SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 46. Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
60

49.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/ 04. i 110/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»»Službene novine« broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora i

9. hitne intervencije i ostale obveze.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za održavanja komunalne infrastrukture, a prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2007. godinu dan je u priloženoj tabeli br. 1.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B. ovog programa.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav Grada:

1.1. Čišćenje slivnika na javnim površinama: 1.385 kom. slivnika, 1 puta godišnje, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima

1.2. Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 637,5 m rešetki 12 puta godišnje, 210 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 6 puta godišnje

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

Radi povećavanja efikasnosti pometača »Komunalca« u 2006. g. zadržan je dodatni usisivač.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1. i 2.2. Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 2. i 3.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 2. i 3., od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje 9.720.521 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,079 kn/m2

U 2007. godini obzirom na iskustva iz 2006. godine izvršena je preraspodjela i dio površina je prebačen u čišćenje putem čistilice, a kod ručnog pometanja uvode se nove površine i to: Ulica Vincentva od Kastva, Ulica Marušinac, Put u Bregi, Ulica Borisa Želea, Put za Slavići, Veprinački put na području Opatije, stubišra u centru Opatije: Put za Trbuhovac i Jelenkin put i stubište J. Glaxa, stubište Valvasora, stubište Baredi i stubište J. Pilata.

- strojno čišćenje 19.594.590 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,03 kn/m2.

U 2007. godini obzirom na fiksne troškove čistilice, korigirani su na više intenziteti čišćenja najvećim dijelom Nove ceste i ulice M. Tita, te su dodane sljedeće površine na području Ike: ulica B. Zrinšćaka,Put Danijela Tominića, Put Perišići, Ulica A. Brubnjaka, cesta za onjsko i Dobreć od raskrižja B. Honovića do Orbani.

Parkovi:

- ručno pometanje stubišta - 178.699 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,56 kn/m2

- strojno čišćenje obalnog puta 6.496.453 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,05 kn/m2.

2.3. Pranje ulica

U 2007. g. obavljati će se pranje ulica u nešto većem istom obimu u odnosu na ranije godine (uveden mjesec svibanj), i to na slijedećim ulicama: Ul. m. Tita u cijelosti, Štangerova ul, I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica, i to po dinamici travanj x 1, svibanj x 1, lipanj x 3, srpnja i kolovoz x 4, te rujan x 1 (Komunalac, 32.438 m2).

Ova stavka obuhvaća i strojno pranje pločnika visokotlačnom pumpom toplom vodom sa deterđentom i ispiranjem (Parkovi, 1.000 m2 kamenih površina i 4.500 m2 klinker pločica).

2.4. Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (150 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5. Uklanjanje smeća iz divljih deponija planira se u obimu od 86.000 kn.

2.6. Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjeriti će se najpovoljnijem ponuđaču sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Zavoda za javno zdravstvo. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo.

2.7. Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada one idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Posljednjih godina ova sredstva se iz godine u godinu povećavaju.

2.8. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica građanima za okućnice i balkone (22.000 kn), te za županijski program suzbijanja bjesnoće (4.975 kn)

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 4.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 138.359 m2 raznih zelenih površina, i to sve koje su održavane u 2006. godini, kao i sve novouređene zelene površine u 2006. godini (Zelena površina uz Dobrilinu ulicu 181 m2, zelena površina uz potporni zid na obalnom putu kod Ville Florida 123 m2, zelena površina na raskrižju C.S. Pietro Terme 50 m2, zelena površina na trgu u Iki 84 m2, smanjena je površina zelene površine parka Angiolina za površinu paviljona).

Za zalijevanje zelenih površina planira se 9.912 m3 vode (5.481 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 4.431 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 2.658 radnih sati godišnje).

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 4. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 12.517,82 m2 zelenih površina: park kod fontane Slatina, park Sv. Jakov u cijelosti osim Puntice, park Angiolina -

parter, Park Angiolina kamelije, površine kod zida Ljetne pozornice, površine ispred zgrade Grada, površine ispred suda, površina na križanju. Katalinićeve ulice, Štangerove ulice i M. Tita, površine ispred vile Amalia, kod rasadnika u Parku Angiolina, travnjak u parku Margerita, površina kod spomenika Shilera, park V. Nazora, travnjak na plaži Ičići, park Tivoli u Ičićima, šetalište Slatina i zelena površina na raskrižju P. Kolova, te površine koje su uređene u 2005 godini: park Gorovo 2016 m2, dio parka Margerita uz spojnicu V. Jože 1.200 m2 i površina iznad taložnice kod hotela ex h. Brioni 374 m2, zelena površina kod M. Tita kbr 175. od 207 m2, zelena površina na trgu Ika 58 m2, zelena površina kod crkve Sv. Ane 260 m2.

Sredstva za redovno održavanje osigurana su i za površine koje će biti uređene u 2007 godini: zelena površina u Parku Angiolina kod Paviljona i površina iza Amalije.

Planirana sredstva osiguravaju zamjenu prskalica, zamjenu baterija u senzorima prskalica, te pražnjenje sustava prije zime radi sprječavanja smrzavanja i sl.

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 60.000 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala će se izvršiti na sljedećim lokacijama: Park Angiolina (u Parku Bulgarija, na zelenoj površini uz crkvu Sv. Roka, zelena površina uz ulicu Črnikovica, te manje interpolacije na lokacijama na kojima će u 2007. doći do oštećenja ili propadanja.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage, i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 5.

Sanitarna sječa i orezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju. Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno uz nerazvrstane ceste.

3.5. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona u Opatiji - 268.500 kn kn (utrošak 3.500 vode, održavanje travnjaka radnik - 96.000 kn, te materijal - sjeme, fini pjesak i lumbriko - 90.900 kn).

3.6. Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava.

Na području Grada postavljeno je 300 klupa i 430 košarica za otpatke.

Poslovi održavanja povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. popravak parkovnih klupa (172 kom, 130.000 kn),

2. dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 120 l (10 komada, 30.000 kn)

3. dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (21 kom, 18.200 kn),

4. Pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke 3 X godišnje (kom 270, kn 7.500)

5. Dobava i montaža novih klupa tip Opatija (kom 20, 120.000 kn),

6. skidanje, popravak i ponovna montaža košarica (30 kom, 12.360 kn)

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ti objekti će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Planira se postavljanje parkovnih klupa u parku Angiolina kod partera.

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine. Jednom tjedno čisti se staklo ispred monitora koji prikazuje meto podatke na zgradi M.Tita 87 (FINA).

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 140.000 kn.

Javni izljevi (25 javnih špina 1.050 m3 vode) i 13 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Tomaševac Dražica, te 7 tuševa na plažama Ika i Ičići biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 2.275 m3 vode. Za izvanredne okolnosti /puknuća, gubici vode/, planira se 4.870 kn.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavanje kipova (sanacija oštećenja) planira se u dosadašnjem obimu od 11.600 kn.

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanjem su obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana povjereno Komunalcu, i automatski WC povjeren Parkovima, Zert povjereno Komunalcu, 12 mjeseci. Novouređenim WC-om u sklopu CS Triglav i CS Lipovica upravljati će Komunalac, 12 mjeseci), Ičići (dva bloka sanitarnih čvorova u kontejneru na plaži - svibanj-rujan, automatski WC na plaži Ičići - 12 mj povjeren Parkovima), plaža Ika nakon rekonstrukcije CS Ika biti će povjeren Komunalcu.

Kemijski WC-i postaviti će se na igralištu Tošina (do postave kontejnera sa sanitarnim čvorom), 12 mjeseci) i na obalnom putu 4 kom (ispod zgrade »O. Keršovani«, plaža Črnikovica, plivalište Volosko, na zelenoj površini kod ville Florida u Ičićima (lipanj-rujan).

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 27.100 m2 nogostupa, te 6.000 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi, 300 m2¹ stepeništa, 200 m2).

Ne planiraju se radovi pojačanog održavanja ili uređenja novih površina.

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Postojeća dječja igrališta (Kosovo I i II, Ičići-škola, Dj. vrtić Volosko, Pobri, kod h. Palace, Tošina, Mušićevac, igralište u parku Margerita) održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl), za što se planiraju sredstva u iznosu od 112.000 kn (održavanje sprava 41.000 kn, redovno održavanje i čišćenje 71.000).

Dječja igrališta Tomaševac, Triglav-Belveder, Lipovica, Črnikovica i Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

Održavanje igrališta Violica uvršteno je kroz redovno održavanje zelenih površina.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i puteva

Redovno održavanje obuhvaća 82 ceste (35,83 km) od ukupno evidentiranih 263 km.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira na nivou 2006. godine sa uvećanim količinama na pojedinim stavkama zbog povećanja suvremeno obrađenih kolnika, i sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2. opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (20 sati rada, 8.000 m2 strojnog i 6.000 m2 ručnog čišćenja),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (10 t hladne mase, strojna ugradba 200 t, ručna ugradba 300 t. asfaltne mase),

4. popravci betonskih kolnika (20 m3 betona),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala),

6. održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 15 m3 osoline),

7. održavanje objekata za odvodnju (1.000 m jaraka, 5.000 m rigola, 8 m3 čišćenja propusta i taložnica),

8. košenje trave i orezivanje zelenila (košenje 27.800 m2, te tretiranje herbicidima 27.800 m2 - povjerava se Parkovima Opatija),

9. popravak potpornih i obložnih zidova (100 m3 betonskih zidova, 200 m2 oplate, 100 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje provoditi će se do nivoa planiranih sredstava od 250.000 kn.

Na dionici Kuk-Pavlovac na dijelu novog nogostupa od postojeće ograde na Kuku postaviti će se 120 m ograde, 100.000 kn.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem prikupljenih ponuda, dok se poslovi održavanja i obnove vertikalne prometne signalizacije povjeravaju »Komunalcu d.o.o. Opatija, temeljem godišnjeg ugovora.

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije 220.000 kn (1800 m2 pješačkih prijelaza, 850 parkirališnih mjesta, 12.221 m' crta na kolniku, 988 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (156.400 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa.

Planira se i zamjena oštećenih tabli naziva ulica (18.600 kn).

Za postavu kućnih brojeva (kom 286) osigurava se 30.000 kn.

4.4. Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju na nivou od 212.500 kn.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Državna uprava za ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi »Komunalac«.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika i nogostupa) - 20.000,00 kn.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštira parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućiti zahvate na nivou 2006. godine.

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata, Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za Dan mrtvih.

5.2 U program se uključuje plaćanje grobne takse za 20 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak struje - funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali i ranijih godina (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.754.000 kWh godišnje po 0,57 kn/ kWh, 2135 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvijete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se najpovoljnijim ponuđačima, temeljem provedenog javnog natječaja, a odnosi sa ponuđačem uređuju se trogodišnjim ugovorom. Za razdoblje 2005.-2007. održavanje je ugovoreno sa Metal Opatija.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 415.000 kn (zamjena cca 1.000 pregorjelih žarulja, 60 zamjena oštećenih armatura, 35 zamjena dijelova oš

tećenih armatura, te 10 zamjena dotrajalih drvenih stupova novim betonskim).

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za Božićne i Novogodišnje praznike.

Svjetleća dekoracija (182.000 kn) obuhvaćati će cca 123 svjetleća elementa na stupovima javne rasvjete, 32 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada 690 m, 22 elementa dekoracije postavljene preko ceste. U 2007. planirati će se zamjena dotrajale i uništene novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete 15.500 kn). U 2007. godini planira se zamjena dotrajalih i nedostajućih zastava u iznosu od 23.500 kn.

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 100 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put -9.000 m2,

- orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta -1.500 m2,

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove -3.500 m2,

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l -18.385 pražnjenja košarica,

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 80 l -17.479 pražnjenja posuda,

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta (24.800 kn).

7.2 Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2). Održavanje nekomercijalnih plaža na kojima se nalaze dječja igrališta (Lipovica, Belveder, Tomaševac) stoji 26.700 kn (12 mjeseci), a održavanje novouređene plaže Črnikovica 35.700 kn (4 mjeseca)

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na nivou standarda prisutnog u 2006. godini 23.900 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati, dovoz šljunka u slučaju otplavljivanja postojećeg, cca 20 m3). Kao i ranijih godina, dio troškova održavanja plaže trebalo bi dogovoriti sa gospodarskim subjektom koji će na plaži pružati ugositeljske usluge (u 2005. i 2006 g. to je bio Hotel Ika).

B) Plaža Ičići - 246.500 kn obuhvaća razliku između prihoda od sadržaja na plaži koju temeljem koncesije ostvaruju Parkovi opatija, i utvrđenog standatsa na plaži od ranijih godina od kada je plaža dobila plavu zastavu (čišćenje i odvoz otpada, popravak psohološke barijere, rad ronioca i montaže opreme, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 25 m3, postava protuklizne obloge na ulazima u more, intervencije na čišćenjima izvan sezone, građevinski popravci na plaži, služba spašavanja na moru, vađenje ježeva, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže, utrošak struje na plaži na mjernom mjestu kod stare marine.

Javnim WC-om na plaži Ika nakon rekonstrukcije upravljati će Komunalac Opatija, dok će WC-ima na plaži Ičići upravljati Parkovi Opatija koji će iz naplate korištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Za kupališta Tomaševac, Belveder i Lipovica osigurava se 15.000 kn za održavanje dječjih sprava.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-grotama od Voloskom do Ičića iskazano je u točki 7.1.

Za čišćenje i košenje na neuređenim plažama planiran je iznos od 20.000,00 kn, a za čišćenje sunčališta 36.500,00 kn (površina neuređenih plaža iznosi 1.520 m2, a sunčališta 3.757 m2)

7.3. Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 173 rasvjetnih tijela . Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine.

7.4 Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 kn), sufinanciranje županijskog programa intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 22.820 kn, financiranje čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

Od 2005. godine ponovno se u okviru ovog Programa osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odobra, na način da se za svaki od 15 mjesnih odbora osigurava 50.000,00 kuna.

Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa.

9. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 363-01/06-01/115

Ur. broj: 2156/01-01-06-2

Opatija, 23. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 

Godišnji program održavanja komunalne   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr