SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD KRALJEVICA
134

43.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2007. godinu na području Grada Kraljevice za sljedeće komunalne djelatnosti:

javna rasvjeta,

održavanje javnih površina,

održavanje zelenih površina,

održavanje nerazvrstanih cesta,

odvodnja oborinskih voda,

održavanje groblja.

Članak 2.

Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice raspoređuju se na sljedeće djelatnosti:

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

3230 Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 300.000

3231 Tekuće održavanje javne rasvjete, pregled i popravak javne rasvjete 340.000

3232 Blagdansko ukrašavanje Grada koje obuhvaća radove na montaži i demontaži iluminacije

i drugog za potrebe Grada (proslave, blagdani, kulturna i sportska događanja i sl.) 40.000

3233 Polica osiguranja javne rasvjete 13.000

3234 Manja proširenja i remonti javne rasvjete 50.000

UKUPNO: 743.000

ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

3240 Održavanje zelenih površina linijskog zelenila uz ceste i čistoće zelenih površina - planira

se povećanje višegodišnjeg ugovora za cca 20% 130.000

3241 Izvanredno i pojačano održavanje zelenih površina 100.000

UKUPNO: 230.000

ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I URBANE OPREME

3242 Redovito održavanje koje obuhvaća popravak i nabavku opreme - klupe košarice i sl. 50.000

UKUPNO: 50.000

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

3251 Čišćenje javnih prometnih površina - godišnji ugovor 470.000

3252 Čišćenje prostora i površina u i oko javnih objekata za potrebe održavanja priredbi u

organizaciji Grada te izvanredna čišćenja, intervencije u zimskim uvjetima i uklanjanja

bespravno postavljenih predmeta 70.000

3253 Čišćenje tržnica, javnih WC-a, autobusnih čekaonica, pothodnika 45.000

3250 Tekuće održavanje i sanacija kolnika, pločnika, ogradnih zidova, održavanje vertikalne i

horizontalne signalizacije 644.000

UKUPNO: 1.229.000

ODRŽAVANJE OBJEKATA OBORINSKE ODVODNJE

3265 Pojačano održavanje, i sanacija objekata oborinske odvodnje 100.000

3266 Čišćenja i odčepljivanja slivnika na javnim površinama 40.000

UKUPNO: 140.000

TEKUĆE ODRŽAVANJE GROBLJA

3260 Čišćenje i održavanje površina na grobljima, zbrinjavanje vijenaca, održavanje travnatih i

ostalih zelenih površina - višegodišnji ugovor 115.000

3261 Tekuće održavanje mrtvačnica, opreme uređenje dijelova groblja, zidovi staze i sl. 70.000

UKUPNO: 185.000

Članak 3.

Ovim Programom određuje se dio sredstava komunalne naknade za financiranje djelatnosti preventivne zaštite od požara i ostale komunalne aktivnosti, a obuhvaća:

PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA

3280 Sredstva za djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Rijeka po Programu i Ugovoru 226.000

3281 Sredstva za djelatnost DVD Kraljevica 150.000

UKUPNO 376.000

OSTALE KOMUNALNE AKTIVNOSTI

3270 Ostale usluge koje obuhvaćaju razne manje usluge kao što su: razvijanje filmova, izrada ključeva,

podizanje zastava, usluge prijevoza, i sl. 50.000

3275 Sanacija divljih deponija 100.000

3276 Sredstva za higijeničarsku službu i suzbijanje bjesnoće 33.000

3277 Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 26.000

UKUPNO 209.000

PROGRAM SVEUKUPNO 3.162.000


Članak 4.

Sredstva za izvršenje programa osiguravaju se:

iz komunalne naknade u iznosu od 3.000.000

iz sredstava naknade za održavanje groblja 150.000

iz poreznih prihoda 12.000

IZVORI SREDSTAVA SVEUKUPNO 3.162.000

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2007. godine.

Klasa:400-06/06-01/5

Ur. Broj: 2170/08-08-06-24

Kraljevica, 14. prosinca 2006.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr