SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

40.

Na temelju članka 62. Pomorskog zakonika, (»Narodne novine« broj 17/94, 74/94 i 43/96) i članka 28., točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 3. srpnja 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli koncesije Općini Omišalj za korištenje
područja ispred autokampa i šetališta u Njivicama

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijska skupština (u daljnjem tekstu koncedent), na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija županijskog značaja od 9. svibnja 2003. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Općine Omišalj od 22. siječnja 2003. godine dodjeljuje Općini Omišalj, Prikešte 11/I (u daljnjem tekstu koncesionar) koncesiju u svrhu posebne upotrebe i gospodarskog korištenja dijela pomorskog dobra Općine Omišalj, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Članak 2.

Koncesionaru se dodjeljuje koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj za dio obalnog pojasa u Njivicama (»Narodne novine« broj 02/01) i Uredbom o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj za područje autokampa Njivice i područje šetališta Njivice (»Narodne novine« broj 14/01) donesenim od strane Vlade Republike Hrvatske u ukupnoj površini od 14.360 m2 kopnenog dijela i 36.406 m2 morskog dijela.

Područje pomorskog dobra iz članka 2., točke 1. ove Odluke definirano je Gauss-Kruegerovim koordinatama:

KOPNENI DIO

Broj točke

Y

X

1

5 464 426.26

5 003 340.29

2

5 464 440.72

5 003 344.20

3

5 464 442.39

5 003 328.13

4

5 464 440.64

5 003 315.27

5

5 646 444.16

5 003 288.91

6

5 464 453.02

5 003 239.09

7

5 464 462.19

5 003 199.82

8

5 464 454.94

5 003 190.05

9

5 464 454.94

5 003 166.59

10

5 464 457.16

5 003 155.65

11

5 464 460.69

5 003 143.04

12

5 464 461.45

5 003 122.26

13

5 464 467.37

5 003 117.73

14

5 464 481.21

5 003 103.60

15

5 464 507.42

5 003 091.85

16

5 464 515.90

5 003 081.91

17

5 464 528.85

5 003 080.60

18

5 464 544.79

5 003 061.58

19

5 464 536.54

5 003 053.63

20

5 464 554.06

5 003 036.33

21

5 464 564.38

5 003 048.20

22

5 464 574.08

5 003 040.20

23

5 464 560.40

5 003 024.07

24

5 464 596.24

5 003 010.80

25

5 464 599.65

5 003 004.03

26

5 464 619.09

5 002 996.91

27

5 464 635.03

5 002 971.05

28

5 464 635.93

5 002 934.59

29

5 464 647.01

5 002 884.40

30

5 464 687.51

5 002 850.66

31

5 464 721.69

5 002 818.48

32

5 464 725.33

5 002 777.88

33

5 464 718.51

5 002 778.20

34

5 464 718.22

5 002 767.36

35

5 464 712.47

5 002 756.14

36

5 464 715.52

5 002 746.23

37

5 464 726.51

5 002 745.60

38

5 464 728.25

5 002 728.95

39

5 464 706.40

5 002 639.29

40

5 464 668.76

5 002 714.49

41

5 464 655.13

5 002 694.85

42

5 464 646.18

5 002 688.42

43

5 464 629.31

5 002 679.11

44

5 464 618.38

5 002 672.43

45

5 464 627.56

5 002 655.07

46

5 464 646.27

5 002 659.05

47

5 464 652.23

5 002 649.42

48

5 464 647.35

5 002 635.75

49

5 464 655.29

5 002 629.58

50

5 464 656.25

5 002 609.95

51

5 464 651.07

5 002 598.61

52

5 464 634.50

5 002 569.49

53

5 464 610.34

5 002 541.28

54

5 464 579.88

5 002 517.77

55

5 464 558.63

5 002 494.81

56

5 464 536.21

5 002 476.06

 

57

5 464 512.74

5 002 460.80

58

5 464 487.17

5 002 444.37

59

5 464 465.61

5 002 467.21

MORSKI DIO

Broj točke

Y

X

1

5 464 426.26

5 003 340.29

2

5 464 377.53

5 003 307.87

3

5 464 440.76

5 003 080.39

4

5 464 469.99

5 003 074.35

5

5 464 562.58

5 002 986.24

6

5 464 606.99

5 002 866.95

7

5 464 677.70

5 002 798.88

8

5 464 593.02

5 002 717.56

9

5 464 612.94

5 002 604.18

10

5 464 465.61

5 002 467.21

Članak 3.

Koncedent daje na upotrebu / korištenje pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke koncesionaru, na vremensko razdoblje od 4 godine, počevši od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji sklopit će koncedent i koncesionar u skladu s ovom Odlukom, u roku od 30 dana od dana njena donošenja.

Sastavni dio Ugovora o koncesiji je grafički dio Uredbi o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj (»Narodne novine« broj 02/01 i 14/01) s ucrtanim kopnenim i morskim dijelom pomorskog dobra.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 41.664,50 kuna s valutnom klauzulom što uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan donošenja ove Odluke (1 EUR= 7,526 kuna) iznosi 5.536,00 EUR godišnje.

Koncesionar je dužan plaćati godišnju naknadu za koncesiju na žiroračun koncedenta br: 2300007-1800008005 u dva dijela:

- prvu godišnju naknadu za koncesiju - prvi dio u iznosu od 500 roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji, a preostalih 50 0 roku od 6 mjeseci od isteka roka za uplatu prvog dijela,

- preostale godišnje naknade za koncesiju, prvi dio u iznosu od 50 0o kraja lipnja, preostalih 50 0o kraja listopada tekuće godine.

Godišnja naknada utvrđena u stavku 1. ovog članka može se jednokratno smanjiti u visini do 50 0znosa koncesije ako je koncesionar nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, izvršio znatna ulaganja u uređenje morske plaže za koju je dobio koncesiju.

Odluku o umanjenju godišnje naknade donosi Županijsko poglavarstvo na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija.

Ukoliko koncesionar za područje pomorskog dobra dobije Plavu zastavu, godišnja koncesijska naknada umanjiti će

se u ukupnom iznosu od 15 a račun drugog dijela godišnje naknade za koncesiju.

Koncesionaru se ne dozvoljava naplaćivanje ulaza na plažu.

Koncesionaru se dozvoljava da pomorsko dobro navedeno u članku 2. Odluke propisno označi i ogradi na primjeren način koji neće ograničiti opću javnu upotrebu plaže.

Godišnja naknada iz stavka 1. ovog članka vrijedi za prve dvije godine trajanja koncesije.

Članak 5.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan ispitivati kakvoću mora na plažama »Jadran«, plaži u autokampu i plaži »Beli kamik« koje su sastavni dio pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke u skladu s Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama (»Narodne novine« broj 33/96) i podatke o kakvoći mora istaknuti na vidnom mjestu na plaži.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na morskim plažama, te sprečavanja onečišćenja mora.

Članak 6.

Na dijelu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke dozvoljava se obavljanje sportsko-rekreativnih, ugostiteljsko- turističkih djelatnosti i iznajmljivanje 30 plutača za privez plovila gostiju kampa, a sve u skladu s prostornom planskom dokumentacijom.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3., stavak 1. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati koncedentu na slobodno raspolaganje.

Članak 7.

Koncesionar nema pravo koncesiju iz ove Odluke prenijeti na drugu fizičku/pravnu osobu bez izričitog odobrenja koncedenta.

Koncesionar je dužan osigurati da treće osobe s kojima stupa u pravne odnose s obzirom na dobivenu koncesiju ne upotrebljavaju i/ili koriste pomorsko dobro suprotno uvjetima pod kojima mu je dana koncesija.

Članak 8.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih obvezujućih pravnih normi Pomorskog zakonika (glava II. - »KONCESIJE« i glava III. »RED NA POMORSKOM DOBRU«), te posebnih uvjeta o korištenju pomorskog dobra na osnovu Odluke koncedenta koji će se ugraditi u odredbe Ugovora o koncesiji.

Članak 9.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje koncedentu u stanju u kojem ga je dobio od koncedenta, što će biti precizirano Ugovorom o koncesiji.

Članak 10.

Pravo upravnog i inspekcijskog nadzora nad koncesijom iz ove Odluke ima Ministarstvo pomorstva, prometa i veza ili od njega ovlašteno tijelo na području Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Nesuglasja između koncedenta i koncesionara nastala zbog neispunjenja obveza ili prekoračenja ovlasti utvrđenih ovom Odlukom o koncesiji pokušat će se riješiti sporazumno. Ako se dogovor ne postigne, za rješenje spora nadležno je Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/42

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 3. srpnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr