SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

44.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 111/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi za 2007. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Ravna Gora i to:

Šah škola »Goranka« Ravna Gora

5.000,00
2.600,00
2.400,00

- stručni rad
- materijalni troškovi nastupa na natjecanjima
- najamnina za poslovni prostor

Ukupno:

10.000,00

 

NK »Goranka« Ravna Gora

32.000,00
5.000,00
16.000,00
10.000,00
2.000,00
30.000,00
5.500,00
14.000,00
5.500,00

- troškovi trenera i oružara
- troškovi usavršavanja trenera
- troškovi sudaca i delegata
- troškovi održavanja prostorija i igrališta
- troškovi liječničkih pregleda
- nabava opreme
- najamnina za poslovni prostor
- troškovi prijevoza
- kotizacije i ostala davanja prema NS PGŽ

Ukupno:

120.000,00

 

SD »Kupjak« Kupjak

500,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00

- održavanje nogometnog igrališta
- nabava opreme
- najam dvorane tijekom zimskog perioda
- organizacija turnira povodom Sv. Vida
- kotizacija za sudjelovanje na turnirima

Ukupno:

12.000,00

 

SD »Stara Sušica«

2.500,00
1.500,00
1.000,00
10.000,00

- materijalni troškovi nastupa na malonogometnim
turnirima
- materijalni troškovi nastupa na turnirima u
boćanju
- materijalni troškovi nastupa na turnirima u
streljaštvu
- nabava opreme

Ukupno:

15.000,00

 

PD »Višnjevica« Ravna Gora

2.000,00
1.000,00
5.000,00

- pojačano održavanje planinarske kuće na
Javorovoj Kosi
- sufinanciranje manifestacije »Hodočašće na
Božji studenac«
- izrada novih putokaza na Ravnogorskom
planinarskom putu

Ukupno:

8.000,00

 

SVEUKUPNO:

268.000,00

 

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 166.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

Članak 4.

Općina Ravna Gora će također u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Kao dodatni značajni oblik potpore kulturnim udrugama, Općina Ravna Gora subvencionira korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

U svrhu zaštite spomenika kulture (crkvena baština) u Proračunu Općine Ravna Gora za 2007. godinu predviđaju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kn za radove na obnovi fasade crkve Sv. Terezije Avilske u Ravnoj Gori.

Članak 6.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od posebnog su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2007. godinu.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom Programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 8.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/15

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

Naziv udruge

Iznos

Namjena

KUD »Sloga« Ravna Gora

50.000,00
14.400,00
15.000,00
9.100,00
11.500,00

- naknada za dirigenta
- naknada za zamjenika dirigenta, za arhivara i za čišćenje
- nabava novih instrumenata
- materijalni troškovi nastupa
- najamnina za poslovni prostor

Ukupno:

100.000,00

 

HKD »Gora«

14.000,00
8.000,00
1.200,00
5.000,00
4.800,00

- honorar voditelja tečaja tamburice
- trošak voditelja orkestra
- najamnina za poslovni prostor
- materijalni troškovi nastupa
- nabava instrumenata

Ukupno:

33.000,00

 

MPZ »Gimpl«

25.000,00
8.000,00

- troškovi voditelja pjevačkog zbora
- materijalni troškovi nastupa

Ukupno:

33.000,00

 

SVEUKUPNO:

166.000,00

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr