SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
GRAD BAKAR
133

30.

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2006. godine donijelo je ovu

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Bakra
za 2007. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu (u nastavku: Grad, Proračun), upravljanje prihodima i primicima, kao i rashodima i izdacima Proračuna, upravljanje imovinom i dugovima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, te Račun financiranja i zaduživanja.

Posebni dio Proračuna sadrži detaljni raspored rashoda prema njihovoj vrsti ekonomske klasifikacije, te po nositeljima i korisnicima.

Plan razvojnih programa obuhvaća planiranje rashoda za investicije i kapitalne pomoći za višegodišnje razdoblje.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni i neporezni prihodi koji pripadaju Gradu (uključujući i kapitalne prihode od prodaje građevinskog zemljišta, stanova i drugih nekretnina), te svi rashodi po vrstama rashoda i osnovnim namjenama.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina sastoje se od viška prihoda iz prethodnih godina.

U računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, što je povezano s financiranjem salda bilance prihoda i rashoda.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni rashodi i izdaci Grada u 2007. godini ne smiju prelaziti utvrđene iznose.

Članak 4.

Sredstva za rashode za Gradsko vijeće, Gradsko Poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel osiguravaju se po razdjelima u Posebnom dijelu Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima kojima je Grad osnivač i to: ustanovi Dječjem vrtiću Bakar, ustanovi Gradska knjižnica Bakar, te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju ovjerene financijske dokumentacije ili pismenog naloga pročelnika upravnog tijela, uz oznaku pozicije Proračuna.

Članak 5.

U roku od 15 dana od dana donošenja Proračuna, Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo obvezan je izvijestiti sve korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2007. godinu i o načinu - dinamici njihova korištenja.

Korisnik Proračuna - Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar dužni su putem Odsjeka gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo u daljnjem roku od 15 dana dostaviti Poglavarstvu svoje financijske planove, usklađene sa sredstvima odobrenim Proračunom.

Na temelju planova iz stavka 2. ovog članka, Odsjek gradske uprave za proračun, financije i računovodstvo izrađuje početkom svakog mjeseca mjesečni plan svih očekivanih prihoda i rashoda Proračuna, te temeljem Odluke gradonačelnika, izvršava mjesečni plan rashoda u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 6.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima Proračuna iznad svote utvrđene u bilanci prihoda i izdataka Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 7.

U okviru svojih djelokruga i ovlasti, pročelnik upravnog odjela odgovoran je za provedbu ove Odluke, i to za naplatu prihoda iz svoje nadležnosti i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u pojedinim razdjelima Posebnog dijela Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 8.

Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar - proračunski korisnici primjenjuju sustav računovodstva proračuna.

Tijelo gradske uprave koje je i odgovorno za korisnika iz stavka 1. ovog članka obvezno je prikupiti, pregledati i uskladiti njihove tromjesečne, polugodišnja i godišnja izvješća, te ih dostaviti Odjelu gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo.

Članak 9.

Korisnici proračuna Dječji vrtić Bakar i Gradska knjižnica Bakar imaju pravo zadržati i koristiti vlastite prihode ostvarene na tržištu obavljanjem djelatnosti, uz obvezu da o njihovom ostvarenju mjesečno izvješćuje nadležna tijela gradske uprave.

O korištenju ostvarenog viška prihoda korisnika proračuna odlučuje njeno tijelo upravljanja.

Članak 10.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna i uplaćuju se na uplatni račun Proračuna.

Članak 11.

Pogrešno uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel na prijedlog Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo i na temelju obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva uplatitelja.

Članak 12.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 13.

Korisnici Proračuna dužni su postupak nabavke roba i usluga, te ustupanje radova obavljati sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Kod nabavke roba ili usluga, te ustupanja radova veće pojedinačne vrijednosti, može se tražiti odgodu plaćanja.

Odluku u smislu odredbe iz stavka 2. ovog članka donosi Poglavarstvo.

Članak 14.

Plaćanje predujmova može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada sukladno općim aktima Grada.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podarzumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja razrađenim po programima u resoru financija i proračuna - razdjel 2. glava 6.

Članak 16.

U Proračunu se ne osiguravaju sredstva za amortizaciju zgrada i opreme, po propisanim stopama iz posebnih propisa.

Članak 17.

Poglavarstvo Grada utvrđuje osnovicu za obračun plaća zaposlenih u tijelima gradske uprave.

Članak 18.

Sredstva za ostala materijalna prava radnika mogu se isplaćivati u skladu s planiranim iznosima i prema odredbama važećih propisa.

Članak 19.

Raspored sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstava za naknadu troškova za rad osoba izabranih na određene dužnosti u Poglavarstvu i sredstava za naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća, Gradsko vijeće regulirat će posebnim odlukama.

Članak 20.

Za hitne i nepredviđene ili nedovoljno predviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće proračunske pričuve koja je utvrđena u Proračunu u iznosu od 150.000,00 kuna.

O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik je dužan, jedanput mjesečno, izvijestiti Poglavarstvo o korištenju sredstava Tekuće pričuve u proteklom mjesecu.

Članak 21.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izrgradnju kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

IV. UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA I DUGOVIMA

Članak 22.

Grad se može u 2007. godini zadužiti, radi izgradnje ili obnove kapitalnih objekata u skladu sa Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju državnog proračuna za 2007. godinu. Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik na osnovi donesenog Proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade RH.

Članak 23.

Instrumenti osiguranja plaćanja - mjenice, zadužnice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Odsjek gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja (mjenice, zadužnice, bankarske garancije) primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odsjeku gradske uprave za financije, proračun i računovodstvo.

Članak 24.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se po odluci Poglavarstva oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati s povratom najkasnije do 31.12.2007. glodine.

Članak 25.

Ako tijekom 2007. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra (u nastavku: Vijeće), izmjenom i dopunom Proračuna.

Gradonačelnik može tijekom godine odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, na zahtjev pročelnika odjela ili drugog nositelja sredstava raspoređenih u tom razdjelu, s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se mijenja.

Članak 26.

Proračun se izvršava od 1.1. do 31.12.2007. godine.

Prihodi Proračuna za 2007. godinu jesu samo prihodi koji su naplaćeni u kalendarskoj godini.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.12.2007. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2008. godinu.

O korištenju viškova prihoda ostvarenih u 2006. godini po Godišnjem obračunu Proračuna odlučuje Vijeće.

Članak 27.

Poglavarstvo je dužno izvijestiti Vijeće o izvršenju Proračuna Grada za 2007. godinu za prvo polugodište do 5.8.2007. godine.

Godišnji obračun Proračuna i izvješeće o izvršenju Proračuna Poglavarstvo je dužno podnijeti do 28.2.2008. godine.

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/08

Ur. broj: 2170-02-02-06-4

Bakar, 28. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=206&mjesto=51222&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr