SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 1. Četvrtak, 15. siječnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

2.

Temeljem članka 37. Pravilnika o distribuciji plina (»Narodne novine« broj 104/02), članka 1. stavak 2. Odluke o opskrbi plinom i toplinskom energijom (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 7/97) i članka 30. toč. m) Društvenog ugovora, Skupština društva Energo d.o.o. Rijeka, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2003. godine donijela je

PRAVILNIK
o distribuciji plina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti za proizvodnju, distribuciju, isporuku i korištenje plina na području grada Rijeke.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti Korisnika usluge distribucije plina (u daljnjem tekstu: Kupci plina) i distributera plina Energo d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Društvo) glede:

- uvjeta za izgradnju, korištenje i održavanje plinskog sustava

- uvjeta za prelazak sa korištenja gradskog na miješani plin

- uvjeta koje mora ispunjavati postojeća unutarnja plinska instalacija kod prelaska na korištenje miješanog plina

- uvjeta koje moraju ispunjavati plinopotrošne naprave kod prelaska sa gradskog na miješani plin

- kvalitete isporučenog plina

- uvjeta za priključenje kupaca plina na plinovodni sustav Društva odnosno plinsku instalaciju unutar zgrade.

- mjera sigurnosti pri proizvodnji, distribuciji, isporuci i korištenju plina.

II. PLINSKI SUSTAV

Članak 3.

Plinski sustav sastoji se od:

- postrojenja za proizvodnju gradskog i miješanog plina

- plinovodnog sustava

- plinske instalacije unutar objekta (u daljnjem tekstu unutarnja plinska instalacija)

- sustava za daljinski nadzor plinovodnog sustava.

Članak 4.

Na svakom kućnom priključku miješanog plina ugrađuje se kućni regulacijski ormarić u kojem je smješten glavni protupožarni ventil i kućni regulator tlaka.

Iznimno, ukoliko se kućni regulacioni ormarić ugradi unutar zgrade, glavni protupožarni ventil ugrađuje se ispred zgrade.

Članak 5.

Kod niskotlačnog kućnog priključka na koji je spojena kotlovnica kao i za industrijske kućne priključke, kotao ili drugo industrijsko plinsko trošilo priključuje se bez kućnog regulatora, ali s vlastitom regulacijom tlaka.

Članak 6.

Regulatori tlaka miješanog plina na stambenim i drugim objektima moraju imati minimalni izlazni tlak plina od 12 mbar.

Članak 7.

Unutarnja plinska instalacija obuhvaća plinsku instalaciju od glavnog protupožarnog ventila do trošila, a sastoji se od:

- plinske instalacije za razvod nemjerenog plina

- plinska instalacija za razvod mjerenog plina

- plinskih trošila

Članak 8.

Plinskom instalacijom nemjerenog plina obuhvaćena je instalacija od glavnog protupožarnog ventila odnosno regulacionog ormarića do plinomjera.

Plinska instalacija mjerenog plina obuhvaća instalaciju od plinomjera do trošila.

Članak 9.

Instalacija nemjerenog plina je vlasništvo zgrade (zajednički dio zgrade).

Vlasnik odnosno vlasnici zgrade odgovorni su za rad i ispravnost instalacije nemjerenog plina. Bez suglasnosti Društva vlasnici zgrade ne mogu graditi nove, provoditi rekonstrukcije i popravke postojeće instalacije nemjerenog plina te priključivati na nju nove kupce plina. Radovi na instalacijama nemjerenog plina mogu se povjeriti samo ovlaštenim izvođačima.

Ispitivanje instalacije nemjerenog plina na nepropusnost i puštanje plina može obaviti isključivo Društvo.

Troškove izgradnje, popravka, rekonstrukcije održavanja i ispitivanja instalacije nemjerenog plina snosi vlasnik ili vlasnici zajedničkog dijela zgrade. Društvo je obavezno najmanje svakih osam (8) godina ispitati na nepropusnost instalacije nemjerenog plina o svom trošku.

Članak 10.

Prije prvog puštanja i prije svakog naknadnog puštanja plina u instalaciju nemjerenog plina, Društvo je dužno pregledati i ispitati instalaciju na nepropusnost i o tome sastaviti zapisnik, a koji je pri prvom puštanju plina u instalaciju nemjerenog plina kod novih zgrada sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled zgrade. Pod naknadnim puštanjem plina podrazumijeva se ponovno puštanje plina u postojeću instalaciju na kojoj su vršeni zahvati u smislu dogradnje, rekonstrukcije ili popravka te u slučaju da je iz bilo kojih razloga došlo do obustave isporuke plina kroz tu instalaciju. Način ispitivanja na nepropusnost instalacije nemjerenog plina odredit će Društvo.

Članak 11.

Instalacija mjerenog plina obuhvaća dio plinske instalacije unutar zgrade od uključivo ventila ispred plinomjera do uključivo ventila ispred svakog trošila.

Članak 12.

Plinomjer se kod postojećih zgrada ugrađuje neposredno prije ulaza instalacije nemjerenog plina u stan, odnosno u stanu korisnika, ako tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju montažu izvan stana.

Ukoliko se plinomjer ugrađuje izvan stana on mora biti u posebnom ormariću koji se zatvara univerzalnim ključem, a oblik i dimenzije ormarića određuje Društvo. Kod budućih zgrada pri projektiranju same zgrade kao i plinske instalacije te zgrade treba predvidjeti da će se svi plinomjeri postavljati izvan stana. Do ugrađenog plinomjera koji se smatra kupoprodajnim mjestom ne može se ugrađivati drugo kontrolno brojilo (plinomjer).

Ispred svakog plinomjera mora se nalaziti ventil.

Kod plinskih stambenih kotlovnica mjerni uređaj (plinomjer) mora biti ugrađen prije ulaza instalacije plina u kotlovnicu na dostupnom mjestu distributeru.

Članak 13.

Kupac plina smije ugrađivati samo atestirana plinska trošila. Plinsko trošilo se smije priključivati samo na instalaciju mjerenog plina. Kupci plina ne smiju koristiti plinska trošila koja ne zadovoljavaju važeće propise i norme za plinska trošila.

Plinoinstalater treba Kupca plina upoznati s načinom rada plinskog trošila i o tome mu Kupac plina mora dati pismenu izjavu.

Članak 14.

Instalacija mjerenog plina je vlasništvo stana. Kod plinskih stambenih kotlovnica instalacija mjerenog plina za te kotlovnice je vlasništvo svih suvlasnika zgrade (zajednički dio zgrade).

Za održavanje, ispravnost i rad instalacije mjerenog plina odgovoran je Kupac plina te snosi sve troškove za njezinu izgradnju, popravke i održavanje.

Instalaciju mjerenog plina može graditi ovlašteni plinoinstalater. Tehničke uvjete za građenje instalacije mjerenog plina te način njenog ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost određuje Društvo.

Članak 15.

Ispitivanje instalacije plina na čvrstoću obavlja izvođač - ovlašteni plinoinstalater uz prisustvo predstavnika Društva. Prije prvog puštanja plina i prije naknadnog puštanja plina u instalaciju plinoinstalater koji je izveo instalaciju dužan je pozvati Društvo da pregleda instalaciju plina i ispita je na nepropusnost.

Članak 16.

Ispitivanje instalacije iz prethodnog članka vrši se prema tehničkim propisima. O izvršenom ispitivanju plinske instalacije Društvo sastavlja zapisnik.

III. UVJETI PRIKLJUČIVANJA NOVIH KUPACA PLINA I OBUSTAVA ISPORUKE PLINA

Članak 17.

Društvo je ovlašteno graditi ili dograđivati nove dijelove, provoditi rekonstrukcije i popravke postrojenja za proizvodnju gradskog i miješanog plina te plinovodnog sustava kao i priključivati na njega nove Kupce plina. Društvo može ove poslove povjeriti, uz ugovoreni nadzor, izvođačima koji su ovlašteni za izvođenje ovakvih radova.

Članak 18.

Ukoliko pravna ili fizička osoba na trasi plinovoda ili kućnog priključka sagradi građevinu suprotno propisima, Društvo može zatražiti od nadležne inspekcije rušenje takvog objekta odnosno ta pravna ili fizička osoba dužna je o svom trošku putem Društva izvršiti izmicanje plinovoda ili kućnog priključka ukoliko za to postoje tehničke pretpostavke.

Članak 19.

Uvjet za puštanje plina u instalaciju mjerenog plina je pravilno izgrađena i ispitana instalacija te da je na nju spojeno najmanje jedno trošilo.

Priključivanje i puštanje u rad jednog ili više trošila može obaviti ovlašteni plinoinstalater ili plinoserviser.

Prije puštanja plina u instalaciju mjerenog dijela plina, odnosno prije puštanja u rad trošila Društvo mora provjeriti da li Kupac plina posjeduje Energetsku suglasnost Društva. Ovlašteni plinoinstalater odnosno ovlašteni plinoserviser može priključiti na plin samo ona trošila za koje posjeduje odgovarajuće ateste.

Članak 20.

O provedenom ispitivanju instalacije mjerenog plina na čvrstoću i nepropusnost, o puštanju plina u instalaciju te o montaži plinomjera Društvo treba Kupcu plina izdati zapisnik.

Ukoliko je instalaciju mjerenog plina izgradio izvođač koji nema ovlaštenje za izvođenje radova na plinskim instalacijama Društvo neće pustiti plin u takvu instalaciju.

Članak 21.

Trošila na instalaciju mjerenog plina mogu se spajati krutim i fleksibilnim spojem. Sva trošila mogu se spajati na instalaciju mjerenog plina krutim spojem s holenderom. Fleksibilnim spojem može se spojiti štednjak, a i trošila spojena na dimnjak, ali pod uvjetom da su fiksirana za pod ili zid. Fleksibilni spoj mora odgovarati važećim standardima.

Članak 22.

Nadležnost nad dimovodnom instalacijom ima ovlaštena osoba za obavljanje dimnjačarskih poslova, a za ispravnost dimovodne instalacije odgovoran je Kupac plina.

Članak 23.

Ukoliko Društvo ustanovi da postoji propusnost na instalaciji mjerenog plina ili da je ista građena protivno propisu, odnosno da Kupac plina upotrebljava trošilo koje ne zadovoljava propisima ili je neispravno, kao i u slučaju neispravne dimovodne instalacije, dužan je obustaviti Kupcu plina isporuku plina skidanjem plinomjera. Ponovno puštanje plina provesti će Društvo tek kada Kupac plina otkloni nedostatak i kad Društvu podmiri troškove obustave i ponovnog puštanja plina.

Ukoliko Društvo ustanovi da je na instalaciji nemjerenog plina došlo do oštećenja, propusnosti ili nedopustivih zahvata dužno je Kupcima plina priključenim na tu instalaciju obustaviti daljnju isporuku plina zatvaranjem i plombiranjem glavnog protupožarnog ventila zgrade i o tome obavijestiti vlasnike zgrade. Ponovno puštanje plina provest će Društvo kad vlasnik objekta otkloni nedostatak i Društvu podmiri nastale troškove.

Članak 24.

Društvo je dužno povremeno vršiti pregled unutarnje plinske instalacije bez obzira da li Kupac plina troši plin. Ukoliko Kupac plina ne dopusti pregled instalacije Društvo može kupcu plina obustaviti isporuku zatvaranjem i plombiranjem ventila ispred plinomjera. Ukoliko kupac plina sam ponovno pusti plin Društvo će mu obustaviti isporuku plina skidanjem plinomjera. Ako je pri tome Društvu onemogućen pristup ventilu ispred plinomjera, odnosno plinomjeru ili ako se Kupac plina tome protivi, odnosno onemogućava pregled instalacije, čime bi se mogla ugroziti imovina i ljudski životi, Društvo će obustaviti Kupcu plina isporuku plina rezanjem plinske instalacije ispred stana, a ako mu je i to onemogućeno obustaviti će isporuku plina čitavoj zgradi.

Sve troškove ponovnog puštanja plina snosi Kupac plina koji je onemogućio pregled plinske instalacije. Isti će se postupak provesti i u slučaju da je Kupac plina onemogućio Društvu redovno ili izvanredno očitavanje potrošnje odnosno zamjenu plinomjera.

Članak 25.

Ukoliko Kupac plina nije platio dvije jednomjesečne obveze, odnosno dospjelu obvezu prema konačnom obračunu za potrošeni plin, Društvo će mu obustaviti daljnju isporuku plina i to skidanjem plinomjera ili, ako je to nemoguće, odsijecanjem plinske instalacije. Troškove ponovnog puštanja plina snosi Kupac plina.

IV. MJERE SIGURNOSTI PRI KORIŠTENJU PLINA

Članak 26.

Ukoliko Kupac plina osjeti miris plina mora ugasiti sva plinska trošila, zatvoriti protupožarni ventil ispred brojila, otvoriti prozore, ne paliti nikakve naprave koje stvaraju iskru ili plamen, izvesti iz stana sve ljude te obavijestiti Društvo.

Članak 27.

U slučaju da Kupac plina na duže vrijeme napušta stan ili poslovni prostor mora zatvoriti ventil ispred plinomjera.

U slučaju požara u stanu ili poslovnom prostoru Kupac plina dužan je zatvoriti ventil ispred plinomjera.

Članak 28.

U prostorije iz kojih se osjeti plin ne smije se ulaziti sa otvorenim plamenom, upaljenom cigaretom, paliti ili gasiti električnu rasvjetu ili bilo koju drugu električnu napravu te odmah pozvati Društvo. Ukoliko miris plina dolazi iz zatvorenog stana, poslovnog ili drugog prostora ne smije se upotrijebiti kućno zvono niti pokušati provaliti u taj prostor već treba obavijestiti Društvo.

Članak 29.

Nakon zatvaranja glavnog protupožarnog ventila na zgradi iz bilo kojeg razloga, ponovno otvaranje zapornog organa dopušteno je jedino Društvu.

Članak 30.

Uputstvo za korištenje, upotrebu i održavanje plinopotrošnih naprava dužan je izdati izvođač radova odnosno proizvođač opreme.

Upoznavanje Kupca plina s mjestom gdje se nalazi glavni protupožarni ventil i s pravilima i postupcima pri propuštanju plina dužnost je ovlaštenog predstavnika suvlasnika stanara zgrade ili vlasnika objekta.

Kupac plina koji trajno prestaje koristiti plin, po demontaži plinopotrošnih naprava dužan je zatražiti zatvaranje plina od Društva.

Članak 31.

Društvo je dužno osigurati trajno dežurstvo.

Članak 32.

Zabranjeno je plamenom tražiti propusna mjesta na plinskoj instalaciji, nego se to mora obaviti pomoću sapunice ili instrumentom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije od kada se i primjenjuje.

Članak 34.

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika po potrebi daje Skupština Društva.

Predsjednik Skupštine
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr