SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

3.

Temeljem članka 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se način obavljanja komunalnih djelatnosti, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije odnosno za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora.

II. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU PUTEM KOMUNALNIH DRUŠTAVA U SUVLASNIŠTVU ODNOSNO VLASNIŠTVU GRADA KASTVA

Članak 2.

Putem komunalnih društava, a temeljem suvlasničkih udjela Grada Kastva obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. opskrba pitkom vodom

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3. prijevoz putnika u javnom prometu

4. održavanje čistoće

5. odlaganje komunalnog otpada

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se temeljem:

- društvenih ugovora, izjava ili ugovora

- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti

- ostalih propisa i akata usvojenih od nadležnih tijela komunalnih društava.

Članak 3.

Putem komunalnog društva u vlasništvu Grada Kastva obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:

1. odvodnja atmosferskih voda

2. održavanje javnih površina

3. održavanje nerazvrstanih cesta

4. održavanje groblja

Komunalni poslovi iz prethodnog stavka ovog članka obavljaju se:

- temeljem izjave i ugovora

- posebnih propisa važećih za obavljanje pojedine komunalne djelatnosti.

III. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU KONCESIJE

Članak 4.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja sljedećih komunalnih poslova:

1. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

2. obavljanje dimjačarskih poslova

3. obavljanje pogrebnih poslova

4. opskrba plinom

5. opskrba toplinskom energijom

6. tržnice na malo

Koncesija za komunalne poslove iz prethodnog stavka ovog članka navedene pod točkom 1. i 2. dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina, a za komunalne djelatnosti pod točkom 3. dodjeljuje se na vrijeme od 2 godine.

Vrijeme na koje se dodjeljuje koncesija za komunalne poslove iz stavka 1. ovog članka navedene pod točkom 4., 5. i 6. odredit će se izmjenama i dopunama ove Odluke.

IV. KOMUNALNI POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA TEMELJU UGOVORA

Članak 5.

Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja komunalnih poslova:

1. održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 2 godine.

V. UVJETI, MJERILA I POSTUPAK DODJELE KONCESIJE ODNOSNO POVJERAVANJA KOMUNALNIH POSLOVA NA TEMELJU UGOVORA

Članak 6.

Javni natječaj za dodjelu koncesije odnosno povjeravanja komunalnih poslova na temelju ugovora provodi Povjerenstvo koje imenuje Gradsko poglavarstvo Grada Kastva.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka sastoji se od tri člana.

Članak 7.

Javni natječaj iz prethodnog članka ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja utvrđuje Gradsko poglavarstvo Grada Kastva.

Članak 8.

Javni natječaj iz članka 6. ove Odluke treba sadržavati najmanje sljedeće uvjete:

1. na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske koje:

- su registrirane za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- raspolažu dovoljnim brojem zaposlenika odgovarajućih zvanja za obavljanje komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- imaju u vlasništvu odnosno na raspolaganju mehanizaciju i opremu potrebnu za realizaciju komunalnih poslova iz predmeta javnog natječaja

- su solventne i nisu prezadužene

- imaju iskustvo i poslovni ugled (reference)

- redovito izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

- imaju direktora odnosno odgovorne osobe koje nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva

2. natječaj za dodjelu koncesije sadrži i iznos koncesijske naknade Gradu Kastvu, za koju visinu i način plaćanja utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 9.

Odluku o davanju koncesije za komunalne poslove iz članka 4. ove Odluke donosi Gradsko vijeće Grada Kastva, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovni ugled ponuditelja

- sposobnost za ostvarivanje koncesije

- povoljnost ponude u tehničkom i financijskom smislu

- povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 10.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanjem komunalnih poslova na temelju ugovora navedenih u članku 5. ove Odluke, smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz točke 1. članka 8. ove Odluke, ponudi ukupno najnižu cijenu.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće Grada Kastva.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o komunalnim djelatnostima («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 2/98).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-8

Kastav, 29. siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr