SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA FUŽINE
64

56.

Na temelju članka 10. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« broj 37/05 i 7/06), Općinsko vijeće općine Fužine, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2006. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o stanju u prostoru za područje Općine Fužine
za razdoblje od lipnja 2005. godine do
studenoga 2006. godine

1. Sadržaj izvješća o stanju u prostoru

1.1. Pokrivenost područja Općine Fužine prostornim planovima

1.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Fužine

1.3. Opća ocjena postojeće prostorno planske dokumentacije

1.4. Ocijena stanja u prostoru

1.1. Pokrivenost područja Općine Fužine prostornim planovima

Za područje Općine Fužine na na snazi su sljedeći prostorni planovi:

a) Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 14/00)

b) Prostorni plan Općine Fužine (»Službene novine« broj 05/05)

U izradi je Urbanistički plan uređenja naselja Fužine koji je prošao javnu raspravu i čije se donošenje očekuje do kraja 2006. godine, a počeo bi se primjenjivti početkom 2007. godine.

Iz gore navedenih planova vidljivo je da pokrivenost planovima Općine Fužine nije zadovoljavajuća, a zbog kašnjenja izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine i izrade detaljnih planova predviđenih Prostornim planom nije se moglo prići izdavanju odobrenja za gradnju na području naselja Fužine i područjima za koja je utvrđena obveza izrade detaljnih planova uređenja prostora.

1.2. Konceptualna obilježja prostornog razvitka Općine Fužine

Konceptualna obilježja prostornog razvitka sadržana su u postojećem prostornom planu i uglavnom usmjerena na:

- podizanje kvalitete stanovanja kroz prostorne i socijane standarde,

- očuvanje i zaštitu prostora,

- podizanju komunalne opremljenosti prostora,

- unapređenju turizma i malog poduzetništva.

1.3. Opća ocjena postojeće prostorno planske dokumentacije

U vremenu od predhodnog izvješća o stanju u prostoru usvojen je Prostorni plan uređenja općine Fužine, a izvan snage stavljeni su planovi: Prostorni plan Općine Delnice i Generalni urbanistički plan Vrata - Fužine - Lič.

Prostorni plan uređenja općine Fužine kao temeljni prostorni plan koji se primjenjuje od travnja 2005. godine pokazao se ne razvojnim, odnosno potvrdio je postojeće stanje sa malim mogućnostima razvoja u turizmu i poduzetništvu.

Nedostaci su se pokazali i kod primjene Prostornog plana uređenja općine Fužine, te je do sada evidentiran niz primjedbi kako sadašnjih tako i budućih korisnika prostora.

Do sada je zaprimljeno šesnaest zahtjeva za izmjenu Prostornog plana, a tijekom Javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine primjedbe na Prostorni plan Općine uputilo je još deset zainteresiranih građana.

Budući je Prostorni plan uređenja općine Fužine dokument koji je podložan promjenama, a sve u svrhu realizacije razvoja Općine trebalo bi u narednom periodu prići izradi dopuna i izmjena plana.

Dopune i izmjene odnose se na:

- detaljnu analizu i korekciju građevinskih područja koja bi rezultirala usklađenjem sa stanjem na terenu, a rezultat je preoblikovanje i usklađenje sa odredbama za provođenje i stanjem na terenu,

- kompletnu analizu Odredbi za provođenje Plana što se tiče rješavanja nedoumica u provedbi,

- dopunu i izmjenu površina izvan naselja za izdvojene namjene na način da se prilagode današnjem trendu razvoja općine,

- dopunu i izmijenu grafičkog i tekstualnog dijela Plana u dijelu vezanom za lokalitet »Široko brdo« sa oznakom u planu E1 na način da se ukine planom predviđena površina za iskorištavanje mineralnih sirovina,

- analizu i odgovore vezanih za prikupljanje zahtjeva i primjedbi pojedinih korisnika prostora, a koji se odnose na konkretne zahvate u prostoru,

- korekciju infrastrukturnih koridora.

Kod izrade prostornih planova nedostatak je ne postojanje potrebnih geodetskih i katastarskih podloga. Općina Fužina trebala bi tražiti od Državne geodetske uprave uvrštenje u planove koji se odnose na izradu geodetskih podloga i katastarsku izmjeru. Postojeća geodetska podloga 1:5000 na kojoj se izrađuju urbanistički planovi zadnji puta dopunjena je 1978. godine, a katastarske karte su u mjerilu 1:2880 nepregledne zbog mnogih izmjena.

1.4. Ocijena stanja u prostoru

Stanje u prostoru po pitanju prostorno planske dokumentacije može se smatrati nezadovoljavajućim s obzirom da su donošenjem Prostornog plana Općine Fužine izvan snage stavljeni svi do sada važeći prostorni planovi na području naselja Fužine, te nije moguća nova izgradnja, već samo rekonstrukcija postojećih građevina, a sve do donošenja Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine.

Zbog manjkavosti plana bilo je otežano izdavanje lokacijskih dozvola i za područja gdje je obaveza izrade samo Prostornog plana.

U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine koji je prošao javnu raspravu i čije se donošenje očekuje do kraja 2006. godine, primjena početkom 2007. godine.

U razmatranom razdoblju nije izrađen niti usvojeni ni jedan od detaljnih planova predviđenih Prostornim planom.

Kao jedan od važnih dokumenata kojeg je realizirala Općina Fužine i na temelju kojeg će se izrađivati i dopunjavati prostorno planska dokumentacija je Projekt ukupnog razvoja općine Fužine 2006. 2011. izrađena po »Project Management Consulting«, a koja daje odgovore u kojem pravcu će se razvijati Općina.

Općina Fužine otkupila je zemljište za izradu prometnice Mostići - Bajer i za Adrenalinski centar Plasa, a u fazi je uređenje zemljišta za novo naselje u Liču.

Od nacrtne dokumentacije izrađena su idejna rješenja parka Gorica i idejno rješenje uređenja obala jezera Bajer.

Samo stanje u prostoru može se smatrati zadovoljavajućim s obzirom da prostor Općine Fužine nije devastiran bespravnom i nekontroliranom izgradnjom, odnosno gradnjom koja bi narušavala krajobrazne i tradicionalne kriterije. Problem su infrastrukturni koridori koji su od važnosti za Republiku Hrvatsku i koji trajno narušavaju vrijednosti prostora i prirode.

Izvješće o stanju u prostoru donosi se za razdoblje (lipanj 2005. do studenoga 2006. godine) i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/ 07

Ur. broj: 2112/03-01-06-05

Fužine, 21. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjedni
Miljenko Fak, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=202&mjesto=10009&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr