SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

147.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), točke VII. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična mreža i suradnja u promicanju razvoja priobalnih malih i srednjih tvrtki na jadranskoj obali Balkana« (»CONNECT«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20. prosinca 2006. godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT«
za 2007. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2007. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI POSLOVANJA 110.000,00

RASHODI POSLOVANJA 400.000,00

RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 10.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK -300.000,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PRETHODNIH GODINA 300.000,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

I ZADUŽIVANJA 0,00


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00


VIŠAK PRIHODA 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2007. godinu


UKUPNI PRIHODI 110.000,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 110.000,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 110.000,00

633 Pomoći iz proračuna 110.000,00

6331 Tekuće pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije 110.000,00


Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za

klasifikacija 2007. godinu


UKUPNI RASHODI 410.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 400.000,00

32 Materijalni rashodi 393.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00

3211 Službena putovanja 2.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00

323 Rashodi za usluge 306.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 55.750,00

3235 Zakupnine i najamnine 42.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 158.200,00

3238 Računalne usluge 3.000,00

3239 Ostale usluge 47.050,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000,00

34 Financijski rashodi 7.000,00

343 Ostali financijski rashodi 7.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.300,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 700,00

5 RASHODI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 10.000,00

53 Rashodi za dionice i udjele u glavnici 10.000,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI/IZDACI Plan za

klasifikacija 2007. godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 3.

Rashodi u iznosu od 410.000,00 kn raspoređuju se po programima i aktivnostima utvrđenim u posebnom dijelu Financijskog plana za 2007. godinu kako slijedi:

POSEBNI DIO


Pozicija Ekonomska RASHODI / IZDACI Plan 2007.

klasifikacija


1 PROMICANJE SURADNJE IZMEĐU LOKALNIH MALIH I

SREDNJIH PODUZETNIKA (MSP) 277.045,00

11 Osnivanje novih strukovnih organizacija MPS 117.500,00

11 01 Program - Osnivanje nove strukovne organizacije u PGŽ 117.500,00

11 01 01 Aktivnost Rad nove strukovne organizacije u PGŽ 117.500,00

11 01 01 01 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38.450,00

11 01 01 02 3235 Zakupnine i najamnine 42.000,00

11 01 01 03 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00

11 01 01 04 3239 Ostale usluge 17.050,00

12 Društveno-ekonomska animacija MSP 159.545,00

12 01 Program - Obrazovanje i informiranje lokalnih MSP na području PGŽ 159.545,00

12 01 01 Aktivnost Organizacija i održavanje tematskih animacijskih sastanaka u PGŽ 159.545,00

12 01 01 01 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.300,00

12 01 01 02 3237 Intelektualne i osobne usluge 49.245,00

12 01 01 03 3239 Ostale usluge 20.000,00

12 01 01 04 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 83.000,00

2 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ODGOVORNOST 122.955,00

21 Financijsko i ekonomsko-administrativno vođenje projekta 122.955,00

21 01 Program - Vođenje financijskih, ekonomskih i administrativnih poslova 122.955,00

21 01 01 Aktivnost Vođenje financijskih poslova 2.000,00

21 01 01 01 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.300,00

21 01 01 02 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 700,00

21 01 02 Aktivnost Vođenje ekonomskih i administrativnih poslova 120.955,00

21 01 02 01 3211 Službena putovanja 2.000,00

21 01 02 02 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00

21 01 02 03 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00

21 01 02 04 3237 Intelektualne i osobne usluge 88.955,00

21 01 02 05 3238 Računalne usluge 3.000,00

21 01 02 06 3239 Ostale usluge 10.000,00

21 01 02 07 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00

3 OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA 10.000,00

31 Osnivanje trgovačkog društva 10.000,00

31 01 Program - Osnivanje trgovačkog društva za upravljanje veletržnicom 10.000,00

31 01 01 Aktivnost Osnivanje trgovačkog društva za upravljanje veletržnicom 10.000,00

31 01 01 01 5321 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00


UKUPNO 410.000,00


Članak 4.

Financijski plan Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2007. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-04/06-02/88

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr