SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
133

38.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 45/04) u članku 6. stavku 2. riječi:

»predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave«, mijenjaju se i glase;

»Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj«.

Članak 2.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi: »Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj na temelju odluke o komunalnom doprinosu«.

Članak 3.

U članku 7. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: »Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. i 2. riječi »Općinsko vijeće Općine Mrkopalj« mijenjaju se i glase »Općinsko poglavarstvo Općine Mrkopalj«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 2. iza riječi »trgovačka društva koja grade objekte od posebnog interesa za za Općinu Mrkopalj« briše se točka i dodaju se riječi »a koje utvrđuje posebnom odlukom Općinsko vijeće Općine Mrkopalj.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-19

Mrkopalj, 28. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr