SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

151.

Na temeljem članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 96/03), članka 40. stavak 1. Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 16/99, 13/02 i 30/05) i članka 28. točke 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 20. prosinca 2006. donijela

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
Primorsko-goranske županije za 2007. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2007. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 694.776,08

RASHODI 694.776,08


B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATU ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2007. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2007. godinu


64 PRIHODI OD IMOVINE 3.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 3.000,00

6413 Kamate na novčana sredstva 3.000,00

Kamate na depozite po viđenju 3.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 691.776,08


SVEUKUPNO 694.776,08


Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za

klasifikacija 2007. godinu


UKUPNI RASHODI 694.776,08

32 MATERIJALNI RASHODI 693.776,08

323 Rashodi za usluge 693.776,08

3234 Komunalne usluge 693.776,08

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00


C. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA/


Ekonomska PRIMICI/IZDACI Plan za

klasifikacija 2007. godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Financijski plana Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2007. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-04/06-02/86

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr