SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

61.

Na temelju članaka19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine» broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članaka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2006. godinu

Članak 1.

U II. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu (u daljnjem tekstu:Proračun), osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi na području Grada Raba, u ukupnom iznosu od 4.099.881,00 kuna, a u skladu sa dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak. 2

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi,

- financiranje manifestacija u kulturi,

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu,

- knjižnična djelatnost,

- obrazovanje odraslih,

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Grada Raba,

- arheološka istraživanja,

- posebne programe u oblasti kulture.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba.

Članak 5.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 15. ožujka tekuće godine Upravnom odjelu za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa ma snagu danom objave u Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-62

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr