SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

42.

Na temelju članka 62. Pomorskog zakonika, (»Narodne novine« broj 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 28., točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 3. srpnja 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli koncesije Općini Dobrinj za korištenje olupine potonulog broda »Peltastys« u uvali Lupeška

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština (u daljnjem tekstu koncedent), na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 14. travnja 2003. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Općine Dobrinj od 30. srpnja 2002. godine dodjeljuje Općini Dobrinj, Dobrinj 103 (u daljnjem tekstu koncesionar) koncesiju u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra otoka Krka, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Članak 2.

Koncesionaru se dodjeljuje koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra otoka Krka, na lokaciji ispred uvale »Lupeška«, za olupinu potonulog broda »Peltastys», u ukupnoj površini od 5.000 m2 morskog akvatorija.

Područje pomorskog dobra iz članka 2., točke 1. ove Odluke definirano je Gauss-Kruegerovim koordinatama:

OLUPINA m/b »PELTASTYS«

TOČKA

Y

X

 

 

 

 

 

 

A

5472521.0

5001839.0

45

9

37.98139

14

39

1.56307

B

5472548.5

5001889.5

45

9

39.62141

14

39

2.81245

PODRUČJE KONCESIJE

TOČKA

Y

X

 

 

 

 

 

 

A1

5472500.0

5001800.0

45

9

36.71488

14

39

0.60910

B1

5472600.0

5001900.0

45

9

39.96881

14

39

5.16886

C1

5472500.0

5001900.0

45

9

39.95480

14

39

0.58927

Članak 3.

Koncedent daje na upotrebu / korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke koncesionaru, na vremensko razdoblje od 4 godine, počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sklopit će koncedent i koncesionar u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana njena donošenja.

Sastavni dio Ugovora o koncesiji je skica lokacije potonulog broda »Peltastys«.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 7.500,00 kuna s valutnom klauzulom što uz primjenu srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske na dan donošenja ove Odluke (1 EUR= 7,526 kuna) iznosi 997,00 EUR godišnje.

Koncesionar je dužan plaćati godišnju naknadu za koncesiju na žiroračun koncedenta br: 2300007-1800008005 u dva dijela:

- prvu godišnju naknadu za koncesiju - prvi dio u iznosu od 500 roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji, a preostalih 500 roku od 6 mjeseci od isteka roka za uplatu prvog dijela,

- preostale godišnje naknade za koncesiju, prvi dio u iznosu od 50 0o kraja lipnja, preostalih 50 0o kraja listopada tekuće godine.

Članak 5.

Na dijelu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke dozvoljava se obavljanje organiziranog odvođenja ronilaca na potonuli brod i izvođenje tečaja ronjenja na potonulom brodu »Peltastys«.

Koncesionar je dužan djelatnosti navedene u stavku 1. ovog članka obavljati u skladu sa zakonskim propisima kojima se regulira ronjenje i sukladno odredbama Pomorskog zakonika o potonulim stvarima.

Koncesionar je dužan područje pomorskog dobra navedeno u članku 2., stavak 2. ove Odluke propisno označiti sukladno uvjetima koje će mu propisati Lučka kapetanija.

Članak 6.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3., stavak 1. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati koncedentu na slobodno raspolaganje.

Članak 7.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 8.

Koncesionar nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja koncedenta.

Koncesionar je dužan osigurati da treće osobe s kojima stupa u pravne odnose s obzirom na dobivenu koncesiju ne upotrebljavaju i/ili koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima mu je dana koncesija.

j

l

j

l

Članak 9.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih obvezujućih pravnih normi Pomorskog zakonika (glava II. - »KONCESIJE« i glava III. »RED NA POMORSKOM DOBRU«), te posebnih uvjeta o korištenju pomorskog dobra na osnovu Odluke koncedenta koji će se ugraditi u odredbe Ugovora o koncesiji.

Članak 10.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje koncedentu u stanju u kojem ga je dobio od koncedenta, što će biti precizirano Ugovorom o koncesiji.

Članak 11.

Pravo upravnog i inspekcijskog nadzora nad koncesijom iz ove Odluke ima Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili od njega ovlašteno tijelo na području Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Nesuglasja između koncedenta i koncesionara nastala zbog neispunjenja obveza ili prekoračenja ovlasti utvrđenih ovom Odlukom o koncesiji pokušat će se riješiti sporazumno. Ako se dogovor ne postigne, za rješenje spora nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/44

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 3. srpnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr.sc. Miljenko Dorić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr