SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

38.

Na temelju članka 12., 13. i 69. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 32. stavak 2., a u svezi s člankom 37. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst, 95/00 i 129/ 00) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo je na 48. sjednici održanoj 23. lipnja 2003. godine donijelo

ODLUKU
o osnivanju Doma zdravlja
Primorsko-goranske županije

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Osnivač) ovom Odlukom o osnivanju Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova) utvrđuje prava i obveze koje se odnose na postupak osnivanja i poslovanja Ustanove, te osnivanja i poslovanja podružnica Ustanove.

Dom zdravlja Crikvenica, Kotorska bb, Dom zdravlja Čabar, Narodnog oslobođenja 7, Dom zdravlja »dr. Josip Kajfeš« Delnice, Šetalište I. G. Kovačića bb, Dom zdravlja Krk, Vinogradska bb, Dom zdravlja »dr. Vinko Kozulić« Mali Lošinj, Priko 69, Dom zdravlja Opatija, Stubište dr. Vande Ekl 1, Dom zdravlja Rab, Banjol 20, Dom zdravlja Rijeka, Krešimirova 52 a, Dom zdravlja Vrbovsko, Dobra 20 spajaju se u jednu zdravstvenu ustanovu, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije.

II. NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE

Članak 2.

Ustanova će djelovati pod nazivom: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

Ustanova može u pravnom prometu djelovati i pod skraćenim nazivom koji glasi:

DOM ZDRAVLJA PGŽ

Podružnice Doma zdravlja posluju pod nazivom Doma zdravlja iz stavka 1. ovoga članka i svojim nazivom: Ispostava Crikvenica, Ispostava Čabar, Ispostava »dr. Josip Kajfeš« Delnice, Ispostava Krk, Ispostava »dr. Dinko Kozulić« Mali Lošinj, Ispostava Opatija, Ispostava Rab, Ispostava Rijeka i Ispostava Vrbovsko.

III. SJEDIŠTE USTANOVE

Članak 3.

Sjedište Ustanove je u Rijeci, Krešimirova 52 a.

Sjedište Ispostave Crikvenica je u Crikvenici, Kotorska bb.

Sjedište Ispostave Čabar je u Čabru, Narodnog oslobođenja 7.

Sjedište Ispostave »dr. Josip Kajfeš« Delnice je u Delnicama, Šet. I. G. Kovačića 1.

Sjedište Ispostave Krk je u Krku, Vinogradska bb.

Sjedište Ispostave »dr. Dinko Kozulić« Mali Lošinj je u Malom Lošinju, Priko 69.

Sjedište Ispostave Opatija je u Opatiji, Stube dr. Vande Ekl 1.

Sjedište Ispostave Rijeka je u Rijeci, Krešimirova 52 a.

Sjedište Ispostave Rab je u Rabu, Banjol 20.

Sjedište Ispostave Vrbovsko je u Vrbovskom, Dobra 20.

IV. PEČAT

Članak 4.

Ustanova ima pečat koji je okruglog oblika promjera 30 mm, s nazivom i sjedištem Doma zdravlja.

Veličina pečata i sadržaj pečata propisat će se Statutom Ustanove.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom i drugim propisima.

V. DJELATNOST

Članak 5.

Ustanova i njene ispostave (podružnice) će obavljati sljedeću djelatnost:

- obiteljska medicina

- zubozdravstvena zaštita

- zdravstvena zaštita žena

- zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece

- zaštita mentalnog zdravlja

- patronažna zdravstvena skrb

- zdravstvena njega i palijativna skrb bolesnika

- laboratorijska dijagnostika

- radiološka, ultrazvučno i druga dijagnostika

- fizikalna medicina i rehabilitacija

- stacionarni smještaj i dijaliza

- specijalističko-konzilijarna zaštita

- hitna medicinska pomoć

- medicina rada

- ljekarništvo

Pored djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Ustanova će obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 6.

Ustanova će se organizirati kao ekonomska i pravna cjelina i kao jedinstvena pravna osoba upisat će se u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci, čime stječe svojstvo pravne osobe.

Ispostave imaju svojstvo podružnica i upisuju se u sudski registar ali ne stječu svojstvo pravne osobe.

Upisom Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u sudski registar, spojeni domovi zdravlja iz članka 1. stavka 2. Odluke brišu se iz sudskog registra i gube svojstvo pravne osobe.

VII. OSNIVANJE USTANOVE

Članak 7.

Ustanova se osniva temeljem Zaključka Županijskog poglavarstva (Klasa: 022-04/02-03/25, Ur. broj: 2170/01-92-02/6 od dana 19. prosinca 2002. godine) i temeljem Zaključka Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije Klasa: 022-04/03-03/13, Ur.br.: 2170/01-92-01-03/4 od dana 23. lipnja 2003. g. kojom se usvaja akt Odluka o osnivanju ustanove, od strane Poglavarstva Primorsko-goranske županije kao osnivača Ustanove.

Ustanova je pravni sljednik domova zdravlja Crikvenica, Čabar, »dr. Josip Kajfeš« Delnice, Krk, »dr. Dinko Kozulić« Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko, te preuzima njihova prava, sredstva, obveze i djelatnik.

VIII. IZVORI i NAČIN STJECANJA SREDSTAVA

Članak 8.

Ustanova će u obavljanju djelatnosti stjecati sredstva pružanjem usluga i to:

- temeljem zaključenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

- temeljem ugovora zaključenih s dobrovoljnim osiguravateljima

- iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, Primorsko- goranske županije i jedinica lokalne samouprave

- iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite

- iz drugih izvora, a na način i pod uvjetima utvrđenih zakonom.

Članak 9.

Osim stjecanja sredstava u skladu s članom 8. ove Odluke, Ustanova može stjecati sredstva prodajom nekretnina i pokretnina kojih je vlasnik, a koja prodaja ne ugrožava njenu djelatnost i opstanak, te davanjem u zakup dijela poslovnog prostora, davanjem u najam opreme, ulaganjem u proširenje djelatnosti Ustanove ili srodnih ustanova, naplatom kamata, odšteta za počinjenu štetu i svim drugim načinima financijskog poslovanja, koji nije protivan propisima.

Ustanova može stjecati sredstva i obavljanjem sporednih djelatnosti, koje se povremeno obavljaju, a kada su u funkciji osnovne djelatnosti Ustanove, i kada pridonose učinkovitosti poslovanja i pozitivnom rezultatu poslovanja Ustanove.

Članak 10.

Izvori sredstava u poslovanju Ustanove su:

- fondovi obveznog, dobrovoljnog i privatnog osiguranja

- proračun Republike, Županije, gradova i općina

- osobno učešće građana koji djelomično ili u cijelosti plaćaju pruženu uslugu ili veći standard usluge od utvrđenog osiguranjem

- naplatom od korisnika usluga i proizvoda kojih se promet na malo obavlja u Ustanovi

- svi dopušteni izvori financiranja osnovne i sporedne djelatnosti.

IX. PRAVA i OBVEZE OSNIVAČA

Članak 11.

Osnivač je vlasnik Ustanove i donosi odluku o nazivu Ustanove, o sjedištu Ustanove i o djelatnosti Ustanove, kao i odluku o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti.

U obavljanju djelatnosti Ustanove, Osnivač će se brinuti o stručnom, kvalitetnom i svrhovitom pružanju zdravstvenih usluga.

Osnivač je dužan osigurati sve materijalne uvjete glede prostora, opreme i potrebnog broja zdravstvenih djelatnika odgovarajućeg stupnja i vrste obrazovanja.

Osnivač je dužan osigurati neprekidno odvijanje rada Ustanove, najmanje u opsegu koji osigurava opstojnost Ustanove, te izvršavanje ugovorom preuzetih obveza u pružanju zdravstvene zaštite pučanstva.

Osnivač donosi odluku o prestanku rada Ustanove, s time da mora kod donošenja odluke omogućiti ispunjenje ugovornih i drugih preuzetih obveza.

Pri donošenju odluka koje se tiču osnivanja Ustanove, svih statusnih promjena i tijeka poslovanja Ustanove, Osnivač je vezan odlukom Ministarstva zdravstva i drugih državnih tijela na način da Ustanova ne može započeti s radom ni djelovati do donošenja odgovarajućih odluka tih tijela, a u svezi s radom Ustanove.

Članak 12.

Osnivač Ustanove odgovara solidarno i neograničeno za obveze Ustanove prema trećima.

X. DOBIT USTANOVE i POKRIVANJE GUBITKA

Članak 13.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, upravno vijeće će odlučiti da će se dobit upotrebljavati isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, a u skladu s planom i programom razvoja.

Članak 14.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari gubitak, Osnivač kao vlasnik Ustanove dužan je sanirati gubitak.

XI. TRAJANJE USTANOVE

Članak 15.

Trajanje Ustanove nije vremenski ograničeno.

XII. ORGANI USTANOVE I UPRAVLJANJE USTANOVOM

Članak 16.

Tijela upravljanja Ustanovom su:

- Upravno vijeće

- ravnatelj.

Ravnatelj će radi unapređenja stručnog rada imenovati stručno vijeće, čija će se nadležnost i ustroj propisati statutom.

Članak 17.

Upravno vijeće ima 5 članova:

- 3 člana su predstavnici Osnivača kao vlasnika

- 1 član je predstavnik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

- 1 član je predstavnik zdravstvenih djelatnika Ustanove.

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno imenovani. Članovi Upravnog vijeća ne moraju biti u radnom odnosu u Ustanovi.

Mandat članovima Upravnog vijeća prestaje istekom vremena na koji su imenovani, na vlastiti zahtjev ili odlukom Osnivača o razrješenju, a naročito u slučaju kad Osnivač ocjeni da je to nužno radi interesa Ustanove.

Nadležnost Upravnog vijeća mora biti u skladu sa zakonom, a detaljnije odredbe o nadležnosti Upravnog vijeća, načinu odlučivanja i načinu rada utvrdit će se statutom Ustanove.

Članak 18.

Ravnatelja Ustanove imenuje i razrješava Upravno vijeće.

Ravnatelj se imenuje temeljem natječaja na vrijeme od 4 godine, a istekom mandata može biti ponovno imenovan.

Ravnatelj mora ispunjavati uvjete utvrđene zakonom i Statutom glede stručne spreme i radnog iskustva.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada.

Način rada ravnatelja, odnosi s Upravnim vijećem i Osnivačem, odgovornost i drugo propisati će se Statutom.

XIII. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK USTANOVE

Članak 19.

Odluku o statusnim promjenama Ustanove u skladu sa zakonom, donosi Osnivač.

Članak 20.

Ustanova prestaje s radom ako Osnivač donese odluku o prestanku rada Ustanove, odnosno u svim slučajevima predviđenim zakonom o prestanku rada ustanova.

XIV. ODGOVORNOST USTANOVE

Članak 21.

Ustanova za svoje obveze prema trećima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara solidarno i neograničeno za obveze Ustanove prema trećima.

XV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE USTANOVE

Članak 22.

Ravnatelj zastupa i predstavlja Ustanovu bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti, osim zaključivanja ugovora o prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kn kada mora imati suglasnost Upravnog vijeća i zaključivanja pravnih poslova kojima se stječu, prodaju ili opterećuju nekretnine, a za koje pravne poslove mu je potrebna suglasnost Upravnog vijeća i Osnivača kao vlasnika Ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća zastupa Ustanovu u svim poslovima koje Ustanova sklapa s ravnateljem.

XVI. POSLOVI OSNIVANJA USTANOVE

Članak 23.

Sve poslove u svezi s osnivanjem Ustanove, do njenog upisivanja u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci i imenovanja ravnatelja obavljat će za Osnivača Stevan Pejnović, dipl. pravnik kao privremeni ravnatelj.

U ime Osnivača privremeni ravnatelj ovlašten je poduzimati sve pravne i druge radnje za osnivanje i početak rada Ustanove, koje poslove obavlja u ime buduće Ustanove.

XVII. TROŠKOVI OSNIVANJA USTANOVE

Članak 24.

Troškove u svezi osnivanja Ustanove nastale do dana upisa u sudski registar ustanova, snosi Osnivač.

XVIII. DONOŠENJE STATUTA

Članak 25.

Osnivač se obvezuje najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke pripremiti donošenje statuta Ustanove, te pribaviti suglasnost ministra zdravstva u svrhu registracije Ustanove pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

U roku od 60 dana od dana registracije Ustanove, Upravno vijeće se obvezuje donijeti odluku o imenovanju ravnatelja Ustanove.

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 022-04/03-03/13

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/5

Rijeka, 23. lipnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=34&mjesto=00001&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr