SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 46. Ponedjeljak, 4. prosinca 2006.
GRAD OPATIJA
60

45.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeća Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2006. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava i oblici pomoći te programi iz socijalne i zdravstvene skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava te korisnici socijalne i zdravstvene skrbi iz Socijalnog i zdravstvenog programa Grada Opatije.

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret proračuna Grada Opatije ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna ili drugih pravnih i fizičkih osoba osim ukoliko se ne osigurava viši standard.

Pravo na pomoć iz ove Odluke nema samac niti član obitelji koji:

a) se može sam uzdržavati,

b) ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa koji uređuju obiteljske odnos,

c) ne želi ostvarivati pomoć na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

d) može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak 3.

Gradsko vijeće Grada Opatije za svaku kalendarsku godinu donosi uz Proračun Grada Opatije Socijalni i zdravstveni program, kojim se utvrđuje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom, te opseg prava, pomoći i programa propisanih ovom Odlukom, a sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.

Izraz »korisnik socijalne skrbi (daljnjem tekstu: Korisnik) razumijeva se na način određen Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 5.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Grada Opatije.

III. PRAVA I OBLICI POMOĆI

Članak 6.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1. pravo na podmirenje troškova stanovanja,

2. pravo na sufinanciranje troškova prehrane djece u dječjem vrtiću u visini od 25%,

3. pravo na besplatnu prehranu učenika osnovne škole,

4. pravo na besplatni produženi boravka za djecu od 1 - 4 razreda osnovne škole,

5. pravo na besplatni prijevoz učenika srednjih škola autobusom (osim unutar naselja Opatija),

6. pravo na organizirani prijevoz djece s teškoćama u razvoju,

7. pravo na besplatnu pokaznu kartu osobama s invaliditetom,

8. pravo na besplatnu pokaznu kartu dobrovoljnim darivateljima krvi,

9. pravo na besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika,

10. pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopača i

11. pravo na pomoć i njegu u kući.

1. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 7.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisnicima koji ispunjavaju socijalni uvjet.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se mjesečno, do visine iznosa utvrđenog Socijalnim programom za tekuću godinu.

2. PRAVO NA FINACIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA

Članak 8.

Pravo na financiranje produženog boravka za djecu od 1 - 4 razreda osnovne škole ostvaruje dijete ako obitelj ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te ukoliko su oba roditelja zaposlena.

3. PRAVO NA ORGANIZIRANI PRIJEVOZ DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 9.

Pravo na organizirani prijevoz u vrtić, školu ili ustanovu ostvaruje dijete s teškoćama u razvoju temeljem rješenja o kategorizaciji Centra za socijalnu skrb, a za vrijeme pohađanja vrtića, škole ili specijalizirane ustanove socijalne skrbi.

4. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTU OSOBAMA S INVALIDITETOM

Članak 10.

Pravo na besplatnu autobusnu pokaznu kartu u javnom gradskom i prigradskom prijevozu ostvaruje osoba s oštećenjem organizma od 60% i više. Invaliditet se utvrđuje temeljem Rješenja nadležne invalidske komisije.

Ukoliko se radi o nepokretnoj osobi, vozna karta može glasiti na jednog od ostalih članova obitelji.

5. PRAVO NA BESPLATNU POKAZNU KARTU DOBROVOLJNIM DARIVATELJIMA KRVI

Članak 11.

Pravo na besplatnu pokaznu kartu na relaciji od mjesta stanovanja do Rijeke ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi ukoliko zadovoljavaju sljedeće uvjete:

a) muškarci-umirovljenici ili nezaposleni mlađi od 65 godina ukoliko su krv darivali više od 50 puta

b) žene-umirovljenice ili nezaposlene mlađe od 65 godina koje su krv dale više od 40 puta.

Ostvarivanje uvjeta dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa.

6. PRAVO NA BESPLATNI PRIJEVOZ DIJALIZIRANIH BOLESNIKA OD STANA DO CENTRA ZA DIJALIZU

Članak 12.

Pravo na besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika od stana do centra za dijalizu korisnik ostvaruje temeljem nalaza i mišljenja ovlaštenog liječnika.

7. PRAVO NA SMJEŠTAJ U PSIHIJATRIJSKU BOLNICU LOPAČA

Članak 13.

Grad Opatija u cjelosti podmiruje troškove smještaja za korisnika koji na temelju mišljenja i nalaza liječnika nije sposoban sam živjeti i brinuti se o sebi, ukoliko živi sam i nema nikoga od uže obitelji te nema nikakvih prihoda.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja ako korisnik ima prihode i ako 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja.

Članak 14.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja korisnika koji nema prihoda, a ima članove uže obitelji, koji su ga po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužni uzdržavati, ako obveznik uzdržavanja podmiruje troškove smještaja u visini od 20% prihoda koje ostvaruje iznad cenzusa propisanih u članku 27. ove Odluke.

Grad Opatija podmiruje razliku do pune cijene smještaja ako korisnik ima prihode i ako 80% prihoda koristi za podmirivanje troškova smještaja.

Članak 15.

Grad Opatija podmirivat će smještaj u Psihijatrijskoj bolnici Lopača najduže 6 mjeseci.

Iznimno, na prijedlog Socijalnog vijeća, a po ocjeni zdravstveno socijalne službe, Gradsko poglavarstvo može odobriti podmirivanje smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i duže od 6 mjeseci.

8. PRAVO NA POMOĆ I NJEGU U KUĆI

Članak 16.

Pomoć i njegu u kući ostvaruje korisnik temeljem procjene liječnika, te ukoliko ostvari uvjet prihoda.

Broj sati pomoći i njege u kući koji osigurava Grad Opatija iznosi maksimalno 1 sat dnevno (bez nedjelje).

9. OBLICI POMOĆI

Članak 17.

Osim prava utvrđenih u članku 6., stavak 1. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:

1. pomoć za djecu

- novorođenoj djeci osigurava se jednokratna pomoć u visini od 1.000 kn po djetetu,

- cijepljenje protiv hepatitisa B,

- preventiva kod djece predškolske dobi,

- besplatna prehrana dojenčadi po preporuci liječnika pedijatra,

- korektivna gimnastika za osnovnoškolsku djecu,

- aktivna imunizacija protiv varicele za 2-godišnjake i

- pomoć za umanjenje dječjeg siromaštva za djecu koja žive u izrazito lošim socijalnim uvjetima

2. pomoć za djecu s teškoćama u razvoju

- specifične potrebe svakog od djeteta ili obitelji i

- program »Kolibrići« namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

3. pomoć građanima i obiteljima

- jednokratne novčane pomoći do iznosa od 700 kn, najviše 3 puta godišnje po korisniku,

- pomoć stručnih osoba u Savjetovalištu za brak i obitelj,

- aktivnosti starijih osoba, a prema programu Kluba 60 +, Doma za starije i nemoćne osobe Volosko i sportsko-rekreativnih udruga i

- sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza.

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 6. odnosno oblika pomoći utvrđenih u stavku 1. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

IV. PROGRAMI

Članak 18.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine« broj 92/01) osigurava se neometana realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 19.

Osniva se Fond solidarnosti, kao sastavni dio Socijalnog i zdravstvenog programa Grada Opatije. U navedenom programu evidentirat će se uplaćena sredstva donatora.

Članak 20.

Sa ciljem da se građanima Opatije na jednom mjestu pruži cjelovita informacija glede prava koja mogu ostvariti temeljem zakona i ostalih propisa te ove Odluke, osniva se Info centar. Usluge građanima pružat će se u utvrđenom radnom vremenu.

Članak 21.

U zdravstvenom dijelu socijalnog i zdravstvenog programa osigurat će se, sukladno raspoloživim sredstvima za tekuću godinu:

- sufinanciranje 50% troškova staža liječnika pripravnika u Domu zdravlja Opatija,

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći i turističke ambulante,

- sufinanciranje rada jednog liječničkog tima u Ambulanti Poljane Veprinac,

- financiranje programa ranog otkrivanja raka dojke i

- financiranje projekta preventivnih pregleda prostate.

Članak 22.

Za potrebe socijalnih i zdravstvenih ustanova na području Grada Opatije osigurat će se sufinanciranje nabavke aparata i inventara.

Članak 23.

Štićenici smješteni u socijalne ustanove na području Grada Opatije prigodno će se darivati.

Članak 24.

Humanitarnim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Primorsko-goranske županije sufinancirat će se redovna djelatnost.

Udruge koje Socijalnom vijeću Grada Opatije podnose zahtjev za sufinanciranje djelatnosti ili programa dužne su uz zahtjev dostaviti broj članova s područja Grada Opatije i financijsko izvješće o radu u prethodnoj godini.

V. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 25.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 6. stavkom 1. točkama 2., 3. i 5. ove Odluke ostvaruje korisnik ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Za ostvarivanje ostalih prava iz članka 6. stavka1. ove Odluke korisnik mora ispunjavati posebne ili dodatne uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 26.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje.

Članak 27.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.625,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 2.500,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 3.250,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 4.000,00 kn

- ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 600,00 kuna.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u godini koja prethodi mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 1.ovog članka ne uračunava se:

- novčana naknada za tjelesno oštećenje,

- doplatak za pomoć i njegu,

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 1.ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Članak 28.

Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti Upravnom odjelu za samoupravu i upravu svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 29.

Poslove u svezi ostvarivanja prava propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 30.

Odjel obavlja i poslove u svezi realizacije oblika pomoći i programa, osim poslova koje obavlja Socijalno vijeće, navedenih u članku 31., stavak 3. ove Odluke. Odjel prati ostvarenje i realizaciju Socijalnog i zdravstvenog programa.

Članak 31.

Socijalno vijeće Grada Opatije je savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva koje ga imenuje na mandat od četiri godine. Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova. Svi su predstavnici socijalnih i zdravstvenih ustanova te članovi humanitarnih organizacija i udruga koje djeluju na području Grada Opatije.

Socijalno vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik.

Socijalno vijeće:

- u suradnji s Odjelom, utvrđuje prijedlog Socijalnog i zdravstvenog programa Grada Opatije i dostavlja ga Gradskom poglavarstvu,

- diskrecionom ocjenom odlučuje o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći,

- odlučuje o dodjeli sredstava humanitarnim organizacijama i udrugama,

- odlučuje o raspoređivanju sredstava namijenjenih za sufinanciranje aparata i inventara za socijalne i zdravstvene ustanove,

- utvrđuje namjenu sredstava Fonda solidarnosti i

- obavlja druge poslove u skladu s općim aktima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.

Članak 32.

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: Odjel). Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način).

Grad može povjeriti pružanje usluga korisnicima prava pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na osnovi ugovora (prijevoz, korektivna gimnastika, preventivni pregledi djece predškolske dobi i slično).

Članak 33.

Za korisnike koji su ostvarili prava iz socijalne skrbi u tekućoj godini, Odjel će rješenje za sljedeću godinu donijeti po službenoj dužnosti, osim za korisnike iz članka 6. stavka 1. točaka 2.-5. ove Odluke, koji su dužni podnijeti novi zahtjev za ostvarivanje prava početkom školske godine.

Članak 34.

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 7. stavka 1. ove odluke u prvom stupnju rješava Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 35.

Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratit će se ostvarivanje prava.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 37.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 3/01, 27/04, 38/04, 32/05 i 15/06).

Članak 38.

Sadašnji saziv Socijalnog vijeća Grada Opatije, predsjednik i deset članova, nastavlja s radom do isteka mandata, osim ukoliko Gradsko poglavarstvo drukčije odluči.

Članak 39.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Klasa: 011-01/06-01/8

Ur. broj: 2156/01-01-06-1

Opatija, 23. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr