SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

41.

Na temelju članka 62. Pomorskog zakonika, (»Narodne novine« broj 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 28., točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 3. srpnja 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli koncesije tvrtki GKTD »Ivanj« d.o.o.
Novi Vinodolski za korištenje plaže »Lišanj«

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština (u daljnjem tekstu koncedent), na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 9. svibnja 2003. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski od 24. ožujka 2003. godine dodjeljuje tvrtki GKTD »Ivanj« d.o.o., Novi Vinodolski, Trg I. Mažuranića 1 (u daljnjem tekstu koncesionar) koncesiju u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra Grada Novi Vinodolski, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Članak 2.

Koncesionaru se dodjeljuje koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi donesenom od strane Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/00) za područje plaže hotela »Lišanj« u ukupnoj površini od 12.525 m2 kopnenog dijela i 14.640 m2 morskog dijela.

Područje pomorskog dobra iz članka 2., točke 1. ove Odluke definirano je Gauss-Kruegerovim koordinatama:

KOPNENI DIO

Broj točke

Y

X

1

5 484 013,18

4 997 664,80

2

5 484 011,34

4 997 672,14

3

5 484 014,09

4 997 674,30

4

5 484 013,66

4 997 677,67

5

5 484 321,05

4 997 733,01

6

5 484 317,88

4 997 717,98

MORSKI DIO

Točka

Y

X

j

l

A

5 484 014,50

4 997 650,00

45o07'24''

14o47'48''

B

5 484 302, 00

4 997 654,00

45o07'24''

14o48'02''

Članak 3.

Koncedent daje na upotrebu / korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke koncesionaru, na vremensko razdoblje od 4 godine, počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sklopit će koncedent i koncesionar u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana njena donošenja.

Sastavni dio Ugovora o koncesiji je grafički dio Uredbe o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novi (»Narodne novine« broj 56/00) s ucrtanim kopnenim i morskim dijelom pomorskog dobra.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 23.505,00 kuna s valutnom klauzulom što uz primjenu srednjeg tečaja Narodne banke Hrvatske na dan donošenja ove Odluke (1 EUR= 7,526 kuna) iznosi 3.123,00 EUR godišnje.

Koncesionar je dužan plaćati godišnju naknadu za koncesiju na žiroračun koncedenta br: 2300007-1800008005 u dva dijela:

- prvu godišnju naknadu za koncesiju - prvi dio u iznosu od 500 roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji, a preostalih 500 roku od 6 mjeseci od isteka roka za uplatu prvog dijela,

- preostale godišnje naknade za koncesiju, prvi dio u iznosu od 50 0o kraja lipnja, preostalih 50 0o kraja listopada tekuće godine.

Godišnja naknada utvrđena u stavku 1. ovog članka može se jednokratno smanjiti u visini do 50 0znosa koncesije ako je koncesionar nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, izvršio znatna ulaganja u uređenje morske plaže za koju je dobio koncesiju.

Odluku o umanjenju godišnje naknade donosi Županijsko poglavarstvo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija.

Ukoliko koncesionar za plažu »Lišanj« dobije Plavu zastavu, godišnja koncesijska naknada umanjiti će se u ukupnom iznosu od 15a račun drugog dijela godišnje naknade za koncesiju.

Koncesionaru se ne dozvoljava naplaćivanje ulaza na plažu.

Koncesionaru se dozvoljava da plažu propisno označi i ogradi na primjeren način, a što će se urediti Ugovorom o koncesiji.

Koncesionar se obvezuje da, ukoliko to dosad nije učinjeno, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove Odluke organizira spasilačku službu te osigura dio plaže za invalidne osobe te izradi montažni pristup u more invalidnim osobama.

Godišnja naknada iz stavka 1. ovog članka vrijedi za prve dvije godine trajanja koncesije.

Članak 5.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan ispitivati kakvoću mora na plaži »Lišanj« u skladu s Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine« broj 33/96) i podatke o kakvoći mora istaknuti na vidnom mjestu na plaži.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na morskim plažama, te sprečavanja onečišćenja mora.

Članak 6.

Na dijelu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke dozvoljava se obavljanje sportsko-rekreativnih i ugostiteljsko- turističkih djelatnosti.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3., stavak 1. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati koncedentu na slobodno raspolaganje.

Članak 7.

Koncesionar nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja koncedenta.

Koncesionar je dužan osigurati da treće osobe s kojima stupa u pravne odnose s obzirom na dobivenu koncesiju ne upotrebljavaju i/ili koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima mu je dana koncesija.

Članak 8.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih obvezujućih pravnih normi Pomorskog zakonika (glava II. - »KONCESIJE« i glava III. »RED NA POMORSKOM DOBRU«), te posebnih uvjeta o korištenju pomorskog dobra na osnovu Odluke koncedenta koji će se ugraditi u odredbe Ugovora o koncesiji.

Članak 9.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje koncedentu u stanju u kojem ga je dobio od koncedenta, što će biti precizirano Ugovorom o koncesiji.

Članak 10.

Pravo upravnog i inspekcijskog nadzora nad koncesijom iz ove Odluke ima Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili od njega ovlašteno tijelo na području Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Nesuglasja između koncedenta i koncesionara nastala zbog neispunjenja obveza ili prekoračenja ovlasti utvrđenih ovom Odlukom o koncesiji pokušat će se riješiti sporazumno. Ako se dogovor ne postigne, za rješenje spora nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/43

Ur.broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 3. srpnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr