SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

173.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Stručne komisije za izradu prijedloga odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1982, Ur. broj: 525-13-06-02- GG,od 11. prosinca 2006.), donosi 20. prosinca 2006. godine

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta broj VIII/123 - »VINODOL«

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuje se zajedničko otvoreno lovište broj: VIII/123 - »VINODOL« na području Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: lovište).

Članak 2.

Opis granice lovišta: Početna točka lovišta se nalazi u uvali Duboko, te ide dalje suhozidom (granicom k.o. Selce i k.o. Novi) u smjeru sjevera uz kapelicu i prelazi Jadransku magistralu kod trigonometra 62, te ide dalje suhozidom u smjeru sjeveroistoka do tromeđe k.o. Novi, k.o. Selce i k.o. Bribir. Nastavlja dalje po granici k.o. Bribir i k.o. Selce u smjeru sjeverozapada do kapelice Sv. Juraj (kota 255). Nastavlja dalje hrptom u smjeru sjeveroistoka preko trigonometra 293 i vrha Grohotnica (330) do vrha Drenin (381) odnosno tromeđe k.o. Selce, k.o. Bribir i k.o. Crikvenica. Ide dalje po granici k.o. Bribir i k.o. Crikvenica do oštrog desnog zavoja na cesti Šarari - Zoričići, te nastavlja dalje cestom kroz Saftiće do naselja Miroši pa okomito na slojnice penje se na rub litice u predjelu Kavranica (tromeđa državnog lovišta broj VIII/15 »PLANINA«, zajedničkog lovišta broj VIII/129 »DUBRAČINA« i zajedničkog lovišta broj VIII/123 »VINODOL»). Nastavlja dalje rubom litice u smjeru jugoistoka po granici državnog lovišta broj VIII/15 »PLANINA« i državnog lovišta broj VIII/8 »KOŠUTNJAK« do raskrižja na cesti Bribir - Lukovo (trigonometar 243), dalje ide cestom kroz D. Zagon do serpentine na tromeđi državnog lovišta broj VIII/8 »KOŠUTNJAK«, državnog lovišta broj VIII/9 »KRMPOTE - LEDENICE« i zajedničkog lovišta broj VIII/123 »VINODOL«. Nastavlja dalje putem u smjeru juga (granicom sa državnim lovištem broj VIII/9 »KRMPOTE- LEDENICE«) preko trigonometara 212 i 132 do mjesta Povile pa kroz Povile u uvalu Povile. Dalje granica ide morskom obalom u smjeru zapada i sjeverozapada do početne točke u uvali Duboko.

- Mjesta obilježbe granice lovišta: Granica lovišta obilježava se obavještajnim tablama od prirodnog materijala dimenzija ne manjih od 60x40 cm koje se postavljaju na vidljivim mjestima i javnim prometnicama sukladno lovnogospodarskoj osnovi.

- Reljefni karakter i zemljopisni položaj lovišta: Lovište mediteransko-brdskog tipa na istočnom dijelu Primorsko- goranske županije.

Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanom granicom u mjerilu 1: 25000.

Članak 3.

Ukupna površina lovišta iznosi 2.249 ha.

Točan razmjer između državnog i privatnog posjeda, te između poljoprivrednih i šumskih površina utvrdit će se kod izrade lovnogospodarske osnove te će biti iskazan u obrascu LGO-1.

Članak 4.

U lovištu od prirode obitavaju

a)glavne vrste divljači:
srna obična
svinja divlja
fazan-gnjetlovi

b) ostale vrste divljači - sve druge vrste divljači koje od prirode stalno ili povremeno obitavaju ili prelaze preko lovišta

c) ostale životinjske vrste koje od prirode obitavaju u lovištu, a njima se ne gospodari po Zakonu o lovstvu.

U lovištu se prema mogućnostima može okvirno uzgajati sljedeći broj divljači u matičnom (proljetnom) fondu:

srna obična 32 grla

svinja divlja 18 grla

fazan-gnjetlovi 75 kljunova

Točan broj svih vrsta divljači koje se u lovištu mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 5.

Mjere za sprječavanje šteta od divljači koje je dužan poduzeti lovoovlaštenik: donošenje godišnjeg plana za poduzimanje određenih mjera za sprječavanje štete (sezonski, po vrstama divljači i vrstama šteta od divljači, kulturama i sl.); nabavljanje zaštitnih sredstava za izvršenje godišnjeg plana (mehaničkih ili kemijskih repelenata); pravovremena i besplatna raspodjela odgovarajućih zaštitnih sredstava korisnicima zemljišta, na njihov zahtjev, uz prethodnu javnu obavijest i davanje uputa za njihovu upotrebu; održavanje brojnog stanja divljači u granicama dozvoljenog kapaciteta divljači propisanog lovnogospodarskom osnovom, provođenje mjera prehrane i prihrane, očuvanje i poboljšanje staništa propisanih lovnogospodarskom osnovom te ostale uobičajene mjere zaštite značajne za područje i vrste divljači koje obitavaju u lovištu.

Članak 6.

Tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode izdaje mjere i uvjete zaštite prirode na zahtjev lovoovlaštenika, a isti se moraju ugraditi u lovnogospodarsku osnovu.

Članak 7.

Lovnogospodarske osnove za lovišta koja su ustanovljena u zaštićenim područjima lovoovlaštenik donosi na odobrenje uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustanovljenju zajedničkog lovišta broj: 25 - »VINODOL« (»Službene novine« broj 17/96).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/99

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-23

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr