SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
OPĆINA JELENJE
133

11.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i

članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2006. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2006. godini, za komunalne djelatnosti:

- odvodnja atmosferskih voda

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

- održavanje groblja.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se iz:

- komunalna naknada

- ostali proračunski prihodi

Članak 3.

U 2006. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u Općini Jelenje obuhvaća:

1. odvodnja atmosferskih voda

UKUPNO: 30.000,00 kuna

- čišćenje slivnika

- čišćenje i održavanje oborinskih kanala

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

UKUPNO 120.000,00 kuna

- redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, i ostalih javno-prometnih površina (čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagališta

- redovita košnja trave uz prometnice, košnja trave u parkovima, bojanje košarica za otpad

3. Održavanje javnih površina

UKUPNO 100.000,00 kuna

- održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (uređenje drveća, obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje cvijeća i travnjaka u ljetnom razdoblju)

- nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog gnojiva

- zalijevanje zelenih površina i cvijeća

4. održavanje nerazvrstanih cesta

UKUPNO: 717.000,00 kuna

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske).

Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi i sl.

Program obuhvaća:

- asfaltiranje i krpanje udarnih rupa

- radovi na betonskom kolniku

- radovi na neuređenom kolniku

- prometna signalizacija (horizontalna, vertikalna, oprema)

- košenje trave i orezivanje stabla u zakonskom profilu ceste

- održavanje potpornih i obložnih zidova

- održavanje ceste u zimskim uvjetima

- nabavka snježnog pluga i intervencijskog posipača za Vatrogasni dom za potrebe Općine Jelenje

5. Javna rasvjeta

UKUPNO 350.000,00 kuna

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (350.000,00 kuna)

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

6. održavanje i čišćenje groblja: 40.000,00 kuna

Podrazumijeva čišćenje glavnih putova i staza na groblju, odlaganje u kontejnere, sanitarna sječa stabala, zbrinjavanje otpada.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/

Ur. broj: 2170-04-06-

Dražice, 28. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr