SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

54.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2007. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2007. godini za:

- javne površine

- ceste

- groblje

- javnu rasvjetu

- oborinsku kanalizaciju

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2007. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 13.800.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih godina 4.460.000,00 kuna

- prodaja grobnih objekata 187.000,00 kuna

- spomenička renta 35.000,00 kuna


UKUPNO: 18.482.000,00 kuna

(slovima:osamnaestmilijunačetiristoosamdestdvijetisuće kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti,kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I/ Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Javna pješačka površina i drugi sadržaji na prostoru DPU parkinga Milihovo: podrazumjeva rashode vezane za radove na javnoj površini
1.700.000,00 kuna

b)Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina
1.347.000,00 kuna

c) Otkup zemljišta za nove projekte:
1.000.000,00 kuna

d) Nabavka i ugradba autobusnih čekaonica
150.000,00 kuna

e)Uređenje parkovnih i rekreativnih površina na području DPU Osnovne škole
245.000,00 kuna

f)Uređenje parkovnih i rekreativnih površina na području DPU društvenih sadržaja
2.000.000,00 kuna


UKUPNO: 6.442.000,00 kuna

2. Ceste:

a)Cesta Viškovo-Mladenići: rashodi vezani za izradu projekta, rekonstrukciju i izgradnju kom.infrastrukture
1.640.000,00 kuna

b)Cesta Mladenići-Saršoni: rashodi vezani za rekonstrukciju i izgradnju kom. infrastrukture
100.000,00 kuna

c)Sabirna cesta RZ-8 III. faza: rashodi vezani za izradu projekata te rekonstrukciju i izgradnju kom.infrastrukture
240.000,00 kuna

d)Spojna cesta RZ-8 pravac Drenova: rashodi vezani za izradu projekata te rekonstrukciju i izgradnju kom. infrastrukture
240.000,00 kuna

e)Asfaltiranje nerazvrstanih cesta- radovi vezani za proširenje i asfaltiranje cesta, uređenje nogostupa
2.235.000,00 kuna

f)Cesta I prema DPU društveni centar Viškovo: rashodi vezani za izgradnju
2.100.000,00 kuna

g)Cesta II prema DPU društveni centar Viškovo: rashodi vezani za izradu projekata te rekonstrukciju i izgradnju kom.infrastrukture
80.000,00 kuna

h)Cesta III prema DPU društveni centar Viškovo : rashodi vezani za izradu projekata te rekonstrukciju i izgradnju kom. infrastrukture
150.000,00 kuna

i)Raskrižje Mavri: rashodi vezani za izradu projekata te izgradnju
1.450.000,00 kuna

j)Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Marinići I.
35.000,00 kuna

k)Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Marinići II.
140.000,00 kuna

l)Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta - Furićevo
100.000,00 kuna

m)Rekonstrukcija raskrižja kod Doma Marinići
300.000,00 kuna

n)Osnovne aktivnosti - radovi vezani za pripremu planova i projekata koji prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture
260.000,00 kuna


UKUPNO: 9.070.000,00 kuna

3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo- izgradnja groblja podrazumjeva troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije za novi dio groblja, DPU, nabavku opreme, izgradnju bloka niša za urne, izradu idejnog projekta i uređenje prostora oko mrtvačnice i premještaj centralnog križa, pripremne zemljane radove za prilazne puteve i temelje niša, nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja kao cjeline
2.170.000,00 kuna


UKUPNO: 2.170.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini proširenje, nabava novih uređaja javne rasvjete te održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta
550.000,00 kuna


UKUPNO: 550.000,00 kuna

5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čini projektiranje te radovi na oborinskoj kanalizaciji nerazvrstanih cesta, te ceste Viškovo-Pogled
250.000,00 kuna


UKUPNO: 250.000,00 kuna


SVEUKUPNO 1.-5. 18.482.000,00 kuna

Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa za 2007. godinu je 18.482.000,00 kuna (slovima: osamnaestmilijunačetiristoosamdestdvijetisuće kuna i 00/100)

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-01-20

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr