SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

Grad Kastav

1.

Na osnovu članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2004. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2004. godini na području Grada Kastva za sljedeće komunalne djelatnosti:

- odvodnju atmosferskih voda,

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje groblja,

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. prihodi od komunalne naknade 1.770.000,00 kuna

2. prihodi od grobnih taksi150.000,00 kuna


UKUPNO 1.920.000,00 kuna


Sredstva komunalne naknade u iznosu od 129.000,00 kuna koristit će se za financiranje vatrogasne djelatnosti.

Članak 3.

U 2004. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Gradu Kastvu obuhvaća:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, slivnici i upojni bunari. Planira se redovna kontrola i redovno održavanje koje se svodi na čišćenje sustava i potrebnu zamjenu i sanaciju elemenata sustava, te intervencije u slučaju začepljenja sustava. Nepredviđena nakupljanja većih količina oborinske vode na cestama i javnim površinama rješavat će se interventno, uklanjanjem nataloženog materijala koji sprječava otjecanje oborinske vode s ceste.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 60.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća poslove pometanja javnih površina, odvoza pometačine, rad »dežurne službe«, postavu baja za krupni otpad i strojno čišćenje. Pometanje javnih površina (cesta, trgova, autobusnih stanica) i pražnjenje košarica za smeće vrši se s dva pometača prema tjednom programu pometanja, a ukupno je obuhvaćena površina od 66.404 m2. Usluge »dežurne službe« vrše se jednom mjesečno, a obuhvaćaju odvoz olupina, glomaznog otpada i krupnog kućnog otpada prema nalogu komunalnog redara. Strojno pometanje javnih prometnih površina s deponiranjem prikupljenog otpada vršit će se u obimu 42 sata godišnje. Baje za krupni otpad iz domaćinstava od 5 m3 (ukupno 70 komada) postavljaju se u svim naseljima prema godišnjem rasporedu postavljanja baja.

U okviru ove točke planirana su i sredstva za izvanredne intervencije po nalogu komunalnog redara.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Redovni program obuhvaća održavanje (1 - 2 puta godišnje) zelenila u pojasu ceste, košnju trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, siječenje i uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama. Istim programom obuhvaćene su i veće zelene površine u Kastvu i Rešetarima, jednokratno proljetno uređenje 5 spomenika, kao i dječjeg igrališta u NN Ćikovići. Obuhvaćena površina iznosi 95.000 m2. Pojačano održavanje prema potrebi obuhvaća održavanje parkovnih površina u staroj jezgri grada Kastva (čišćenje, sadnja i zalijevanje), većih zelenih površina uz javno prometne komunikacije, uređenje okoliša autobusnih stanica, okoliša objekata u vlasništvu Grada Kastva i drugih površina.

Izvanredni program obuhvaća kemijsko tretiranje zakorovljenih površina i zelenila uz ceste (naročito korova koji raste iz ivičnjaka nogostupa), nužno proljetno kemijsko tretiranje stabala protiv bolesti i štetočina, rušenje osušenih stabala i orezivanje krošanja stabala.

Program održavanja javnih površina također obuhvaća redovito održavanje komunalne opreme (autobusnih čekaonica, klupa, košarica za otpad i drugo), uređenje pješačkih staza, sanaciju i održavanje ograda i ogradnih zidova.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 331.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća sanaciju udarnih rupa na nerazvrstanim cestama, funkcioniranje »zimske službe« i održavanje prometne signalizacije. Sanacija udarnih rupa na kolniku vršit će se redovito tijekom godine. Pripravnost »zimske službe« provodi se od 15. studenog do 1. ožujka, a za potrebe službe nabavlja se materijal za posipanje - pijesak i sol prema potrebi.

Održavanje prometne signalizacije provodi se redovito, a obuhvaća popravak oštećene vertikalne prometne signalizacije, kao i potrebnu obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 380.000 kuna a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Održavanje groblja obuhvaća:

- pometanje pješačkih površina, uklanjanje i deponiranje otpada, te odvoz deponiranog otpada,

- redovito pražnjenje i održavanje kanti za smeće,

- nužne popravke grobnih objekata - sanacija niša, ogradnih zidova, staza, te druge infrastrukture i opreme,

- održavanje zelenila - košnju travnjaka i drugih zelenih površina, izgrabljavanje i prikupljanje otpada, održavanje grmova i raznog raslinja, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živica i drugog raslinja,

- plaćanje komunalnih usluga (električna energija, voda).

Sredstva za izvršenje ovih radova predviđaju se u iznosu od 165.000,00 kuna, a financirat će se 15.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade, a 150.000,00 kuna iz grobnih taksi.

6. JAVNA RASVJETA

Pod troškovima javne rasvjete podrazumijevaju se sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i druge intervencije prema potrebi).

Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 605.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 605.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-6

Kastav, 29. siječnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Kastva
Ivo Mladenić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr