SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

50.

Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine« broj 59/06) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/ 04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa
naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila, postupak i način određivanja iznosa te način uplate i isplate naknade vlasnicima nekretnina koje se nalaze u zoni utjecaja građevine čija je isključiva namjena zbrinjavanje otpada kao i Općini Viškovo na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada.

Članak 2.

KD Čistoća koje koristi građevinu namijenjenu zbrinjavanju otpada na području Općine Viškovo, obvezno je svaki mjesec uplaćivati u proračun Općine Viškovo naknadu koju rješenjem utvrđuje Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, komunalne djelatnosti, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, zaštitu potrošača i gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Iznos naknade ne može biti veći od 30 % iznosa po toni zbrinutog otpada.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka Općina Viškovo koristi za namirenje umanjene tržišne vrijednosti nekretnine iz članka 3. ove Odluke.

Članak 3.

Općina Viškovo će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave odnosno od početka rada građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, odrediti granicu od 500 m, unutar koje se primjenjuje pravilo za umanjenu vrijednost nekretnine.

Pravo na umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine vlasnik nekretnine ima pod uvjetom da je nekretninu stekao prije početka sanacije odlagališta otpada Viševac (21. 7. 2004. godine), odnosno gradnje građevine namijenjene zbrinjavanju otpada, da je ista zakonito izgrađena i da se nalazi na udaljenosti do 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.

Pod nekretninom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se stambena ili stambeno-poslovna građevina.

Članak 4.

Vlasnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke ima pravo na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine.

Razlika između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti izračunava se tako da se tržišna vrijednost nekretnine pomnoži sa koeficijentom umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine.

Koeficijent umanjenja tržišne vrijednosti nekretnine iznosi 0,15.

Općina Viškovo kao obveznik plaćanja naknade ugovorom s vlasnikom nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke uređuje međusobne odnose (visina naknade, rokovi i način isplate).

Članak 5.

Utvrđena razlika između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine, isplaćuje se tijekom pet godina u tromjesečnim obrocima s tim da se svakom obroku dodaje kamata po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, računajući od dana dospijeća prvog obroka.

Prvi obrok dospijeva na naplatu dva mjeseca nakon zaključivanja ugovora.

Članak 6.

Vlasnik nekretnine iz članka 2. ove Odluke dužan je u roku iz članka 9. stavka 2. Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine« br. 59/ 06) podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za umanjenu vrijednost nekretnine.

Vlasnik nekretnine dužan je uz zahtjev za razliku umanjene vrijednosti nekretnine dostaviti:

- dokaz o vlasništvu nekretnine,

- dokaz da je ista zakonito izgrađena (uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inžinjera i izjava izvođača, dokaz da je izgrađena prije 15. veljače 1968. godine, građevinska dozvola i izvadak iz katastra ako je kuća urisana u katastar, građevinska dozvola i elaborat geodetske snimke za katastar ako kuća nije urisana u katastar),

- dokaz da je nekretninu stekao prije početka sanacije građevine namjenjene zbrinjavanju otpada,

- dokaz da se nekretnina nalazi na udaljenosti do 500 m od građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.

Pravo na razliku između tržišne vrijednosti nekretnine i umanjene vrijednosti nekretnine vlasnik nekretnine može ostvariti samo jedanput.

Članak 7.

Općina Viškovo na čijem se području nalazi građevina namijenjena zbrinjavanju otpada ima pravo na novčanu naknadu.

Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka su jedinice lokalne samouprave koje koriste građevinu namijenjenu zbrinjavanju otpada na području Općine Viškovo.

Naknada iz stavka 1. ovog članka iznosi 25 kuna po toni zbrinutog otpada.

Provedba odredbi ovog članka Odluke rješit će se ugovorno sukladno članku 8. stavku 6. Pravilnika.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-1-12

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr