SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

42.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 13. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 69/03), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2007. godinu utvrđuju se i financiraju Programi od interesa za Općinu Ravna Gora i to:

1. program sufinanciranja izborne nastave informatike od I. - IV. razreda,

2. program sufinanciranja izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja,

3. program sufinanciranja rada folklorne družine,

4. program sufinanciranja troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja,

5. program sufinanciranja opremanja informatičke učionice.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 49.575,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića za sljedeće programe:

Namjena

Iznos

- izdaci za službena putovanja

4.560,00

- izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika

3.280,00

- izdaci za uredski i ostali materijal

8.500,00

- izdaci za materijal i sirovine (namirnice)

73.000,00

- izdaci za energiju

20.500,00

- izdaci za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje

2.000,00

- izdaci za sitan inventar

4.500,00

- izdaci za usluge telefona, pošte i prijevoza

6.300,00

- izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.000,00

- izdaci za usluge promidžbe i informiranja

1.000,00

- izdaci za komunalne usluge

4.150,00

- izdaci za zdravstvene usluge

1.900,00

- izdaci za računalne usluge

1.050,00

- izdaci za ostale usluge

2.060,00

- izdaci za premije osiguranja

800,00

- izdaci za bankarske usluge i platni promet

800,00

SVEUKUPNO:

136.400,00

 

Namjena

Iznos

- sufinanciranje izborne nastave informatike od I. - IV. razreda

7.245,00

- sufinanciranje izvannastavne aktivnosti skijaškog trčanja

13.545,00

- sufinanciranje rada folklorne družine

5.985,00

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/19

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr