SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD KRK
134

27.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Urbanističkog plana uređenja naselja Krk (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/00 i 18/00, 27/03 i 17/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/04) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/01), te suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/06-04/185; Ur. broj: 531-06-06-2 od 21. studenog 2006. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja »Galija« u Gradu Krku

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja »Galija« u Gradu Krku (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 0,11 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrzi tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna i ulična mreža

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Vodoopskrba

2.3.4. Odvodnja

2.3.5. Elektroopskrba

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrezom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. Uvjeti i način gradnje

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1:500

2A. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža Mj 1:500

2B. Komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustavi Mj 1:500

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Mj 1:500

4. Uvjeti gradnje Mj 1:500

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1) Mješovita namjena - pretežito stambena namjena (M1)

2) Stambena namjena - (S)

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 6.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Za točne i precizne površine parcela nadležna je Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Krk, koje ista utvrđuje parcelacijskim elaboratom prema ovom Planu, a sukladno grafičkom dijelu Plana. Stoga su veličine građevnih čestica orjentacione te iznose:

PLANSKA OZNAKA
PARCELE

PLANSKA POVRŠINA
PARCELE Ppm2

1

434

2

204

3

500

 

1138

Članak 7.

Neovisno o obliku i veličini građevne čestice određene Planom, dozvoljava se rekonstrukcija građevina u postojećim gabaritima sukladno uvjetima propisanim ovim Planom.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 8.

Koeficijent iskorištenosti i koeficijent izgrađenosti utvrđuju se kako slijedi:

PLANSKA
OZNAKA
PARCELE

IZGRAĐENOST PARCELE
Kig (%)

ISKORIŠTENOST
PARCELE
Kis

1

91,2

1,70

2

44,1

1,17

3

58,2

1

 

Kig = 64,5

Kis = 1,29

Članak 9.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana podrazumijeva se visina mjerena od najniže visinske kote / nivelete / konačno zaravnatog terena (ulice) neposredno uz građevinu do vijenca, a iznad čega se može izgraditi krovna konstrukcija visine do sljemena najviše 2,5 m.

Članak 10.

Najveći dozvoljeni broj etaža građevine određen je kartografskim prikazom broj 4.

Najveća dozvoljena visina i broj etaža novih građevina na području obuhvata Plana određuje se prema katnosti građevine kako slijedi:

- za građevinu katnosti S+P+1 najveća dozvoljena visina iznosi 8,6 metara

- za građevinu katnosti P+2 najveća dozvoljena visina iznosi 9,0 metara

- za građevinu katnosti P+1 najveća dozvoljena visina iznosi 6,0 metara

- za građevinu katnosti P najveća dozvoljena visina iznosi 3,5 metara

Članak 11.

Na građevnoj čestici oznake 1, kota visine sljemena uličnog pročelja mjereno od nivelete ceste +27.40 mora iznositi +36,0 ( visina objekta od kote nivelete (+27,40) iznosi 8.6 m do visine sljemena), a visina vijenca mjerena od kote nivelete (+27,40) iznosi 5,6m.

Na građevnoj čestici oznake 1, kota visine sljemena uličnog pročelja ne smije biti viša od kote vrha atike zgrade Osnovne škole (+36,00).

Na građevnoj čestici oznake 3 kota visine vijenca, mjerena od nivelete građevne čestice +26.70, mora iznositi 6,0 m, dok visina sljemena ili atike ravnog krova , mjerena od kote nivelete +26,70,ne smije prelaziti 7,6 m (kotu +34,30).

2.3. Namjena građevina

Članak 12.

Na području namjene »Mješovita namjena - pretežito stambena namjena« dozvoljava se gradnja stambene građevine s poslovnim sadržajima.

Unutar građevine na području namjene iz prethodnog stavka, prizemnu etažu moguće je urediti kao poslovni prostor ili prostor za obavljanje djelatnosti kojima se ne remeti javni red i mir te nema negativan utjecaj na okoliš putem nuspojava poput buke, otpadnih tvari ili zagađenja, u skladu s uvjetima propisanim ovom Odlukom.

Članak 13.

Na području namjene »Stambena namjena« dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja građevine stambene namjene.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 14.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom, prizemne, suterenske ili podzemne građevine u funkciji osnovne građevine ili u funkciji uređenja građevne čestice.

Članak 15.

Obvezni građevni pravac definiran je u kartografskom prikazu br.4 Uvjeti gradnje.

Odstupanje od obveznog građevnog pravca dozvoljava se s najviše 1/3 svoje dužine.

Članak 16.

Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog pravca, dozvoljava se gradnja krovnih istaka, (vijenac, oluka, streha) čija ortogonalna projekcija ne prelazi 60 cm.

Dozvoljavaju se istaci za balkone do 200 cm, ali samo na dijelovima građevina koje ne graniče direktno sa uličnom frontom.

Članak 17.

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se:

- gradnja vanjskih stepenica,

- gradnja potpornog zida čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 1,5 m,

- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine, čija najveća dozvoljena visina ne prelazi 3,0 m,

- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture i

- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 18.

Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s morfološkim osobinama i vrstom građevine.

Kod oblikovanja pročelja građevine zbroj ostakljenih površina ne smije biti veći od površine pune plohe zida.

Za oblaganje pročelja građevine ne dozvoljava se uporaba keramičkih i kamenih pločica.

Članak 19.

Na uličnom pročelju građevine ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju, satelitske antene, sunčeve kolektore i slično, već je iste potrebno uklopiti u postojeće otvore ili postaviti na manje istaknutom mjestu.

Članak 20.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 22o.

Članak 21.

Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kupa kanalica, mediteran crijepa i drugog suvremenog pokrova, sukladno obliku građevine.

Za pokrov kosog krova ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova i pokrova od bitumenske šindre.

Članak 22.

Dozvoljava se i gradnja ravnih krovnih ploha od čega 30% mogu iznositi površine krovnih terasa.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 23.

Način uređenja i korištenje građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu, pješačku površinu ili ulicu, dvorište i okućnicu.

Članak 24.

Ogradu, potporni zid, obložni zid (podzid), terasu i stubište potrebno je graditi na način kojim se ne narušava okoliš građevine.

Osnovni materijal za gradnju ograde je kamen, metal i živica.

Najveća dozvoljena visina nove zidane ograde iznosi 1,4 m.

Iznimno se za postojeće zidane ograde dozvoljava visina do 1,80 m.

Članak 25.

Potporni zidovi mogu se graditi visine do 1,50 m.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 26.

Priključivanje građevne čestice na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 27.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2. i točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 28.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Članak 29.

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.3.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 30.

Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.

3.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 31.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.

3.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 32.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2. i točki 2.3.5. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 33.

Javne površine na području obuhvata Plana potrebno je opremiti javnom rasvjetom. Iste se mogu postavljati na ulične fasade, ali na način da je usklađena s odgovarajućim komunalnim propisima, odnosno s kontekstom u estetskom pogledu oblikovanja, materijala i boja.

4. Uvjeti i način gradnje

Članak 34.

Uvjeti gradnje prikazani su u kartografskom prikazu broj 4.

Članak 35.

Rekonstrukcija postojećih građevina na području obuhvata Plana dozvoljava se sukladno članku 8. te drugim normativima ovih Odredbi.

5 . Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 36.

Obvezuje se, a i zakonska je obveza svakog investitora, ukoliko naiđe na arheološke nalaze, da pri samoj gradnji poduzme mjere za zaštitu istih.

Članak 37.

Rješenjem i prostornom dispozicijom moraju se očuvati vizure, slika grada kao i matrica i homogenost naselja, čime se nova izgradnja mora uklopiti u postojeću uz istovremeno poboljšanje kvalitete cijelog područja.

Članak 38.

U cilju zaštite cjeline povijesne jezgre grada potrebno je poštivati matricu povijesne jezgre naselja, dok se izgradnja u neizgrađenim djelovima uvjetuje interpolacijama na načelu kvalitetne rekonstrukcije, pod kojom se podrazumijeva izgradnja koja je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima i namjenom usklađena s postojećim okolnim objektima i koja ne narušava siluetu i osnovne vizure, definirane ranije navedenim bedemom i tornjem crkve kao i samom crkvom.

6. Mjere provedbe plana

Članak 39.

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon izgradnje potrebne komunalne infrastrukture.

Članak 40.

Postava privremenih građevina unutar područja obuhvata nije dozvoljena.

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 41.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 145/04).

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 43.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Krk.

Članak 44.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-03/06-01/10

Ur. broj: 2142/01-01-06-22

Krk, 15. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=208&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr