SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

59.

Na temelju članka 28.stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), točke 3. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 03), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj (24/01 i 4/06) te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/57, Ur. broj: 531-06-06-2 od 15. svibnja 2006. godine), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju IV. izmjene i dopune
Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba

Članak 1.

Donosi se IV. Izmjena i dopuna provedbenog urbanističkog plana Grada Raba (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan se donosi se u prostornoj podjeli teritorija grada za katastarske čestice k.č. zgr. 68 i k.č. zgr. 71.

Katastarske čestice unutar područja obuhvata nalaze se u K.O. Rab-Mundanije.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina obuhvata iznosi 0,33 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove plana kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.2. Obveze iz planova šireg područja

1.3 Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO

1. Izvod iz Provedbenog urbanističkog plana grada Raba,

Urbanističko-tehnički uvjeti I s granicom izmjene i dopune M 1:1000

2. Urbanističko-tehnički uvjeti I M 1:1000

Članak 4.

Oblik i veličina građevne čestice oznake 1 i građevne čestice oznake 2 prikazani su kartografskim prikazom br. 2.

Članak 5.

Detaljna namjena površina i građevina, korištenje zemljišta, status postojećih građevina, režimi uređivanja prostora, te način i opremanje zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom i detaljni uvjeti za rekonstrukciju postojećih građevina i uređaja definirani su važećim Provedbenim urbanističkim planom Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 89, 19/97, 22/97, 21/02 i 24/03).

Članak 6.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjeren je pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća.

Članak 7.

Dva izvornika Plana čuvaju se u pismohrani Grada Raba, te dva u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rab.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-72

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr