SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 2. Utorak, 20. siječnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

3.

Na osnovu članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 12/ 03 i 13/02) i članka 15. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 02) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici od 20. siječnja 2004. godine, donijelo je

POSLOVNIK
o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet), broj članova, djelokrug i način rada te izvješćivanje Poglavarstva Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) o radu Savjeta.

II. SASTAV SAVJETA

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i šest članova.

Članove Savjeta imenuje Poglavarstvo

Članove Savjeta čine:

- predsjednik Savjeta, koji se imenuje iz reda članova Poglavarstva,

- dva člana Savjeta, koji se imenuju iz reda predstavnika Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača »Potrošač«,

- četiri člana Savjeta, koji se imenuju iz reda predstavnika trgovačkih odnosno komunalnih društava: TD »Energo« d.o.o., KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o., KD »Čistoća« d.o.o. i KD »Autotrolej« d.o.o.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Savjeta.

Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA

Članak 3.

Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Poglavarstva, koji svoje zadaće obavlja u suglasju sa Zakonom o zaštiti potrošača te ostalim propisima kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača.

Na svojim sjednicama Savjet raspravlja i daje prethodno mišljenje o svim promjenama cijena, uvjeta isporuke, kvalitete i sadržaja komunalnih usluga koje komunalna društva iz članka 2. stavka 3. podstavka 3. ovoga Poslovnika isporučuju (prodaju) potrošačima-građanima Grada Rijeke.

Sve odluke Savjeta moraju biti utemeljene na izračunima i simulacijama i javno objavljene kako bi se osiguralo pravo potrošača na punu, pravodobnu i istinitu informaciju.

Članak 4.

Savjet zasjeda po potrebi, a obvezno jedanput tromjesečno.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva imenovani predsjednik Savjeta.

Sjednice Savjeta saziva predsjednik Savjeta, a u slučaju njegove spriječenosti član Savjeta kojeg predsjednik na to ovlasti.

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka, sjednica Savjeta može se sazvati i na prijedlog najmanje četiri člana Savjeta.

Članak 5.

Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta.

Na sjednicama Savjeta raspravlja se i odlučuje o točkama koje se nalaze na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici dostavlja se članovima Savjeta najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Savjeta se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici.

Članak 6.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

Predsjedniku Savjeta u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže tajnik.

Tajnika Savjeta određuje pročelnik Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Članak 7.

Savjet može započeti s radom ukoliko je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Savjet donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 8.

O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i tajnik.

Članak 9.

Savjet je dužan o svom radu izvješćivati Poglavarstvo.

Članak 10.

Članovi Savjeta svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju naknadu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, članovi Savjeta koji su predstavnici HSUP »Potrošač« imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u Savjetu, u visini 1/2 iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji određenog pozitivnim propisima.

Naknada iz prethodnog stavka ovoga članka isplaćuje se po održanoj sjednici.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/02-82

Ur. broj: 2170-01-10-04-5

Rijeka, 20. siječnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr