SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 19. Petak, 25. srpnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
47

47.

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02) i članka 11. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), Vijeće mađarske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 8. srpnja 2003. donijelo je

STATUT
Vijeća mađarske nacionalne manjine
Primorsko-goranske županije

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće mađarske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (u daljem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima vijeća, njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima te načinu odlučivanja.

Statut sadrži i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.

Članak 2.

Puni naziv Vijeća je: Vijeće mađarske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije - Tengermelléki - Fennsiki Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat.

Sjedište Vijeća je u Rijeci, Trg bana Jelačića 1.

Vijeće djeluje na području Primorsko-goranske županije.

Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.

Članak 3.

Radi usklađivanja ili unaprjeđivanja zajedničkih interesa, Vijeće može s najmanje još jednim vijećem osnovanim na području Primorsko-goranske ili neke druge županije osnovati koordinacije vijeća nacionalnih manjina.

Vijeće može pristupiti koordinaciji vijeća nacionalnih manjina. Odluku o tome Vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 4.

Vijeće ima dvojezični pečat (na hrvatskom i mađarskom jeziku) okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

Članak 5.

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju.

Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

DJELOKRUG VIJEĆA TE PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se:

- u pomoći svim pripadnicima mađarske nacionalne manjine u ostvarivanju njihovih prava i o tome ih redovito obavještavati na cijelom području Županije,

- predlaganjem tijelima Županije mjera za unapređivanje položaja mađarske nacionalne manjine uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za mađarsku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,

- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave (Županije, gradovi i općine) gdje živi mađarska nacionalna manjina,

- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela Županije, a tiče se položaja mađarske nacionalne manjine,

- davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja te tiskanih medija unutar i izvan područja nadležnosti Vijeća namijenjenih nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,

- davanjem mišljenja i prijedloga vezanih uz obrazovanje na jeziku nacionalne manjine,

- davanjem mišljenja i prijedloga vezanih uz unapređivanje stanja i situacije nacionalne manjine na planu kulture,

- aktivnim učešćem i inicijativom u realizaciji uspostavljanja suradnje - bratimljenja Primorsko-goranske županije sa županijama u Republici Mađarskoj,

- organiziranjem savjetovanja,

- kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada Vijeća.

Članak 7.

Prava i obveze članova Vijeća su:

- da biraju i budu birani u tijela Vijeća;

- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;

- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;

- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

TIJELA VIJEĆA I RAD VIJEĆA

Članak 8.

Tijela Vijeća su;

1. Predsjednik Vijeća

2. Zamjenik predsjednika Vijeća

3. Tajnik Vijeća

4. Radna tijela

Predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i tajnik biraju se i razrješavaju većinom glasova svih članova Vijeća.

Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se tajnim glasovanjem.

Radna tijela imaju neparan broj članova. Predsjednik mora biti član Vijeća.

Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

Članak 9.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 10.

O sjednicama Vijeća i njegovih tijela vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donijetim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala te zapisničar.

Članak 11.

Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Najmanje 1/3 članova Vijeća uz navođenje dnevnog reda ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati član Vijeća kojeg na to ovlasti najmanje 1/3 članova Vijeća.

Odluka o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

Članak 12.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko sjednici ne pristupi potreban broj članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna većina svih članova vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih.

Iznimno, Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova.

Članak 13.

Vijeće:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

- donosi program rada;

- donosi financijski plan i usvaja završni račun

- odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije;

- odlučuje o izdavanju glasila,

- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća.

Vijeće surađuje s tijelima Primorsko-goranske županije i ima pravo zahtijevati od tijela Primorsko-goranske županije da ih obavijeste o svim onim radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih manjina.

Financijski plan i završni račun Vijeće donosi na prijedlog Radnog tijela - Odbora za izradu prijedloga programa rada i financijskog plana.

Članak 14.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća, saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red, provodi odluke Vijeća, nadzire rad tajnika Vijeća (dok se ne izabere tajnik Vijeća njegove Statutom predviđene zadaće obavlja predsjednik ili opunomoćenik) te obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Vijeća zamjenjuje zamjenik predsjednika. Zamjenik predsjednika obavlja i druge poslove po ovlasti predsjednika.

Najmanje 1/3 svih članova Vijeća može pokrenuti postupak razrješenja predsjednika Vijeća.

Članak 15.

Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik.

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 2. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

Članak 16.

Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri, i do visine koju odobri, ministar nadležan za poslove opće uprave.

TAJNIK VIJEĆA

Članak 17.

Na prijedlog predsjednika, tajnik Vijeća bira se većinom glasova svih članova Vijeća.

Tajnik obavlja administrativne poslove Vijeća (vodi zapisnik na sjednicama, priprema materijal za sjednice, odgovoran je za prosljeđivanje pozivnica i materijala članovima Vijeća na vrijeme). Način i krug djelatnosti tajnika, prijem i opis poslova i zadataka određuje predsjednik Vijeća.

Ukoliko rad tajnika predsjednik ne ocijeni zadovoljavajućim, može tražiti njegovo razrješenje, o čemu odluku donosi Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 18.

Temeljem financijskog plana, tajnik za svoj rad može primati naknadu.

Odluku o visini naknade donosi Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 19.

Tajnik Vijeća može biti samo državljanin Republike Hrvatske, mađarske nacionalnosti, koji dobro vlada mađarskim i hrvatskim jezikom, poznaje svoju nacionalnu zajednicu, zakone i uredbe koji uređuju život nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, kao i srodne međunarodne sporazume i konvencije, te ima istaknute organizacijske i komunikacijske sposobnosti.

Članak 20.

Tajnik je dužan sudjelovati u radu svih tijela Vijeća, sa pravom sudjelovanja u diskusiji, ali bez prava na glasovanje.

IMOVINA VIJEĆA

Članak 21.

Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:

- dotacija,

- poklona,

- nasljedstva,

- dotacija iz državnog proračuna,

- dotacija iz proračuna Županije

- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća

- ostalih prihoda sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva koja Vijeće ostvari na način iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrđene programom rada Vijeća.

Članak 22.

Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Vijeća.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 23.

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom Vijeća.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 24.

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/03-01/36

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/7

Rijeka, 8. srpnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

Predsjednik

Sandor Roth, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr