SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

2.

Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 1. sjednici održanoj 29. siječnja 2004. godine, donijelo je

V. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02, 17/02, 30/02 i 1/03), članak 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2004. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 1.600.000,00

- prihodi od naknade za koncesije100.000,00

-potpore iz državnog i županijskog
proračuna 600.000,00

- kreditno zaduženje 8.000.000,00

- Proračun Grada Kastva 5.607.405,00


ukupno: 15.907.405,00«

Članak 2.

U članku 3. točka c) mijenja se i glasi:

»c) 2004. godina

1. Nerazvrstane ceste10.692.925,00

- priprema i asfaltiranje ulice u Jelovičanima u površini 700 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Donjim Rubešima u površini 400 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Ćikovićima u površini 160 m2

- priprema i asfaltiranje ulice u Brestovicama u površini 400 m2

- otkup zemljišta, izrada projektne dokumentacije, početak izgradnje ceste »233« (Ulica 111. brigade ZNG - Ćikovići - Šporova jama Kastav) i odvojka za naselje Ćikovići sa potrebnom komunalnom infrastrukturom u dužini od 850 m

- izrada projektne dokumentacije prilazne ceste u sportskoj zoni

2. Javna rasvjeta 200.000,00

- izrada rješenja i ishodovanje potrebnih suglasnosti

- proširenje javne rasvjete:

- Jelovičani (2 rasvjetna tijela)

- Kudeji (2 rasvjetna tijela)

- Žegoti (5 rasvjetnih tijela)

- Spinčići (2 rasvjetna tijela)

- Trinajstići (2 rasvjetna tijela)

- Tometići (4 rasvjetna tijela)

- Rubeši (4 rasvjetna tijela)

- Ćikovići (3 rasvjetna tijela)

- Brestovice (3 rasvjetna tijela)

- Kastav - Brnini (1 rasvjetno tijelo)

- Kastav - Pošta (1 rasvjetno tijelo)

- Jurčići (3 rasvjetna tijela)

3. Javne površine 2.430.000,00

- dovršetak izgradnje ogradnih zidova i nogostupa na proširenoj dionici ceste kroz Ćikovići u dužini od 320 m'

- izgradnja dječjeg igrališta u Kastvu - Štivar III. faza

- dovršetak izgradnje križanja Belići - Matulji - Rubeši - pješačkih površina, odvodnje oborinskih voda, javne rasvjete, prelaganje vodovoda i elektroinstalacija, (izgradnja križanja zajedno s »Županijskom upravom za ceste«) ukupna površina zahvata 6.100 m2

- otkup zemljišta za parkiralište u sportskoj zoni i nastavak ceste »233« prema Rijeci

- postava komunalne opreme

4. Groblje 600.000,00

- izgradnja polja »B - gornji dio« s potrebnom komunalnom infrastrukturom i hortikulturalnim uređenjem na Gradskom groblju Kastav I. faza

5. Opskrba pitkom vodom 400.000,00

- sufinanciranje izgradnje vodovoda Jurčići - Škrlji u dužini 890 m' (zajedno s KD »Vodovod i kanalizacija«)

6. Odvodnja voda 417.240,00

- dovršetak izgradnje kolektora mješovite kanalizacije kroz Ćikovići, te spoja na kolektor Kastav u ukupnoj dužini 600 m', I. faza (zajedno sa KD »Vodovod i kanalizacija«, »Hrvatskim vodama« i Primorsko-goranskom županijom)

7. Prostorni planovi 642.240,00

- dovršetak urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1-a (centar Grada Kastva) u površini 86,55 ha

- urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N2-a u površini 20,45 ha

- urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N2-b u površini 6,95 ha

- urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N2-d u površini 11,33 ha

- urbanistički plan uređenja građevinskog područja groblja G2 u površini 4,20 ha

- izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske zone SR-22 Kastav

8. Radna zona Žegoti 525.000,00

- dovršetak urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 (Radna zona Žegoti) u površini 27,45 ha

- izrada projektne dokumentacije cesta u dužini 2.200 m s komunalnom infrastrukturom za potrebe Radne zone Žegoti«

Članak 3.

Ova V. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Kastvu za razdoblje 2002. godine do 2005. godine stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-7

Kastav, 29. siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Kastva
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr