SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 42. Ponedjeljak, 20. studenog 2006.
OPĆINA ČAVLE
116

32.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« PGŽ broj 3/05) i odredbe članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 3/06- pročišćen tekst), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. listopada 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama DPU SC MAVRINCI

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama DPU SC MAVRINCI.

Članak 2.

U tekstualnom dijelu, poglavlje II. Odredbe za provođenje, mijenja se i glasi:

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Odredbama za provođenje određuju se kriteriji i način realizacije Plana, te opći i posebni uvjeti uređenja i korištenja prostora, a za detaljnije tumačenje odredbi koristi se cjelokupni tekstualni i kartografski dio Plana.

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Namjena područja unutar obuhvata Plana određuje se za potrebe društvenih - pretežito sportsko-rekreativnih sadržaja, uređenje javnih površina ulica, i drugih pješačkih površina, zasnivanje i uređenje postojećih javnih zelenih površina, te izgradnju komunalne infrastrukture i telekomunikacija.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br. 1 »Detaljna namjena površina«.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

POVRŠINE ZA GRADNJU:

1. društvena namjena - sport i rekreacija (R1)

2. društvena namjena - sport i rekreacija (R2)

3. Stambena namjena (S1, S2)

4. Mješovita namjena (M1)

5. Zaštitne zelene površine (Z1, Z2, Z3)

6. Kolno-pješačka površina (KP)

7. Pješačke površine (PP1, PP2)

8. Javno parkiralište (P1, P2)

9. Trafo-stanica (TS1, TS2)

10. Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

Ukupna površina zahvata iznosi cca 4,17 ha

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Odredbama ovog Plana daju se uvjeti za gradnju, rekonstrukciju i korištenje građevina.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 3. i 4.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,8 za građevine društvene namjene, a za ostale namjene 0,5.

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice je 2.4 za građevine društvene namjene, a za ostale namjene 1,5.

Dozvoljena etažnost građevine je najviše 3 etaže.

Veličina i površina građevina određene su u točki 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana i prikazane na kartografskom prikazu broj 4.

Nivelacijska kota građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Nivelacijska kota građevine je kota poda prve nadzemne etaže položena najviše 0,50 m iznad najniže kote konačno zaravnatog terena, mjereno uz rub građevine.

Nivelacijska kota mora se uskladiti s nivelacijskim kotama postojećih susjednih građevina i javnih površina.

Katnost građevine određena je kartografskim prikazom broj 4.

Pod visinom građevine podrazumijeva se udaljenost mjerena od najniže točke terena kojeg pokriva građevina do sljemena ili najviše kote ravnog krova.

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 14,5 m.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja jedne podzemne etaže.

2.3. Namjena građevina

Na području namjene »Sportsko-rekreativna namjena« dozvoljava se gradnja građevina osnovne namjene, trgovačkih i ugostiteljskih sadržaja, te uređenje skladišnog, i drugog pomoćnog prostora, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.

Također se dozvoljava gradnja podzemnih garaža s pratećim infrastrukturnim uređajima, sa najviše 1 (jednom) podzemnom etažom.

Na području namjene »Sportsko-rekreativna namjena«dozvoljava se gradnja i rekonstrukcija sljedećih objekata: A - sportska dvorana s pratećim sadržajima, B - nogometni stadion s pratećim sadržajima i F - ugostiteljski objekt.

Na području namjene »Stambena namjena« predviđena je gradnja sljedećih objekata:

Građevina oznake D postojeći je objekt. Dozvoljava se rekonstrukcija u postojećim gabaritima. Dozvoljena je stambena namjena, a u prizemlju ugostiteljska ili poslovna namjena. Planirana katnost građevine je P+2, a maksimalna dozvoljena visina je 9 m.

Građevina oznake E postojeći je stambeni objekt. Dozvoljava se rekonstrukcija u postojećim gabaritima. Dozvoljena je stambena namjena. Planirana katnost građevine je P+2, a maksimalna dozvoljena visina je 9 m.

Na području namjene »Mješovita namjena« predviđena je gradnja objekta:

Građevina oznake C je postojeći objekt. Dozvoljava se rekonstrukcija. Dozvoljena je stambeno-poslovna namjena. Građevina može imati maksimalnu tlocrtnu površinu od 90 m2. Planirana katnost građevine je P+2, a maksimalna dozvoljena visina je 9 m.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja osnovnih građevina sukladno namjeni određenoj Planom, te manjih pomoćnih građevina.

Pomoćne i manje građevine gospodarske namjene mogu se graditi na građevnoj čestici uz građevinu osnovne namjene najviše kao jednoetažne, a visina im iznosi maksimalno 6 m. Tlocrtna površina pomoćne i manje građevine gospodarske namjene, ne smije prelaziti 50% površine zgrade osnovne namjene.

Osnovna građevina mora se doticati svojom dužom fasadom obveznog građevnog pravca.

Na području namjene »Sportsko-rekreativna namjena« izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja i postava:

- trijema, nadstrešnice i providne konstrukcije iznad ulaza u građevinu te iznad manipulativne površine i površine za parkiranje,

- reklamnog stupa - »totema«, maksimalne visine 20 m,

- pomoćne građevine namijenjene kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine,

- informativnog punkta, reklamne konstrukcije i druge opreme, izložbenog paviljona i paviljona za promotivnu i prigodnu prodaju;

- građevine i uređaja komunalne infrastrukture;

- podzemnih i nadzemnih uređaja: spremišta goriva, otpadnih materijala, agregata, baterija solarnih kolektora, dizalice topline i vodnih retencija.

Ograde građevnih čestica (funkcionalnih ili vlasničkih cjelina) grade se, u pravilu, od kamena, betona, opeke, metala ili drva. Građevne čestice mogu biti ograđene i živicom. Najveća dopuštena visina ograde između građevnih čestica je, u pravilu do 2 m osim za česticu oznake R2, gdje je dozvoljena žičana ograda visine 4 m.

Međusobna udaljenost nadzemnih građevina mora biti jednaka ili veća od polovice zbira visina susjednih građevina.

2.5. Oblikovanje građevina

Pročelja novih građevina potrebno je oblikovati uporabom suvremenih materijala, a glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

Krov građevine može biti ravan ili kosi.

Dozvoljeni nagib kosog krova iznosi od 17o do 25o.

Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili pokrova od bitumenske šindre.

Na pročeljima građevina dozvoljava se postava reklamnih površina.

Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje te kolektore sunčeve energije.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3. Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, kolno-manipulativnu površinu, pješačku površinu, dječje igralište, sportsko-rekreativnu površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno uređenu površinu.

Najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uređeno kao zelena površina, a na području namjene »Sportsko-rekreativna namjena« najmanje 30%.

Na građevnoj čestici oznake R1 dozvoljava se ograđivanje ogradom do visine 2,0 m, osim iznimno kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina korištenja.

Površine za parkiranje potrebno je urediti primjenom asfalta, betonskih elemenata opločenja, granitnom kockom i slično, te hortikulturno urediti.

PARKIRALIŠTA ZA STAMBENE GRAĐEVINE

Namjena prostora u građevinama

broj parkirališnih ili garažnih mjesta

 

 

stambena građevina (po jednom stanu)

1

 

višestambena građevina (po jednom stanu)

1,5

 

poslovni prostor (25 m2)

1

 

trgovina (brutto 110 m2;
netto 75 m2)

1

 

restoran (4 sjedala)

1

PARKIRALIŠTA ZA GOSPODARSKE GRAĐEVINE

Namjena prostora u građevinama gospodarske namjene

broj parkirališnih ili garažnih mjesta na 1000 m2 bruto-razvijene površine

proizvodna namjena, poslovna namjena - servisni i skladišni sadržaji

4-8

trgovački sadržaji

20-40

uredi

10-20

drugi poslovni sadržaji

15

hotel, pansion, motel

20-40

manje građevine
gospodarske namjene
na građevnoj čestici
stambene namjene

stanovanje

PARKIRALIŠTA ZA DRUŠTVENE GRAĐEVINE

Namjena prostora

broj parkirališnih ili garažnih mjesta
na broj osoba

sportske dvorane i igrališta s gledalištima

na 25 sjedala po 1 mjesto

škole i predškolske ustanove

na jednu učionicu po 1 mjesto

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1. i tekstualnim obrazloženjem točka 3.1.

Unutar obuhvata plana dozvoljava se gradnja pristupnih cesta, biciklističkih staza i pješačkih putova.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za jednosmjernu cestu iznosi 4,50 m, a najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 5,50 m.

Najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,50 m, a ako se sadi drvored, najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 3,0 m.

Režim prometa utvrđen Planom nije obvezan.

3.1.2. Pristupne ulice

Normalni profil prometnice ima minimalno slijedeće elemente:

- širina voznog traka 5.5m

- širina pješačkog pločnika = 1.5 m - jednostrano

- ukupna širina planuma prometnice = 7.00 m

3.1.3 Garaža

Dozvoljava se izgradnja objekata podzemne garaža namijenjenih osobnim automobilima. Garaže smiju imati najviše jednu podzemnu etažu.

3.1.4. Javna parkirališta

Gradnja i uređenje javnih parkirališta na području obuhvata ovoga Plana određeno je kartografskim prikazom broj 2.1. i 3.

Za potrebe parkiranja osobnih vozila predviđena je ukupna površina oko 2800 m2 parkirališne površine unutar zone R1, odnosno R2, sa sljedećim kapacitetima parkirnih mjesta:

- R1 120 parkirnih mjesta

- R2 30 parkirnih mjesta


ukupno: 150 parkirnih mjesta

Minimalna širina parkirnog mjesta iznosi 2,30 m.

Sve parkirališne površine moraju se projektirati u skladu sa mjerama vodozaštite, odnosno upuštanje vode sa istih u tlo, moguće je tek nakon separacije i pročišćavanja.

3.1.5. Pješačke površine

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom, asfaltom u boji i slično, te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postavljanje nadstrešnice, pergole i fontana.

Na pročeljima građevina uz pješačke površine ne dozvoljava se postava vanjskih jedinica klima uređaja.

3.1.6. Biciklističke staze

Dozvoljava se gradnja i uređenje biciklističkih staza na području obuhvata ovoga Plana, širina istih mora iznositi min. 1.50 m.

Biciklističku stazu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, asfaltom, asfaltom u boji i slično, te opremiti urbanom i likovnom opremom.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Na području obuhvata Plana ne planira se izgradnja ostalih tipova prometnica.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3. i točki 3.3. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je graditi podzemno.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2.

Mrežu komunalne infrastrukturne potrebno je graditi podzemno.

Mjesto priključenja nove građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukturne mreže određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

Oborinske krovne i/ili pročišćene vode sa parkirališnih površina mogu se upuštati u teren preko upojnih građevina.

Regulacijom odvodnje potrebno je oborinske vode sa županijske cesta regulirati unutar parcele u postojeći sustav odvodnje.

Sanitarne otpadne vode se prihvaćaju sustavom gravitacione kanalizacije (po idejnom projektu »TEH PROJEKT HIDRO« br. 0505/4) - privremeno je dopuštena izgradnja septičkih taložnica, u skladu sa vodopravnim uvjetima.

3.4.3. Elektroopskrba

Elektroopskrbu je potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Prometne površine na području obuhvata Plana potrebno je opremiti javnom rasvjetom.

Priključak građevina na postojeću elektroopskrbnu mrežu potrebno je izvesti podzemnim kabelima.

3.4.4. Opskrba plinom

Priključak na opskrbnu mrežu plinom potrebno je izvesti u skladu izvedenom stanju glavnih vodova i sa projektom »Školjić« d.o.o., izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površine i zaštitnih zelenih površina

Na dijelu građevne čestice oznake Z1, Z2 i Z3 planira se uređenje zelenih površina sukladno kartografskom prikazu broj 3.

U sklopu zelenih površina dozvoljava se uređenje pješačkih staza, biciklističkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječjih igrališta, odmorišta i slično te postava urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično.

Najveća dozvoljena visina podzida u sklopu zelene površine iznosi 1,50 m, a visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.

Javnu zelenu površinu potrebno je urediti kao jedinstvenu oblikovnu cjelinu.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim raslinjem.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala, a u skladu sa lokalnim klimatološkim uvjetima.

5. Uvjeti i način gradnje

Dozvoljava se izgradnja nadstrešnica ispred ulaznih pročelja zgrada, a odmah do prednje fasade - nadstrešnice moraju biti izrađene od suvremenih materijala.

Na pročeljima građevina uz pješačke površine, državne i županijske ceste ne dozvoljava se postava vanjskih jedinica klima uređaja.

6. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

Na području obuhvata plana nema zaštićenih ili posebno vrijednih prirodnih cjelina i kulturno povijesnih i ambijentalnih vrijednosti.

7. Mjere provedbe plana

Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Za pojedine objekte zaštitu predvidjeti podobnom orijentacijom otvora i kvalitetnom izolacijom zidovima.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 55 dB, a za noć 45 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 17/90 i 26/ 93) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (»Narodne novine« broj 37/ 90).

Zaštita zraka provodi se sukladno Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97 - ispr).

Zaštita voda provodi se sukladno Zakonu o vodama (»Narodne novine« broj 107/95) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95).

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju građevina na lokaciji »Sportski centar »Mavrinci« a ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan u skladu s člankom 122. Zakona o vodama (NN. br. 107/95), ishoditi vodopravne uvjete. Prilozi koji se trebaju dostaviti uz zahtjev određeni su u članku 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata ( NN br: 28/96. ). Vodopravne uvjete izdaju, u skladu s člankom 123. Zakona o vodama, »Hrvatske vode«, VGO Rijeka, Đure Šporera 3.

Područje obuhvata Plana nalazi se u III. zoni zaštite izvora vode za piće. Na području III. zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

a) Izgraditi sustav javne nepropusne kanalizacije za odvodnju sanitarno-potrošnih i tehnoloških otpadnih voda sa odvodom izvan zone ili upuštanjem preko upojnog bunara nakon biološkog ili drugog odgovarajućeg postupka pročišćavanja.

b) Oborinske vode sa parkirnih, radnih, manipulativnih površina i najprometnijih prometnica, zagađenih naftnim derivatima prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na javni odvodni sustav komunalnih otpadnih voda ili postupiti na način iz točke c).

c) Oborinske vode s autocesta, magistralnih i regionalnih cesta odvesti nepropusnom kanalizacijom izvan zone ili upustiti u podzemlje putem upojnih bunara uz prethodno pročišćavanje sistemom separatora i laguna izvedenih u skladu sa vodoprivrednim smjernicama za projektiranje, građenje i održavanje prometnica u vodozaštitnim zonama na kršu. Autoceste, magistralne i regionalne ceste moraju imati objekte za prihvat razlivenog goriva i drugih štetnih tekućina, kao i bočne branike. Prometni znakovi za ograničenje brzine kretanja vozila koja prevoze takve terete, moraju biti na svim prometnijim cestama.

Sanitarne otpadne vode se prihvaćaju sustavom gravitacione kanalizacije (po idejnom projektu »TEH PROJEKT HIDRO« br. 0505/4) - privremeno je dopuštena izgradnja septičkih taložnica, u skladu sa vodopravnim uvjetima.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati na slijedeći način:

- smanjivati količine otpada,

- otpad sortirati i obavljati druge radnje radi smanjivanja količine i volumena otpada,

- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i druge materijale).

Proizvođač tehnološkog otpada dužan je tehnološki otpad koji nastaje obavljanjem djelatnosti obraditi i skladištiti sukladno propisima.

Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se sakuplja otpad moraju biti opremljeni na način kojim se sprječava rasipanje ili prolijevanje otpada te nastajanje i širenje prašine, buke i neugodnih mirisa.

Proizvođač otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/ 96).

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, proizvođač otpada je dužan razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati po vrstama te osigurati uvjete skladištenja radi njegove ponovne obrade.

Ambalažni otpad proizvođač otpada je dužan sakupljati odvojeno prema vrsti materijala, u spremnike koje je za tu namjenu dužan postaviti unutar ili u neposrednoj blizini građevine planirane za gradnju.

Proizvođač je dužan osigurati obradu ambalažnog otpada postupcima i tehnologijama koje omogućuju ponovno korištenje ambalaže u svrhu proizvodnje istog ili drugog materijala ili u svrhu proizvodnje energije.

Proizvođač ambalažnog otpada i ostali sudionici u postupanju s ambalažnim otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o postupanju s ambalažnim otpadom (»Narodne novine« broj 53/96).

Sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine« broj 78/98) na području obuhvata Plana zabranjuje se utovar, istovar, skladištenje i manipulacija opasnim tvarima.

9. Posebne odredbe

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

Protupotresno projektiranje građevina kao i građenje treba provoditi sukladno Zakonu o građenju i postojećim tehničkim propisima.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevinama i otvorenorn prostoru, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen po posebnom propisu.

Za potrebe izgradnje objekata ili postrojenja za skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama ili plinovima, moraju se poštivati odredbe iz čl. 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95) kao i propisa temeljenih na istome Zakonu.

U prikazu mjera zaštite od požara kao sastavni dio projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TVRB. Kod projektiranja podzemnih garaža primijeniti američke smjernice NFPA 88A ili austrijske smjernice TVRB n 106.

U izradi projektne dokumentacije dosljedno se treba pridržavati važeće zakonske regulative iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Čavle.

Članak 3.

Izmjene i dopune određene ovom Odlukom, na odgovarajući su način unesene u grafički dio Plana.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju vrijediti odredbe Odluke o DPU SC MAVRINCI (»Službene novine« PGŽ broj 9/05).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/06-01/7

Ur. broj: 2170-03-06-01-2

Čavle, 26. listopada 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr