SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

39.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 60.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na

čišćenje javnih površina 180.000,00

3. održavanje javnih površina 194.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 570.000,00

5. održavanje groblja 80.000,00

6. javna rasvjeta 250.000,00


ukupno kuna 1.334.000,00.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

- čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje 35.000,00

- popravci slivnika, taložnica, rubnjaka, kolektora

i cijevnih propusta i slični radovi 25.000,00


ukupno kuna 60.000,00.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća:

- održavanje čistoće prostora tržnice na malo u Ravnoj Gori,

- održavanje čistoće dijelova nogostupa, autobusnih stajališta i dijelova ulica prema ukazanoj potrebi, na području cijele Općine,

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

- tržnica na malo: priprema tržnice i redovno čišćenje jedan puta mjesečno prije i nakon održavanja sajmenog dana, generalno čišćenje, košenje trave i uređenje okoliša tri puta godišnje (proljeće, ljeto, jesen);

- ostala čišćenja: vrše se na javnim površinama na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi u ukupnom vremenu do 300 radnih sati radnika i 30 radnih sati vozila za odvoz smeća;

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Sović Laz. Obavljanja poslova odvoza otpada povjereno je fizičkoj osobi na temelju javnog natječaja.

3. Održavanje javnih površina

Članak 5.

Održavanje javnih površina obuhvaća:

- održavanje nogostupa

- održavanje parkirališta

- održavanje okoliša nogometnog igrališta

- održavanje vidikovca i šetališta »Suhi vrh«

- održavanje javnih površina kod zdravstvene stanice

- održavanje spomen obilježja

- održavanje nasada visokog raslinja

- održavanje parka Stara Sušica

- održavanje ostalih javnih površina.

Članak 6.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- održavanje nogostupa u središtu Ravne Gore (I. G. Kovačića 160-190): četiri puta godišnje košenje trave, čišćenje, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje ostalih nogostupa: prema ukazanoj potrebi;

- održavanje parkirališta: proljetno čišćenje parkirališta od zimske sipine i ostalog otpada, proljetno, ljetno i jesensko košenje trave okoliša parkirališta i čišćenje, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje nogometnog igrališta i okoliša nogometnog igrališta: redovno košenje trave terena nogometnog igrališta te proljetno, ljetno i jesensko košenje trave i čišćenje terena - javne površine okolo igrališta sa Šahovskom ulicom, utovar otpada i odvoz na deponij;

- održavanje vidikovca i šetališta »Suhi vrh«: tri puta godišnje košenje trave, orezivanje stabala visokog raslinja,

krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- javne površine kod zdravstvene stanice: dva puta godišnje košenje trave, orezivanje oštećenog raslinja, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- održavanje spomen obilježja: četiri puta godišnje čišćenje okoliša spomenika, orezivanje živice, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito prilaz groblju, ulice Matanovci i I. G. Kovačića te samostojeća stabla prema potrebi), rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala koje smetaju prometu ili koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

- održavanje parka Stara Sušica: orezivanje stabala visokog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz kontejnerom te uređenje šetnica - sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;

- održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, a u ukupnom vremenu od 300 radnih sati.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 7.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Ravna Gora upravlja s 20,25 km nerazvrstanih cesta, od čega su:

12,44 km (ili 61,4%) s asfalt-betonskim kolnikom i

7,81 km (ili 38,6%) s neasfaltiranim kolnikom.

Članak 8.

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 50.000,00

2. čišćenje cesta strojno 30.000,00

3. redovno održavanje - krpanje asfalta 60.000,00

4. zamjena rubnjaka 30.000,00

5. postava i zamjena prometnih znakova 25.000,00

6. popravak nogostupa 30.000,00

7. horizontalna signalizacija 10.000,00

8. dobava i montaža opreme za zaštitu

parkirališta i nogostupa 5.000,00

9. ostali radovi 10.000,00

10. održavanje šumskih prometnica

šumoposjednika 10.000,00

11. zimska služba - čišćenje snijega 280.000,00

12. zimska služba - posipalo za ceste 20.000,00

13. geodetski radovi i stručni nadzor 10.000,00


ukupno kuna 570.000,00.

5. Održavanje groblja

Članak 9.

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u Ravnoj Gori i Kupjaku.

Održavanje groblja obuhvaća sljedeće radove: proljetno čišćenje groblja, tri godišnja košenja trave sa čišćenjem groblja i odvozom materijala, godišnje šišanje živice od čempresa, uređenje i orezivanje visokog i niskog raslinja, prskanje staza i okoliša sredstvom za uništavanje korova dva puta godišnje, ručno čišćenje snijega na unutarnjim stazama groblja, utovar i odvoz otpada te paziteljski i slični poslovi.

6. Javna rasvjeta

Članak 10.

Javna rasvjeta obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete 180.000,00

- održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja) 35.000,00

- zamjena dotrajalih rasvjetnih armatura 10.000,00

- blagdanska rasvjeta 25.000,00


ukupno kuna 250.000,00.

Članak 11.

Za ostvarivanje programa iz prethodnog članka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošene električna energija planira se sa 280.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena 5 kom dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 i 150 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Ravne Gore, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 6. prosinca, a demontira 15. siječnja.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 12.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.230.000,00

2. zakup tržnice 13.000,00

3. grobna naknada 81.000,00

4. naknada šumoposjednika za održavanje

prometnica 10.000,00


ukupno kuna 1.334.000,00.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinsko poglavarstvo, Općinskog načelnika i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 12. ovog Programa.

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/44

Ur. broj: 2112/7-01-05-2

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr