SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

55.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. donijelo je

PROGRAM
godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Viškovo tijekom 2007. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihod od komunalne naknade 5.083.350,00 kuna

- koncesije 20.000,00 kuna

-naknada za grobna mjesta 80.000,00 kuna


UKUPNO: 5.183.350,00 kuna

(slovima: petmilijunastoosamdesettritisućetristopedeset kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VIŠKOVO

Članak 3.

Pod održavanjem komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo podrazumijeva se održavanje postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Članak 4.

Standard održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo čine:

- Razvoj GIS-a I. i II. faza 400.000,00 kuna

- Održavanje objekata 210.000,00 kuna

- Održavanje javne rasvjete 600.000,00 kuna

-Održavanje i upravljanje mjesnim
grobljem 385.000,00 kuna

- Održavanje prometnica 1.000.000,00 kuna

- Održavanje javnih površina 1.377.000,00 kuna

- Sanacija divljih deponija 150.000,00 kuna

- Dezinsekcija i deratizacija 50.000,00 kuna

- Suzbijanje bjesnoće 2.850,00 kuna

- Protupožarna zaštita 1.008.500,00 kuna


UKUPNO: 5.183.350,00 kuna

(slovima: petmilijunastoosamdesettritisućetristopedeset kuna i 00/100)

Razvoj GIS-a I. i II. faza

Izdaci za razvoj GIS-a I. i II. faza podrazumijevaju izradu projekta uvođenja geografskog sustava orto-foto snimke Općine Viškovo.

Održavanje objekata

Izdaci za održavanje objekata čine radovi na održavanju postojećih objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, poslovi i radnje koje prethode održavanju objekata potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Održavanje javne rasvjete

Izdaci podrazumijevaju snašanje troškova utrošak električne energije te troškovi postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove električne energije te otkupa zemljišta, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim i betonskim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (»Službene novine« broj 4/96) utvrđuju se kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na zatvaranju udarnih jama, popravku manjih površina ručno, asfaltiranje te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, propuštanje vode s kolnika, popravak i održavanje postojećih odbojnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika, tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije tj. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala, održavanje postojeće i izrada nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama;

- tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća održavanje kolnika na javnim cestama koje prolaze kroz naselje čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, održavanje autobusnih čekaonica sa stajalištem, odvodnja oborinskih voda s kolnika, tekuće i investicijsko održavanje vertikalne prometne signalizacije tj. održavanje postojećih znakova te postava nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo, a obuhvaća sljedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala - lišća, trave, košnja travnjaka, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, siječa - rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda;

- održavanja zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno,obrezivanje živica,čišćenje zemljišnog pojasa,uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona.

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća.

Dezinsekcija i deratizacija

Deratizacija i dezinsekcija podrazumijevaju provođenje mjera za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Dezinsekcija se vrši prema potrebi, preventivno, u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama a osigurava biološki minimum insekata. Deratizacija se vrši prema potrebi preventivno, zatrovanim mamcima u poslovnim zgradama u vlasništvu Općine Viškovo i otvorenim javnim površinama.

Suzbijanje bjesnoće

Sredstva se osiguravaju dugogodišnjim akcijama suzbijanja bjesnoće na cijelom području Primorsko goranske županije, izuzev otoka.

Akciju suzbijanja bjesnoće provode veterinarske stanice i lovačka društva kroz smanjivanje brojnog stanja lisica, te njihovim obvezatnim donosom u Veterinarski zavod Rijeka na analizu.

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za radove na vatrogasnom domu u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi, vatrogasnoj zajednici PGŽ i donacije DVD Halubjan.

Zaključne odredbe

Članak 5.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-01-21

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr