SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 4. Petak, 30. siječnja 2004.
OPĆINA SKRAD
Općina Skrad

5.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. siječnja 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Skrad koji se ostvaruje putem organiziranoga predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Skrad, Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 6-satnog primarnog programa za jednu skupinu od 21 djeteta.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2004. godinu sredstva za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad osiguravaju se Proračunom Općine Skrad za 2004. godinu u iznosu od 111.400,00 kuna za sljedeće namjene:

- bruto plaća odgajateljice 85.400,00

- naknada za božićnicu odnosno regres za GO 1.000,00

- izdaci za električnu energiju 4.000,00

- izdaci za lož ulje za centralno grijanje 10.000,00

- ostali materijalni izdaci 11.000,00

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih i ostalih izdataka Ustrojbene jedinice osiguravaju se i učešćem roditelja u cijeni usluge sukladno Odluci o cijeni participacije roditelja u troškovima boravka djeteta u Ustrojbenoj jedinici predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad.

Navedena sredstva roditelji uplaćuju na žiro račun Osnovne škole sa naznakom za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad vrši raspored sredstava nositelja programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom vijeću.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 601-01/03-01/07

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 26. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr