SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
64

33.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. studenoga 2006. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 38/05) iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz komunalnog doprinosa i naknade za koncesiju za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje odvodnje

atmosferskih voda u Ul. I. G. Kovačića

275-325 u Ravnoj Gori (cesta Ž 5034) 240.000,00

2. pojačano održavanje odvodnje

atmosferskih voda Kupjak centar

(sa ceste D 3) 145.000,00


ukupno kuna 385.000,00.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje groblja Kupjak 150.000,00


ukupno kuna 150.000,00.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirati će se iz kapitalnih potpora Državnog proračuna, Proračuna PGŽ i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje izgradnje vodovoda

Poljička kosa 900.000,00

2. sufinanciranje rekonstrukcije vodovoda

»Pod rub« 101.743,49


ukupno kuna 1.001.743,49.«

Članak 4.

U članku 6. točka 1. riječ »Kupjak« briše se, a brojka »80.000,00« u točki 1. i zbroju zamjenjuje se brojkom »187.880,00«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz kapitalnih potpora PGŽ, komunalnog doprinosa i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje sustava javne odvodnje

Ravne Gore 200.000,00

2. otkup zemljišta za izgradnju sustava

javne odvodnje Ravne Gora 300.000,00


ukupno kuna 500.000,00.«

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 700.000,00

2. kapitalne potpore Državnog proračuna 300.000,00

3. kapitalne potpore PGŽ 700.000,00

4. doprinos za šume 500.000,00

5. naknade za koncesije 17.300,00

6. ostali prihodi proračuna 137.323,49


ukupno kuna 2.354.623,49.«

Članak 7.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/41

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 27. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr