SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

62.

Na temelju članaka19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članaka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
Grada Raba u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi,

- financiranje manifestacija u kulturi,

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu,

- knjižnična djelatnost,

- obrazovanje odraslih,

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Grada Raba,

- otkup muzejske građe,

- aktivnost radija,

- izradu suvenira,

- posebne programe u oblasti kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 4.043.615,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1.program djelatnosti proračunskog
korisnika Pučkog otvorenog učilišta 2.797.115,00 kn

2.program djelatnosti proračunskog
korisnika Gradske knjižnice Rab 831.500,00 kn

3.program aktivnost Udruga, manifestacija
i donacija u kulturi 415.000,00 kn

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.07.


Program/projekt/aktivnost Proračun / 1

Pozi- Račun iz O P I S

cija računskog

plana


Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, PROSTORNO PLANIRANJE

I JAVNE POTREBE

Glava: 210 KULTURA

Program Program javnih potreba 415.000,00

Aktivnost Udruge, manifestacije i donacije u kulturi 415.000,00

331 3811 Društvo prijatelja Raba 1895. 5.000,00

326 3811 KOMIN Rab 30.000,00

329 3811 Ostale manifestacije 10.000,00

333 3811 Tekuće donacije za obnovu crkve Sv. Justine u Rabu 200.000,00

332 3811 Tekuće donacije za zaštitu spomenika kulture 50.000,00

327 3811 TUNERA Rab 10.000,00

330 3811 Udruga rapskih samostreličara 100.000,00

328 3811 ULIKS Rab 10.000,00

IZVOR Grad Rab 2.101.615,00

Program Folklor 30.000,00

Aktivnost Folklor »Rapski tanac« 30.000,00

196 3231 Usluge prijevoza 10.000,00

197 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

198 3293 Reprezentacija 5.000,00

199 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

Program Galerija Knežev dvor 15.000,00

Aktivnost Održavanje galerije 15.000,00

207 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.000,00

208 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.000,00

Program Glazbene večeri 90.000,00

Aktivnost Rapske glazbene večeri 90.000,00

165 3235 Zakupnine i najamnine 8.000,00

166 3237 Intelektualne i osobne usluge 52.000,00

167 3239 Ostale usluge 10.000,00

168 3293 Reprezentacija 5.000,00

169 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00

Program Klape 159.000,00

Aktivnost Rapske klape 159.000,00

171 3231 Usluge prijevoza 30.000,00

172 3237 Intelektualne i osobne usluge 102.700,00

174 3239 Ostale usluge 5.300,00

170 3293 Reprezentacija 6.000,00

173 3299 Ostali nespomenuti rashodi 15.000,00

Program Obrazovanje odraslih 5.000,00

Aktivnost Obrazovanje odraslih 5.000,00

200 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00

Program Program potreba Pučkog otvorenog učilišta 822.115,00

Aktivnost Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 822.115,00

140 3111 Plaće za redovan rad 500.000,00

141 3121 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00

142 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 77.500,00

143 3133 Doprinosi za zapošljavanje 8.500,00

144 3211 Službena putovanja 15.000,00

145 3213 Stručno usavršavanje 1.815,00

146 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,00

147 3223 Energija 45.000,00

148 3224 Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje 2.000,00

149 3225 Sitni inventar 2.000,00

150 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00

151 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.000,00

152 3234 Komunalne usluge 5.500,00

153 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00

154 3238 Računalne usluge 3.000,00

155 3239 Ostale usluge 6.000,00

156 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.700,00

157 3293 Reprezentacija 3.500,00

158 3294 Članarine 3.600,00

159 4221 Računalna oprema 10.000,00

160 4262 Ulaganja u računalne programe 5.000,00

161 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 3.000,00

Program Rapska fjera 170.000,00

Aktivnost Rapska fjera 170.000,00

195 3221 Nabavka metalnih oklopa za topničare 20.000,00

188 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

189 3231 Usluge prijevoza 30.000,00

190 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00

191 3239 Ostale usluge 25.000,00

192 3292 Premije osiguranja 5.500,00

193 3293 Reprezentacija 10.000,00

194 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.500,00

Program Troškovi za program kina 80.000,00

Aktivnost Troškovi za program kina 80.000,00

162 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.000,00

163 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi- kino ekran 41.000,00

164 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi- projektor 31.000,00

Program Aktivnost radija 45.000,00

Aktivnost Aktivnost radija 45.000,00

206 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00

Program Doček Nove godine 36.000,00

Aktivnost Doček Nove godine 36.000,00

201 3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00

202 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.500,00

203 3239 Ostale usluge 3.000,00

204 3293 Reprezentacija 1.000,00

205 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00

Program Informatizacija 7.000,00

Aktivnost Informatizacija 7.000,00

306 3238 Računalne usluge 2.500,00

307 4221 Računalna oprema 1.020,00

308 4541 Dodatna ulaganja-računalni programi 3.480,00

Program Izrada suvenira 50.000,00

Aktivnost Izrada suvenira 50.000,00

212 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.000,00

213 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.000,00

214 3239 Ostale usluge 6.500,00

215 3293 Reprezentacija 2.000,00

216 3299 Ostali nespomenuti rashodi 5.500,00

Program Karneval 20.500,00

Aktivnost Karneval 20.500,00

175 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

176 3239 Ostale usluge 10.000,00

177 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00

Program Kazalište lutaka 10.000,00

Aktivnost Kazalište lutaka 10.000,00

180 3221 Uredski materijal 1.000,00

178 3222 Materijal i sirovine 3.000,00

179 3231 Usluge prijevoza 4.000,00

181 3239 Ostale usluge 2.000,00

Program Knjižna i neknjižna građa 70.000,00

Aktivnost Knjižna i neknjižna građa 70.000,00

303 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00

304 4241 Knjige u knjižnicama 50.000,00

305 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 10.000,00

Program Kulturno-animacijske aktivnosti 10.000,00

Aktivnost Kulturno-animacijske aktivnosti 10.000,00

310 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000,00

311 3239 Ostale usluge 1.000,00

312 3293 Reprezentacija 2.000,00

313 3299 Ostali nespomenuti rashodi 1.000,00

Program Obljetnice:Retrospektivna izložba g. Anđelka Brne (40 godina) 5.000,00

Aktivnost Troškovi izložbe 5.000,00

209 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00

210 3239 Ostale usluge 3.000,00

Program Otkup muzejske građe: Mapa bakropisa i crteža 7.500,00

Aktivnost Otkup muzejske građe 7.500,00

211 4242 Umjetnička djela 7.500,00

Program Program potreba Gradske knjižnice Rab 319.500,00

Aktivnost Djelatnost Gradske knjižnice Rab 319.500,00

285 3111 Plaće za redovan rad 180.058,00

286 3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00

287 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 27.883,00

288 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3.059,00

289 3211 Službena putovanja 5.000,00

290 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.500,00

291 3223 Energija 22.000,00

292 3224 Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje 3.000,00

293 3225 Sitni inventar 2.000,00

294 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.500,00

295 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00

296 3237 Intelektualne i osobne usluge 16.000,00

297 3239 Ostale usluge 7.500,00

298 3293 Reprezentacija 2.000,00

299 3294 Članarine 3.000,00

300 3299 Ostali nespomenuti rashodi 3.000,00

301 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00

302 4221 Uredska oprema i namještaj 17.000,00

Program Rapsko likovno ljeto 50.000,00

Aktivnost Rapsko likovno ljeto 50.000,00

182 3111 Plaće za redovan rad 23.000,00

183 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.610,00

184 3133 Doprinosi za zapošljavanje 390,00

185 3231 Usluge prijevoza 4.000,00

186 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

187 3239 Ostale usluge 19.000,00

Program Uređenje zgrade »Banova vila« 100.000,00

Aktivnost Tekuće i investicijsko održavanje 100.000,00

309 4511 Sanacija krovišta 100.000,00

IZVOR Prihodi korisnika 1.477.000,00

Program Program potreba Pučkog otvorenog učilišta 183.900,00

Aktivnost Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta 183.900,00

217 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 8.000,00

218 3213 Stručno usavršavanje 2.500,00

219 3222 Materijal i sirovine 10.000,00

220 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.500,00

221 3235 Zakupnine i najamnine 40.500,00

222 3237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00

223 3293 Reprezentacija 3.000,00

224 3299 Ostali nespomenuti rashodi 20.000,00

225 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.000,00

227 4221 Računalna oprema 2.900,00

226 4221 Uredska oprema i namještaj 3.500,00

228 4262 Ulaganja u računalne programe 3.000,00

Program Amatersko kazalište lutaka 18.500,00

Aktivnost Amatersko kazalište lutaka 18.500,00

245 3221 Uredski materijal 6.000,00

246 3222 Materijal i sirovine 5.000,00

247 3231 Usluge prijevoza 6.000,00

248 3239 Ostale usluge 1.500,00

Program Folklor (»Rapski tanac) 81.500,00

Aktivnost Folklor 81.500,00

263 3231 Usluge prijevoza 25.000,00

264 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.000,00

265 3239 Ostale usluge 4.000,00

266 3293 Reprezentacija 4.000,00

267 3299 Ostali nespomenuti rashodi 29.500,00

Program Informatizacija 15.000,00

Aktivnost Informatizacija 15.000,00

318 4221 Računalna oprema 14.000,00

319 4541 Dodatna ulaganja u računalne programe 1.000,00

Program Karneval 19.000,00

Aktivnost Karneval 19.000,00

241 3211 Službena putovanja 2.200,00

240 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.000,00

242 3239 Ostale usluge 5.800,00

243 3293 Reprezentacija 4.000,00

244 3299 Ostali nespomenuti rashodi 5.000,00

Program Knjižna i neknjižna građa 95.000,00

Aktivnost Knjižna i neknjižna građa 95.000,00

315 3221 Uredski materijal 5.000,00

316 4241 Knjige u knjižnicama 50.000,00

317 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 40.000,00

Program Kulturno-animacijske aktivnosti 12.000,00

Aktivnost Kulturno-animacijske aktivnosti 12.000,00

320 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.000,00

321 3239 Ostale usluge 1.000,00

322 3293 Reprezentacija 1.000,00

323 3299 Ostali nespomenuti rashodi 1.000,00

Program Međunarodna kulturna suradnja:izložba likovnih umjetnika Republike San Marino 40.000,00

Aktivnost Međunarodna kulturna suradnja 40.000,00

277 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000,00

278 3239 Ostale usluge 8.000,00

279 3293 Reprezentacija 1.400,00

280 3299 Ostali nespomenuti rashodi 12.600,00

Program Nova godina 25.000,00

Aktivnost Nova godina 25.000,00

269 3235 Zakupnine i najamnine 5.000,00

270 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00

Program Obljetnice: Retrospektivna izložba g. Anđelka Brne (40 godina) 22.000,00

Aktivnost Troškovi obljetnice 22.000,00

271 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.000,00

272 3239 Ostale usluge 11.400,00

273 3293 Reprezentacija 2.000,00

274 3299 Ostali nespomenuti rashodi 1.600,00

Program Obrazovanje 5.000,00

Aktivnost Obrazovanje odraslih 5.000,00

268 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00

Program Orguljaška škola »Petar Nakić« 28.500,00

Aktivnost Orguljaška škola 28.500,00

282 3237 Intelektualne i osobne usluge 7.500,00

281 3239 Ostale usluge 3.000,00

283 3293 Reprezentacija 2.000,00

284 3299 Ostali nespomenuti rashodi 16.000,00

Program Otkup muzejske građe: Mapa bakropisa i crteža 7.500,00

Aktivnost Otkup muzejske građe 7.500,00

275 4242 Umjetnička djela 7.500,00

Program Program potreba za Gradsku knjižnicu 3.000,00

Aktivnost Djelatnost Gradske knjižnice 3.000,00

314 4221 Uredska oprema i namještaj 3.000,00

Program Rapska fjera 241.900,00

Aktivnost Rapska fjera 241.900,00

257 3221 Uredski materijal 15.700,00

258 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 48.400,00

259 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.500,00

260 3239 Ostale usluge 101.100,00

261 3293 Reprezentacija 4.500,00

262 3299 Ostali nespomenuti rashodi 58.700,00

Program Rapske glazbene večeri 88.000,00

Aktivnost Rapske glazbene večeri 88.000,00

231 3237 Intelektualne i osobne usluge 73.000,00

232 3239 Ostale usluge 10.600,00

233 3293 Reprezentacija 2.000,00

234 3299 Ostali nespomenuti rashodi 2.400,00

Program Rapske klape 188.200,00

Aktivnost Rapske klape 188.200,00

235 3231 Usluge prijevoza 64.000,00

236 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00

237 3239 Ostale usluge 28.200,00

238 3293 Reprezentacija 6.000,00

239 3299 Ostali nespomenuti rashodi 20.000,00

Program Rapsko likovno ljeto-izložbe 85.000,00

Aktivnost Rapsko likovno ljeto 85.000,00

249 3221 Uredski materijal 2.850,00

250 3225 Sitan inventar 740,00

251 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00

252 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.500,00

253 3239 Ostale usluge 44.110,00

254 3292 Premije osiguranja 4.000,00

255 3293 Reprezentacija 9.000,00

256 3299 Ostali nespomenuti rashodi 8.800,00

Program Rekonstrukcija galerije Knežev dvor 75.000,00

Aktivnost Rekonstrukcija galerije 75.000,00

276 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 75.000,00

Program Troškovi za programe kina 43.000,00

Aktivnost Troškovi za program kina 43.000,00

229 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.000,00

230 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 20.000,00

Program Uređenje prostora za Gradsku knjižnicu (Stara pošta) 50.000,00

Aktivnost Uređenje prostora 50.000,00

325 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00

Program Uređenje zgrade »Banova vila« 150.000,00

Aktivnost Uređenje zgrade 150.000,00

324 4511 Sanacija krovišta 150.000,00


Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava za Korisnike u iz članka 3. ovog Programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe (u daljnjem tekstu:nadležni odjel), te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba. Za proračunske korisnike izvješće podnosi najkasnije do 1. svibnja 2008. godine.

Članak 5.

Proračunski korisnici Grada Raba za 2007. godinu dužni su nadležnom odjelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2007. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu).

Korisnici, pod točkom 3. članka 2., sredstava za kulturu dužni su do 1. ožujka 2008. godine nadležnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa ma snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-64

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr