SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
64

32.

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 27. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za
2007. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, te Računa financiranja.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama.

U računu financiranja iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima, odnosno projektima.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe proračunskih korisnika za razdoblje 2007.-2009. godine. Plan iskazuje rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalne

pomoći i kapitalne donacije, a usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu aktivnost, odnosno projekt ne smiju biti veći od odobrenih iznosa.

Članak 4.

Za izvršenje Proračuna odgovorno je Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo rasporedit će sredstva s pozicija Proračuna 61-72 (Socijalna skrb), kao i sredstva s pozicija 111, 124, 127-129, 136 (Društvene djelatnosti i udruge), sredstva s pozicija 189-190 (Poljoprivreda), sredstva s pozicije 195 (Turizam), sredstva s pozicija 198-199 (Elementarne nepogode), te sredstva s pozicija 203-204 (Subvencije i kapitalne pomoći).

Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija vrijednost nabave je veća od 20.000,00 kuna, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju, sukladno planu nabave.

Korištenje sredstava za izvršenje javnih potreba i za nabavu roba male vrijednosti do 20.000,00 kuna odobrava Općinski načelnik.

Članak 5.

Korištenje proračunskih sredstava posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, time da će prioritet imati materijalni izdaci tijela Općine, Jedinstvenog upravnog odjela, društvenih djelatnosti i komunalnog sustava.

Glede neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka.

Članak 6.

Zaključivanje ugovora obvezno je:

- za izvođenje investicijskih radova i nabavu osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 20.000,00 kn,

- za obavljanje komunalnih djelatnosti prema posebnoj odluci,

- za izradu projektne dokumentacije,

- za sredstva koja se izvršavaju kroz programe javnih potreba,

- za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao pomoći, subvencije i donacije, za sve nabave iznad 200.000,00 kuna (usluge, radovi).

Članak 7.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2007. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2007. godine, podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2008. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2007. godini odlučuje Općinsko vijeće.

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo obvezno je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2007. do 5. kolovoza 2007. godine.

III. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 9.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Poglavarstvo.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih zajmova poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odliku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Poglavarstvo, a ugovor potpisuje Općinski načelnik.

Sredstva dana kao kratkoročni zajam moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2007. godine.

Članak 10.

Uz suglasnost Poglavarstva Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja.

IV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika ili članova Općinskog poglavarstva, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.

Članak 12.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom Općine Ravna Gora za 2007. godinu, Općinsko vijeće odlučit će o trošenju tih sredstava.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod svote utvrđene Proračunom, Općinsko poglavarstvo će razmjerno tome smanjiti sredstva za izdatke proračunskih korisnika.

V. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 13.

Za financijske odnose radi zaduživanja, pozajmljivanja sredstava i kupoprodaje imovine Općine ovlašten je Općinski načelnik, na temelju odluke Općinskog poglavarstva, sukladno zakonu.

Članak 14.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita i to za investicije koje potvrdi Općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza Općine iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih za prihode i primitke od domaćih i inozemnih pomoći, sufinanciranje građana i zajmova.

U iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva kao i neplaćene obveze iz prethodnih godina.

Članak 15.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina smije se zaduživati samo uz suglasnost Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće također može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač.

Ugovore o jamstvu sklapa Općinski načelnik.

VI. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 16.

Nakon donošenja Proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je izvijestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama o odobrenim sredstvima za tekuću godinu.

Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 17.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu prihoda i rashoda Proračuna, niti preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu Proračuna.

Članak 18.

Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva za naknade materijalnih prava utvrđenih u općim aktima do visine utvrđene Pravilnikom o porezu na dohodak.

Također, proračunski korisnici su dužni za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje vrijednost osnovice za obračun plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik odobrava korištenje sredstava za isplatu plaća, naknada, potpora, nagrada i materijalnih prava djelatnika sukladno normativnim aktima.

Članak 19.

Financiranje Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori (u daljnjem tekstu: Podružnica) vršit će se na temelju potpisanog ugovora o financiranju iste u jednakim mjesečnim dvanaestinama.

Ostali prihodi Podružnice, koje ona ostvaruje iz drugih izvora (vlastiti prihod od participacije roditelja za smještaj djeteta u Podružnicu, donacije i sl.), ne uplaćuju se u Proračun.

Članak 20.

Proračunski korisnik dostavlja godišnji obračun svog financijskog plana za 2007. godinu Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače 2008. godine.

Nacrt prijedloga konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu dostavlja Odsjek za proračun i financije Općinskom poglavarstvu do 1. svibnja 2008. godine.

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu Općinsko poglavarstvo dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje do 1. lipnja 2008. godine.

Općinsko poglavarstvo dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2007. godinu do 31. ožujka 2008. godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće o tome izvještava Ministarstvo financija.

Članak 21.

Korisnici Proračuna obvezni su postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova obavljati sukladno posebnom zakonu.

Korisnici Proračuna su obvezni izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora.

VII. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 22.

Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva proračunske zalihe u visini od 30.000,00 kuna.

O korištenju sredstava proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Općinski načelnik, time da je o tome obvezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo je obvezno polugodišnje izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. UNUTARNJI NADZOR

Članak 23.

U Općini Ravna Gora obavlja se unutarnji nadzor prema Odluci o ustroju proračunskog i unutarnjeg nadzora.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva korištena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinskog načelnika i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva, ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/13

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 27. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr