SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

51.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 06/ 06, 13/06 i 37/06), u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2006. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 19.000.000,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih
godina 10.141.000,00 kuna

- ostala sredstva Proračuna 210.000,00 kuna


UKUPNO: 29.351.000,00 kuna

(slovima: dvadesetdevetmilijunatristopedesetjednatisuća kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2006. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Okoliš parkirališta Milihovo: podrazumjeva rashode vezane za radove na javnoj površini, te izrada projektne dokumentacije i izgradnja
3.278.500,00 kuna

b)Uređenje javnih površina: radovi vezani za uređenje zelenih površina i ostalih javnih površina
1.535.000,00 kuna

c) Otkup zemljišta za buduće projekte:
4.750.000,00 kuna

d)Nabavka i ugradba autobusnih čekaonica
150.000,00 kuna


UKUPNO: 9.713.500,00 kuna

2. Ceste:

a)Cesta Viškovo-Mladenići, Mladenići-Ronjgi-Saršoni: rashodi vezani za izradu projekata te rekonstrukciju i izgradnju kom. infrastrukture, javnu rasvjetu, te uređenje nogostupa
4.207.000,00 kuna

b)Cesta Vozišće-Široli - rekonstrukcija: rashodi vezani za izmještanje infrastrukture, javnu rasvjetu, uređenje nogostupa
786.000,00 kuna

c)Sabirna cesta u RZ-8 sa pripadajućom infrastrukturom: rashodi vezani za radove na izgradnji nove ceste s pripadajućom infrastrukturom
3.127.700,00 kuna

d)Cesta Viškovo-Mavri, raskrižja Mavri,Viškovo-Pogled: rashodi vezani za izradu projekata te potrebnu pripremu
220.000,00 kuna

e)Cesta Viškovo-Turčino :rashodi vezani za izradu projekata te potrebnu pripremu
85.000,00 kuna

f)Izrada prometnog rješenja nerazvrstanih cesta za područje Općine Viškovo
125.000,00 kuna

g)Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - radovi vezani za proširenje i asfaltiranje cesta, uređenje nogostupa
4.200.000,00 kuna

h)Osnovne aktivnosti - radovi vezani za pripremu planova i projekata koji prethode izgradnji objekata i uređaja
240.000,00 kuna

i)Ceste I. i II. prema DPU Društveni centar Viškovo
294.000,00 kuna

j)Rekonstrukcija raskrižja kod Doma Marinići
300.000,00 kuna

k)potporni zidovi na javnim i nerazvrstanim cestama
261.000,00 kuna


UKUPNO: 13.845.700,00 kuna

3. Groblje:

Mjesno groblje Viškovo- izgradnja groblja podrazumjeva troškove otkupa zemljišta, izradu projektne dokumentacije za novi dio groblja, DPU, nabavku opreme,izgradnju bloka niša, izradu idejnog projekta i uređenje prostora oko mrtvačnice i premještaj centralnog križa, pripremne zemljane radove za prilazne puteve i temelje niša, nastavak izgradnje do konačnog zaokruženja groblja kao cjeline
5.197.800,00 kuna


UKUPNO: 5.197.800,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

Izdaci za radove na javnoj rasvjeti čini proširenje, nabava novih uređaja javne rasvjete te održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta;

396.000,00 kuna


UKUPNO:396.000,00 kuna

5. Oborinska kanalizacija:

Izdaci za oborinsku kanalizaciju čine projekti i radovi na oborinskoj kanalizaciji nerazvrstanih cesta i upojnom bunaru i prihvatu oborinske kanalizacije raskrižja Vozišće
198.000,00 kuna


UKUPNO: 198.000,00 kuna


SVEUKUPNO 1.-5. 29.351.000,00 kuna

Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa za 2006. godinu je 29.351.000,00 kuna (slovima: dvadesetdevetmilijunatristopedesetjednatisuća kuna i 00/100).«

Članak 3.

3. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-01-13

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr