SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 46. Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
60

48.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/01,8/06,18/06-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 23.11. 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini
spomeničke rente

Članak 1.

Članak 1. Odluke o visini spomeničke rente Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 33/ 03) - (dalje u tekstu: Odluka), mijenja se i novi glasi:

»Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje i način korištenja spomeničke rente na području Grada Opatije i to posebice:

- obveznici plaćanja spomeničke rente,

- nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavljaju gospodarske djelatnosti,

- visina spomeničke rente i

- način plaćanja spomeničke rente i

- način korištenja prikupljenih sredstava spomeničke rente.«

Članak 2.

Članak 5. Odluke mijenja se i novi glasi:

»Spomenička renta obračunava se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije.

Obveznici plaćanja spomeničke rente dužni su u korist Proračuna Grada Opatije uplaćivati utvrđenu spomeničku rentu u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, u visini jedne dvanaestine godišnje utvrđenog iznosa spomeničke rente iz stavka 1. ovog članka, od kojih prvi obrok dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju spomeničke rente, a ostali mjesečni obroci dospijevaju na naplatu 30-tog dana od dana dospijeća prethodnog mjesečnog obroka.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka Odluke, a u slučajevima iz članka 6. ove Odluke, obveznici plaćanja spomeničke rente dužni su uplaćivati goišnje utvrđenu spomeničku rentu za dio vremenskog razdoblja u godini, u onoliko mjesečnih obroka za koliko mjeseci u godini je utvrđena njihova obveza plaćanja spomeničke rente. Pri tome se kao broj mjesečnih obroka za otplatu spomeničke rente uzima broj mjeseci u godini u kojima su obveznici djelatnosti obavljali barem i jedan kalendarski dan.«

Članak 3.

Iza članka 7. Odluke dodaje se novi naslov koji glasi:

»VIII. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE«, te se dodaje novi članak 8. Odluke koji glasi:

»Sredstva spomeničke rente koja Grad Opatija prihoduje mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije, u skladu s programom upravljanja imovinom i programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su sastavni dio gradskog proračuna.

Gradsko vijeće će, na prijedlog Gradskog poglavarstva,u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke utvrditi uvijete i mjerila za raspodjelu planiranih sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova nepokretnih kulturnih dobara ili građevina na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije.«

Članak 4.

Točka »VIII.« naslova: »ZAVRŠNE ODREDBE« Odluke, postaje točka IX. tog istog naslova Odluke, i članak 8. Odluke postaje člankom 9. Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-06-2

Opatija, 23. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr