SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

35.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05), i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2007. godinu

I. Predškolski odgoj

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kostrena za 2007. godinu (u nastavku: Program), utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti koji su od interesa za Općinu Kostrena, a koji se provode s ciljem očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanja cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama i zakonitostima djetetovog razvoja.

Program se ostvaruje organiziranim predškolskim odgojem i naobrazbom i drugim specifičnim oblicima zaštite djece od navršene jedne godine života do polaska u školu u institucionalnoj sredini, Dječjem vrtiću »Zlatna ribica« (u nastavku: Vrtić), sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno pedagoškim standardima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa građana s područja Općine Kostrena, Vrtić, provodi organizirani predškolski odgoj i naobrazbu u redovitom cjelodnevnom i poludnevnom programu u pet odgojno-naobrazbenih skupina te dodatnom programu.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti Vrtića, provode djelatnici Vrtića i to osamnaest stručnih osoba (odgajatelji, stručni suradnici i vanjski suradnici, voditelji dodatnih programa, medicinska sestra i volonteri). Način ostvarivanja programa utvrđuju se sukladno propisanim normativima i standardima djelatnosti Vrtića.

Članak 4.

Za ostvarivanja odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Kostrena za 2007. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 1.731.616,00 kn od čega:

- za redovnu djelatnost 1.681.616.00,00 kn

- plaća za zaposlene 1.663.016,00 kn

- naknada doprinosa za volontere 18.600,00 kn

- dodatne programe 50.000,00 kn

- kraći program (sportski) 25.000,00 kn

- List KAMIČIĆ 5.000,00 kn

- sufinanciranje prijevoza 20.000,00 kn

Razlika do pokrića pune cijene usluge iz redovite djelatnosti Vrtića, osigurava se naplatom od roditelja korisnika usluga, sukladno važećoj Odluci o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga od roditelja korisnika usluga dječjeg vrtića »Zlatna ribica« i Zaključka o utvrđivanju ekonomske cijene vrtića, a koji dio cijene roditelji korisnici usluga uplaćuju izravno na žiroračun vrtića.

Članak 5.

Pored programa iz članka 2. ovog Programa, Vrtić može organizirati i dodatne kraće programe za koja sredstva nisu predviđena ovim Programom već ih u cijelosti osiguravaju korisnici ovih Programa, a organiziraju se ovisno o interesu korisnika.

Članak 6.

Upravno vijeće Vrtića prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovog Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju plana i programa.

II. Obrazovanje i znanost

Članak 7.

Programom javnih potreba u obrazovanju i znanosti utvrđuju se javne potrebe čiji je cilj djeci i mladeži Kostrene stvoriti jednake uvjete za stjecanje kvalitetnog obrazovanja te razvoj sposobnosti i potencijala.

Članak 8.

Ovaj Program u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i znanost, sastoji se od deset programskih cjelina za koje su sredstva osigurana u Proračunu Općine Kostrena za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 504.000,00 kuna, od čega 258.000,00 kuna za programe osnovnog školstva i 246.000,00 kuna za programe obrazovanja i znanosti.

Programske cjeline su:

a.) Osnovno školstvo 258.000,00 kn

1. Produženi boravak u školi 105.000,00 kn

2. Nagrade istaknutim učenicima 10.000,00 kn

3. Sportski susreti učenika 30.000,00 kn

4. Darivanje prvašićima 10.000,00 kn

5. Pokloni za Sv. Nikolu 45.000,00 kn

6. Sufinanciranje školskih projekata

- List »Broštulin« 8.000,00 kn

- Novigradsko i Alpe - Adria 10.000,00 kn

- Autobus 20.000,00 kn

- knjige za školsku knjižnicu 10.000,00 kn

7. Društvo naša djeca 10.000,00 kn

b.) Obrazovanje i znanost 246.000,00 kn

8. Stipendiranje učenika 75.000,00 kn

9. Stipendiranje studenata 161.000,00 kn

10. Zaklada Sveučilišta u Rijeci 10.000,00 kn

Članak 9.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2007. godinu ili osoba koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-47

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr