslovna namjena - servisni i skladišni sadržaji

8

trgovački sadržaji

40

uredi

25

drugi poslovni sadržaji

15

ugostiteljstvo

35

hotel, pansion, motel

40

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 41.

Telekomunikacijsku mreža unutar područja UPU-a izgradit kao distribucijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) u pločniku svih prometnica ili u zelenom pojasu sa kabelskim zdencima za priključak na telekomunikacijsku mrežu uz svaku građevnu česticu.

Izradom detaljnog plana uređenja odrediti detaljnije uvjete gradnje telekomunikacijske mreže.

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

Članak 42.

Za svaku funkcionalnu cjelinu određena je minimalna opremljenost građevnog zemljišta.

Svaka građevna parcela mora imati minimalno priključak na vodovod, odvodnju, telekomunikacije i elektrovodove.

Detaljnim planom uređenja za trgovački centar (TC), predvidjeti gradnju vlastitog infrastrukturnog sustava, do gradnje građevne parcele Infrastrukturne građevine ((I). Vlastita infrastruktura i građevine smješene unutar trgovačkog centra (TC), moraju biti sukladni konačnom rješenju infrastrukturnog sustava građevnog područja ostale namjene.

Članak 43.

Vodovodna mreža određena je u grafičkom prilogu 2. Predvidjeti priključnuu cijev profila 200 mm.

Članak 44.

Odvodna mora biti razdjelna u zatvorenom sustavu.

Do izgradnje planiranog kolektora izvršiti privremeno priključenje na kompaktni biolioški uređaj, koji treba zadovoljiti parametre izlaznih voda od 20 mg/l za BPK-5 i 20 mg/ l za suspendirane tvari. Ispust pročišćenih voda vršiti će se u podzemlje. Položaj uređaja potrebno je utvrditi u detaljnom planu uređenja.

Planiraju se oborinske vode prema ukupnom intenzitetu oborina i površini krovova: 330 l/s. Glavni odvodni kolektor za odvodnju oborinske vode predvidjeti profila 600 mm.

Krovne oborinske vode upuštati će se u teren, sa izvedbom upojnih bunara na mjestima gdje je veća koncentracija dotoka oborinskih voda. Oborinske vode sa planiranih prometnica i operativnih platoa i parkirališta, prikupljati će se sustavom zatvorene odvodnje.

Članak 45.

Razvod plina postaviti tako da ne ometa promet. Kod potrošača postaviti ormarić s brojilom i regulatorom tlaka na 35 mbara. Sistem protivpožarne zaštite predviđen je izgradnjom hidrantske mreže i rashlade spremnika.

Članak 46.

Električna energija dovodi se podzemnim visokonaponskim vodom od TS Mavrinci, do visokonaponskih trafostanica u područje ostale namjene (UPU). Do niskonaponske trafostanice smještene u pojedinim centrima dovodi se mrežom određenom detaljnim planom uređenja.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 47.

Unutar svih građevnih parcela predvidjeti zelene površine.

Minimalno pod zelenilom mora biti 15 0rađevine parcele. Površine urediti sukladno mjerama zaštite i krajobraznim kriterijima.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 48.

Prostor za otpad odrediti detaljnim planom uređenja.

Članak 49.

Proizvođač otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti dužaj je otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima, te osigurati propisne uvjete skladištenja za osiguranje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

Odložiti se smiju samo ostaci nakon obrade otpada ili otpad koji se ne može obraditi gospodarski isplativim postupcima uz propisane granične vrijednosti emisija u okoliš.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita voda

Članak 50.

Područje obuhvata nalazi se u trećoj zoni zaštite izvora voda za piće. Odlukom o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (SN broj 6/94, 12/94, 12/95, 24/96. i 4/01.) određeni su kriteriji gradnje, uređenja i korištenja prostora.

Članak 51.

U područje bivše šljunčare Kikovica slijevaju se oborinske vode sa okolnih brda i državnih cesta: »Luzijana« i autocesta.

Regulacijom odvodnje potrebno je oborinske vode sa državnih cesta regulirati unutar njihove parcele ili preuzeti u sustav odvodnje zone »V«.

Oborinske i bujične vode sa okolnih brda treba zahvatitii i reguliranom odvodnjom povezati u cjeloviti sustav odvodnje zone »V«.

8.2. Zaštita tla

Članak 52.

Za područje šljunčare treba izvršiti sanaciju eksploatacionog polja prije početka građenja.

Sanaciju odrediti sanacionim elaboratom za područje određeno Odlukom o prostornom planu uređenja Općine Čavle. Sanacioni elaborat pored ostalog mora odreditii mjere za sprečavanje i ublažavanjje posljedica ekoloških nesreća nakon prestanka korištenja i/ili uklanjanja zahvata, uključujući ekološku nesreću i rizik njezina nastanka.

Sanacioni elaborat treba verificirati izvršno tijelo općine uz suglasnost nadležnog vodoprivrednog tijela.

Članak 53.

Zaštita tla od otpadnih ulja predviđena je obaveznom ugradnjom separatora, koji udovoljavaju slijedećim zakonskim uvjetima za sadržaj ulja u vodi: ispust u kanalizacioni sistem 520 mg/l i ispust u vodotok 510 mg/l.

Članak 54.

Detaljnim planom uređenja odrediti sanacione mjere područja obuhvata temeljem sanacionog laborata.

8.3. Zaštita od buke

Članak 55.

Područje obuhvata ugroženo je sa bukom i to isključivo sa sjevernog smjera.

Dominantni izvor buke dolazi sa autoputa, dok su sekundarni izvori aerodrom i motodrom.

Zaštitu od buke treba provesti postavljanjem bukobrana sa primjerenim rješenjima za cjeloviti prostor (zelenilo, čvrste barijere). Za pojedine prostorije zaštitu predvidjeti podobnom orijentacijom otvora i kvalitetnom izolacijom zidovima.

Ovisno o vrsti namjene i položaju građevine odrediti će se zakonske mjere zaštite od buke, putem detaljnog plana uređenja.

8.4. Posebne mjere zaštite

Članak 56.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti mjere zaštite od potresa, rušenja građevina, požara, cestovnih vozila sa državne ceste i drugih pojava.

Članak 57.

Protupotresno projektiranje građevine kao i građenje, treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima.

Do izrade nove seizmičke karte Županije, protupotresno projektiranje građevina treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama.

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 58.

Ovim planom obvezuje se izrada detaljnog plana uređenja za trgovački centar (TC), rekreacijski centar (RC) i poslovni centar (PC).

Do izrade planova iz prethodnog stavka zabranjeno je građenje i rekonstrukcija građevina.

9.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

Članak 59.

Ne dozvoljava se rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

(1) Ovaj UPU izrađen je u četiri izvornika ovjerenih pečatom Općine Čavle i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Općine Čavle.

(2) Jedan primjerak izvornika UPU-a čuva se u pismohrani Općine Čavle, jedan u arhivi Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, jedan u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje, a jedan u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Članak 61.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/5

Ur. broj: 2170-03-03-01-2

Čavle, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Damir Stilinović, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr