SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 44. Petak, 1. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
64

46.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), članka 12. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/ 06), članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 11. sjednici održanoj 29. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima na području Općine Dobrinj, a posebice odredbe glede:

- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,

- održavanja groblja i uklanjanja otpada,

- uvjetima i mjerilima upravljanja grobljem,

- uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

- kaznene odredbe.

Članak 2.

U smislu ove Odluke:

- grobna mjesta su grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba,

- korisnici grobnih mjesta su umrle osobe i njihovi nasljednici.

Članak 3.

Veličina grobnog mjesta utvrđuje se u skladu s Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

Veličinu grobnog mjesta utvrđuje Općina Dobrinj rješenjem o dodjeli grobnog mjesta, vodeći pri tome računa o prostornim mogućnostima.

Članak 4.

Na području Općine Dobrinj, ukop se obavlja na groblju Dobrinj, Polje, Sužan, Rasopasno, Gabonjin i Kras, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te u skladu sa običajima.

Groblja na području općine Dobrinj u vlasništvu su Općine Dobrinj.

Članak 5.

Grobljima iz članka 3. ove odluke upravlja Općina Dobrinj odnosno trgovački društvo u njenom vlasništvu (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova), na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Članak 6.

Obred sahrane vrši se na osnovi volje umrlog ili njegove obitelji, odnosno osobe koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili uobičajenim spomenima (komemoracija, vjersku obredi, postavljanje vijenaca na monumente i sl.).

II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu te o tome donosi Rješenje, na temelju statusa dosa

dašnjeg korisnika odnosno na temelju neposrednog zahtjeva korisnika.

Za dodjelu Rješenja za naslijeđeno ili grobno mjesto koje je dano na korištenje svi potencijalni korisnici dužni su predati zahtjev koji mora sadržavati:

- original ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika isprave na temelju koje je stekao pravo na korištenje navedenog grobnog mjesta (rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.),

- presliku domovnice ili osobne iskaznice,

- original Rješenja Porezne uprave Rijeka, o uplaćenom porezu na nekretninu.

Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana stranka može izjaviti žalbu Upravnom odjelu za komunalne poslove Primorsko goranske županije u Rijeci, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.

Članak 8.

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u suradnji s Odborom za groblja za svako groblje posebno, redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

- plan rasporeda grobnih polja,

- plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama te grafičkim prikazom njihovog rasporeda.

Uprava groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju slobodna grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na grobljima, pravovremeno obavijestiti Općinsko Vijeće Općine Dobrinj o potrebi rekonstrukcije odnosno proširenja ili izgradnje novog groblja.

Članak 9.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje i kada nastane potreba za ukopom pokojnika, koji je u trenutku smrti ili rođenja imao prebivalište na području naselja u blizini mjesnog groblja odnosno Općine Dobrinj, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članom obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se: bračni drug, izvanbračni drug, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi bračni drugovi i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi bračni drugovi i djeca.

Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan područja Općine Dobrinj, ali čija obitelj ima porijeklo u Općini Dobrinj.

Članak 10.

Grobna mjesta su za obiteljski ili pojedinačni ukop, a dijele se na grobove i grobnice.

Vrste grobova:

- grobovi za pojedinačni ukop - jednostruki,

- grobovi za obiteljski ukop - dvostruki i višestruki,

Vrste grobnica:

- jednostruke,

- dvostruke,

- višestruke,

- niše,

- pretinci za urne.

Članak 11.

Pod pojmom korisnika grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.

Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke koristila grobno mjesto smatra se korisnikom grobnog mjesta do izdavanja rješenja iz prethodnog stavka.

Članak 12.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj neće dati grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke već ima na korištenju grobno mjesto u koje je moguć ukop.

Članak 13.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta trećim osobama. Ugovor o ustupanju mora se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Ukoliko je ustupanjem grobnog mjesta novom korisniku prodana oprema i uređaj groga izgrađen na grobnom mjestu, koji se smatra nekretninom, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz Ugovor priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnine.

Članak 14.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znanci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenima već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenima, već je o njima dužno se brinuti Općinsko Poglavarstvo Općine Dobrinj, a Općina Dobrinj ih je dužna održavati o svom trošku.

III. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

Članak 15.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje, dužan je platiti naknadu za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, po ispostavljenoj uplatnici s rokom dospijeća, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

Članak 16.

Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje naknade utvrđuje Općinsko vijeće Općine Dobrinj posebnom odlukom.

Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme plaća se prilikom dodjele grobnog mjesta na korištenje.

Godišnju naknadu korisnici u pravilu plaćaju jednokratno, odnosno jednom godišnje.

IV. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 17.

Ukop u popunjenu obiteljsku grobnicu može se obaviti nakon isteka roka od 10 godina od zadnjeg ukopa.

Članak 18.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Pravo ukopa do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju, iza smrti korisnika grobnog mjesta, imaju osobe iz članka 8. stavka 2. ove Odluke.

V. PRIVREMENI UKOPI I ISKOPI

Članak 19.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Dobrinj, a nema osigurano grobno mjesto i

- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugu općinu, grad ili državu na konačni ukop.

Članak 20.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 21.

Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (eshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

Iskope obavljaju zaposlenici koncesionara za pogrebne poslove.

Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

VI. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 22.

Ukop nepoznate osobe izvršit će se u grobno mjesto koje odredi Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj i na trošak Općine Dobrinj.

VII. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 23.

Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i putova na groblju od otpada te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove Odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima.

Članak 24.

Uprava groblja je dužna radnje iz članka 21. ove Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti u funkcionalnom smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Članak 25.

Uprava groblja dužna je pozvati korisnika da neuredno i zapušteno grobno mjesto održava urednim.

Članak 26.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta.

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj dužan ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Uprava groblja, u zakonskim okvirima.

Članak 27.

Groblja su građanima otvorena za posjet:

- u zimskim mjesecima (od 1. listopada do 31. ožujka) od 7,00 do 18,00 sati,

- u ljetnim mjesecima (od 1. travanja do 30. rujna) od 7,00 do 21,00 sat.

Iznimno groblje može biti otvoreno duže ili kraće od vremena navedenog u prethodnom stavku, o čemu odlučuje Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj.

Posjetitelji groblja dužni su se na grobljima kretati u miru i tišini te se ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

Članak 28.

Na grobljima je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, putove, staze i uređaje,

- bukom narušavati mir na groblju,

- gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove, spomenite i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

- trgati i odnositi cvijeće i nasade s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete ili reklame,

- sađenje bilo kakve vegetacije po vlastitom nahođenju korisnika,

- neovlašteno kositi travu,

- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,

- graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,

- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, opločenje, nasipavanje i sl.),

- dovoditi pse i druge životinje,

- obavljati bilo kakvu trgovinu,

- bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme za koje nije određeno.

Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj iste na temelju očevida i zapisnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj.

Članak 29.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama i pretincima koje prouzroče treće osobe.

Članak 30.

Korisnik grobnog mjesta dužan je grobno mjesto koje koristi uređivati na primjeren način, te održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

VIII. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 31.

Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta Položajnim planom groblja,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,

- obavlja naplatu godišnje grobne naknade,

- donosi godišnji program održavanja groblja,

- ugovara uređenje i održavanje groblja,

- ugovara izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju,

- obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog vijeća Općine Dobrinj,

- predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa održavanja groblja,

- uređuje i održava groblja, te uklanja otpad s groblja,

- izvršava kaznene odredbe propisane ovom Odlukom.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izviješće o svom radu Općinskom Vijeću Općine Dobrinj.

Članak 32.

Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi odluke o:

- zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,

- o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe, kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,

- o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,

- o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Planom.

Odluke iz stavka 1 ovog članka moraju se oglasiti u Službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

Članak 33.

Za gradnju ili preinaku groba korisniku grobnog mjesta potrebna je suglasnost Uprave groblja.

Članak 34.

Uređenje i održavanje centralnog križa groblja te grobova poginulih u domovinskom ratu kao i spomen obilježja boraca antifašističke borbe iz II. svjetskog rata obveza je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine.

IX. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 35.

Svako grobno mjesto mora se označiti prikladnim nadgrobnim znakom.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o oblikovanju nadgrobnog znaka, spomenika, natpisa i uređaja grobnog mjesta, pridržavajući se Plana groblja i ove Odluke.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.

Uprava groblja daje odobrenje za podizanje nadgrobnog spomenika na pismeni zahtjev korisnika.

Članak 36.

Nakon ukopa pokojnika u grobnicu sukladno odredbama ove Odluke korisnici grobnog mjesta ukoliko to žele dužni su zatražiti od Uprave groblja dopuštenje za upis osnovnih podataka o ukopanom na grobnici (ime, prezime, godinu rođenja, godinu smrti) u roku od 30 dana nakon ukopa.

Ukoliko se postupi po narečenom ovakav zahvat na grobnom mjestu neće se smatrati preinakom ili doradom nadgrobnog spomenika, te je oslobođeno svakog troška prema Upravni groblja.

Članak 37.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu uređenja groblja i rasporeda grobova i grobnih mjesta, a u skladu s propisima o građenju, estetskim i sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.

Članak 38.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koja se u smislu građevinskih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.

U slučaju kada odobrenje za izgradnju nije potrebno, uvjete izgradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Upravlja groblja u skladu sa Planom.

Članak 39.

Nadgrobni spomenik korisnik grobnog mjesta mora izgraditi u roku od 5 (pet) godina po dodjeli na korištenje.

Članak 40.

Odobrenje za izgradnju/preinaku nadgrobnog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

Zahtjev mora sadržavati:

- idejnu skicu sa dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobnog spomenika,

- tekst natpisa na spomeniku,

- dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta,

- dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,

- rješenje o pravu na korištenje grobnog mjesta,

- ime, prezime i adresa obrtnika ili naziv i sjedište tvrtke izvoditelja radova.

Članak 41.

Pri izvođenju radova izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju a naročito:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja,

- građevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i to na način da ne ometa redovnu upotrebu groblja,

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njegova završetka, izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prvobitno stanje.

Članak 42.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje će Uprava groblja imati u svezi s uređenjem grobnog mjesta, odvoza iskopane zemlje i drugog otpada, uređenje putova i staza, utrošak vode, struje i sl.

Članak 43.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvoditelju radova koji započne s radom bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Odobrenje za izgradnju/preinaku nadgrobnog spomenika daje Uprava groblja na zahtjev korisnika.

Članak 44.

U roku od 3 (tri) dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti Upravu groblja. Upravni referent izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno završeni ako:

- je nadgrobni spomenik izgrađen u skladu sa odobrenom skicom (oblik, natpis, dimenzije),

- je okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

- su sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirana,

- se u slučaju oštećenja drugih grobova način i obim sanacije utvrđuje zasebnim zapisnikom stranaka u sporu na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

X. MRTVAČNICE I KOSTURNICE

Članak 45.

Mrtvačnica je sastavni dio groblja.

Uprava groblja brine se za red, mir i čistoću u mrtvačnici.

Članak 46.

Uprava groblja dužna je osigurati poseban prostor na prikladnom mjestu za kosturnicu.

Za pokapanje kostiju u zajedničku kosturnicu ne plaća se naknada.

Zainteresirane osobe mogu tražiti da se kosti umrlih ne pokapaju u zajedničku kosturnicu, već u obiteljski grob, u tom slučaju snašaju sve troškove pokopa.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 47.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja za prekršaj ako:

- ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine Dobrinj, te registar umrlih osoba s potrebitim dodacima.

Članak 48.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

- korisnik grobnog mjesta ukoliko se i unatoč opomeni od strane Uprave groblja ne brine o održavanju grobnog mjesta, članak 26. ove Odluke,

- fizička osoba koja postupa protivno članku 28. ove Odluke.

Članak 49.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se obrtnik ili pravna osoba koja izvodi radove na groblju protivno članku 38., 41. i 42. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka (u ovom slučaju korisnik grobnog mjesta).

XII. NADZOR

Članak 50.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Odluku o pravilima ponašanja na groblju te ostale akte, propisane Zakonom o grobljima, te ga izložiti na vidljivom mjestu, osobito na ulazu u groblja.

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-29/11

Ur. broj: 2141-04-06-01-2

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr