SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 46. Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
60

52.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 23/01,8/06 i 18/ 06 - pročišćeni), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 23. studenog 2006. godine donosi

GRADSKI PROGRAM POTICANJA
ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

OPĆE ODREDBE

Gradski program poticanja zapošljavanja mladih rezultat je analize stanja nezaposlenosti mladih, ali i izraz stalne brige Grada Opatije za svoje mlade sugrađane.

Cilj ovog Programa je osigurati nezaposlenim građanima Opatije s minimalno završenim trogodišnjim srednjoškolskim školovanjem, uzrasta do 29 godina života, potporu u stjecanju dodatnih znanja, iz područja za koja se ne osigurava potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i time povećati zaposlenost ove skupine.

Programom se propisuju uvjeti i način ostvarivanja financijske potpore.

Program se ostvaruje u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Ispostava Opatija (u daljnjem tekstu: Zavod) i ustanovom koja je ovlaštena provoditi program obrazovanja odraslih (temeljem Ugovora).

Broj potpora i visinu pojedinačnog iznosa potpore za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Gradsko poglavarstvo, sukladno godišnjem Programu srednje školskog i ostalog obrazovanja, koji se donosi uz Proračun Grada Opatija.

NAČIN OSTVARIVANJA POTPORE

Programom poticanja zapošljavanja mladih Grad Opatija osigurava financijsku potporu za dva oblika stručnog usavršavanja, i to:

1. za tečaj informatike (opći - uvodni u trajanju od 140 sati) i

2. za usavršavanje njemačkog jezika turističko-ugostiteljske struke (u trajanju od 120 sati).

Pravo na potporu za jedan od oblika stručnog usavršavanja stječu mladi uzrasta do 29 godina života ukoliko:

- su završili minimalno trogodišnje srednjoškolsko školovanje,

- se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda,

- su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Grada Opatije, i

- imaju preporuku Zavoda.

Prioritet za dobivanje potpore imat će kandidati koji su:

- duže vrijeme prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda i

- spremni prihvaćati poslove izvan struke.

Popis kandidata koji su odabrani za dodjelu potpore objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Opatije i na web stranici Grada Opatije.

Korisnici potpore preuzimaju obvezu:

- redovno pohađati i završiti stručno usavršavanje (za koje su ostvarili potporu) u propisanom roku,

- redovito obavještavati Zavod o tijeku i završetku stručnog usavršavanja,

- na zahtjev Grada, davati obavijesti o tijeku i završetku stručnog usavršavanja,

- prihvatiti nakon završetka stručnog usavršavanja ponuđeno zaposlenje.

Ukoliko korisnik potpore neopravdano prekine stručno usavršavanje dužan je vratiti cjelokupni iznos školarine, koji je isplaćen ustanovi sa kojom je ugovorena provedba programa stručnog usavršavanja, u roku od tri mjeseca.

Iznimno, u slučaju da korisnik potpore zbog opravdanog razloga (naročito zapošljavanje i bolest) nije u mogućnosti završiti stručno usavršavanje u propisanom roku, može se obratiti Gradskom poglavarstvu Grada Opatije radi reguliranja odnosa (produženje roka za završetak stručnog usavršavanje ili rokovi za povrat školarine).

Zahtjev za dodjelu potpore za stručno usavršavanje podnosi se isključivo na temelju preporuke Zavoda Upravnom odjelu za samoupravu i upravu Grada Opatije (Opatija, M. Tita 6 /III) na obrascu koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije (www.opatija.hr).

Rokovi za podnošenje zahtjeva jesu:

. 15. siječanj za programe koji se održavaju u razdoblju siječanj lipanj i

. 1. rujan za programe koji se održavaju u razdoblju rujan siječanj.

Uz zahtjev se prilažu (u izvorniku):

- domovnica

- potvrda o prebivalištu

- svjedodžba ili radna knjižica

- uvjerenje Zavoda o evidenciji nezaposlenih osoba.

Na temelju odluke Gradskog poglavarstva o dodjeli potpore, s korisnikom potpore se zaključuje ugovor, koji sadrži naročito podatke o ugovornim stranama, iznos potpore i način njene isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o vraćanju potpore, te mjesto i nadnevak zaključenja ugovora i potpise strana.

Upravni odjel za samoupravu i upravu vodi evidenciju dodijeljenih potpora, nadzire ispunjavanje ugovornih obveza i dva puta godišnje izvještava Gradsko poglavarstvo o provedbi Programa.

Program stupa na snagu 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 101-01/06-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 23. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr