SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
GRAD CRIKVENICA
19

19.

Na temelju članka 20., 21. i 22. Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/98, 14/98, 16/99, 8/00 i 17/03), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 71. sjednici održanoj 16. srpnja 2003. godine donijelo je

PRAVILNIK
o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila
na području Grada Crikvenice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, organizacija rada, način naplate, pravo raspolaganja, pravo podnošenja prigovora i ostali uvjeti u svezi s poslovima premještanja, blokiranja i deblokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te premještanja napuštenih, tehnički neispravnih i neregistriranih vozila bez registarskih tablica na području Grada Crikvenice.

Vozilom u smislu prethodnog stavka smatra se i priključno vozilo i radni stroj.

Članak 2.

Poslove iz prethodnog članka obavlja trgovačko društvo ili fizička osoba-obrtnik kojima su predmetni poslovi ustupljeni odlukom Poglavarstva Grada Crikvenice pod uvjetima i uz naknadu određenu tom odlukom.

Trgovačko društvo ili fizička osoba-obrtnik osigurava naprave za blokiranje i deblokiranje vozila, djelatnike i opremu za premještanje, blokiranje i deblokiranje vozila, ograđenu deponiju za čuvanje vozila na području Grada Crikvenice i dežurnu službu za prijem, čuvanje i izdavanje vozila.

Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice utvrđuje cijenu premještanja, blokiranja i deblokiranja vozila te cijenu čuvanja vozila na deponiji.

II. OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA, BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA VOZILA

Članak 3.

Putničko vozilo, autobus, odnosno teretno vozilo premješta se s prometne površine nakon prekršaja utvrđenog u članku 57., 58. i 59. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« pročišćeni tekst broj 59/96) po nalogu ovlaštene osobe MUP-a.

Vozilo se blokira na prometnoj površini, kada to ne ometa druge sudionike u prometu, nakon utvrđenog prekršaja, po nalogu ovlaštene osobe komunalnog redarstva.

Članak 4.

Putničko vozilo, autobus, odnosno teretno vozilo premješta se s zelene površine nakon utvrđenog prekršaja, po nalogu komunalnog redara.

Vozilo se blokira na zelenoj površini, kada to ne ometa druge sudionike u prometu i kada se ne čini šteta na zelenoj površini, nakon utvrđenog prekršaja, po nalogu komunalnog redara.

Na parkiralištu s naplatom, mogu se blokirati osobna vozila sa zooi tablicom, proba tablicom, vozila s inozemnom registracijskom tablicom, te vozila s kojima je više od triput učinjena povreda Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/03), po nalogu komunalnog redara odnosno ovlaštene osobe trgovačkog društva.

Članak 5.

Po utvrđenom prekršaju odnosno učinjenoj povredi Općih uvjeta iz članka 4. ovog Pravilnika, ovlaštena osoba MUP-a, komunalni redar odnosno ovlaštena osoba trgovačkog društva izdaje pismeni nalog za premještanje ili blokiranje vozila.

Nalog sadrži datum i vrijeme izdavanja, registarski broj i tip vozila, razlog zbog kojeg se vozilo premješta ili blokira, grubu skicu mjesta, te potpis ovlaštene osobe.

Ovlaštena osoba MUP-a, komunalni redar odnosno ovlaštena osoba trgovačkog društva nazočni su kod premještanja, odnosno blokiranja vozila.

Članak 6.

Ovlaštena osoba MUP-a, komunalni redar odnosno ovlaštena osoba trgovačkog društva na nalogu za premještanje ili blokiranje vozila upisuje podatke o osobi koja vrši premještanje ili blokiranje i registarski broj vozila kojim se vrši premještanje.

Prilikom premještanja ili blokiranja vozilo se snima fotografskim aparatom i film se pohranjuje u dokumentaciji MUP-a, komunalnog redarstva i trgovačkog društva.

Na zahtjev prekršitelja u žalbenom postupku izradit će se fotografija vozila koje je blokirano, a troškove izrade fotografije snosi prekršitelj ukoliko se dokaže da je njegov prigovor neutemeljen.

Članak 7.

Kod blokiranja vozila ovlaštena osoba trgovačkog društva dužna je na prednje staklo vozila staviti naljepnicu da je vozilo blokirano s uputom što vozač mora učiniti.

Tekst naljepnice je na hrvatskom, engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku.

Članak 8.

Prije početka premještanja vozila, vozač vozila »pauk« dužan je napraviti zapisnik kojim se utvrđuju postojeća oštećenja na vozilu koje se premješta.

Zapisnik potpisuju vozač vozila »pauk« i davalac naloga za premještanje.

Članak 9.

Prilikom izdavanja premještenog vozila trgovačko društvo ili fizička osoba-obrtnik dužan je izdati zapisnik i račun o preuzimanju vozila.

Prilikom izdavanja premještenog vozila osobi koja nije vlasnik vozila, vozilo će izdati tek nakon što se izvrši uplata troškova premještanja.

Vlasniku vozila prilikom deblokiranja vozila, ovlaštena osoba trgovačko društva dužna je izdati zapisnik i račun o preuzimanju vozila, a vozilo će se deblokirati nakon što se izvrši uplata troškova deblokiranja vozila.

Osobi koji nije vlasnik vozila, vlasniku vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske i vlasniku vozila sa stranom

registracijom, prilikom deblokiranja vozila ovlaštena osoba trgovačkog društva dužna je izdati zapisnik i račun o preuzimanju vozila, a vozilo će deblokirati nakon što se izvrši i dokaže uplata troškova deblokiranja i troškova mandatne kazne.

Članak 10.

Ukoliko vlasnik blokiranog osobnog vozila ne preuzme vozilo u roku 24 sata, vozilo će se premjestiti sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Ukoliko vlasnik teretnog vozila ne preuzme vozilo u roku 24 sata, vozilo će ostati blokirano, a vlasniku vozila zaračunat će se dnevna ležarina.

Troškove deblokiranja i premještanja vozila iz stavka 1. i 2. ovog članka snosi vlasnik vozila.

Članak 11.

Prije početka blokiranja vozila, komunalni redar odnosno ovlaštena osoba trgovačkog društva dužna je napraviti zapisnik kojim se utvrđuju postojeća oštećenja na kotaču vozila koje se blokira.

Članak 12.

Postupak premještanja vozila smatra se započetim kad je učinjena bilo koja radnja u namjeri da se vozilo premjesti.

Članak 13.

Prigovor na nalog za premještanje i blokiranje vozila upućuje se ovlaštenoj osobi iz članka 5. ovog Pravilnika u roku od osam dana od dana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odlaže naplatu troškova premještanja odnosno blokiranja vozila.

Članak 14.

Trgovačko društvo ili fizička osoba-obrtnik dužan je premješteno vozilo čuvati na deponiji određenoj za čuvanje vozila, do predaje vozila vlasniku.

Članak 15.

Napuštenim vozilom, smatra se tehnički neispravno, neregistrirano vozilo ili vozilo bez registarskih tablica, ostavljeno na mjestu na kojem to nije dozvoljeno.

Trgovačko društvo ili fizička osoba-obrtnik je dužan u jednom od lokalnih sredstava priopćavanja, objaviti da je napušteno vozilo smješteno na deponij, te uvjete pod kojima se isto može preuzeti.

Članak 16.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta, trgovačko društvo ili fizička osoba-obrtnik utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, čuvanja, oglašavanja i procjene postanu veći od vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi, trgovačko društvo ili fizička osoba-obrtnik ovlašten je raspolagati vozilom.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/343

Ur. broj: 2107/01-02-03-5

Crikvenica, 16. srpnja 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog poglavarstva

Grada Crikvenice

Ivica Malatestinić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr