SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 42. Ponedjeljak, 20. studenog 2006.
GRAD CRIKVENICA
116

58.

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE

Na temelju članka 15. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01 i 8/06), Odbor za statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Crikvenic, na sjednici održanoj dana 18. travnja 2006. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Crikvenice.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Crikvenice obuhvaća Statut Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) te njegovu izmjenu i dopunu objavljenu u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 8/06, u kojima je naznačeno vrijeme njihovo stupanje na snagu i početak primjene.

Klasa: 021-01/06-01/19

Ur. broj: 2107/01-01-06-3

Crikvenica, 18. travnja 2006.

Predsjednik
Odbora za statut, poslovnik i propise
Gradskog vijeća
Nikola Šaban, v.r.

STATUT
GRADA CRIKVENICE
(pročišćeni tekst )

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se obilježja, javna priznanja, oblici suradnje i oblici povezivanja s jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, mjesna samouprava, imovina i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, javnost rada, te druga pitanja važna za utvrđivanje prava i obveza Grada Crikvenice.

Članak 2.

Grad Crikvenica je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Područje Grada Crikvenica čine naselja: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo i Selce.

Granice Grada Crikvenice idu granicama rubnih katastarskih općina koje se nalaze unutar njegovog područja i to: k.o. Crikvenica, k.o. Sv. Jelena, k.o. Sv. Jakov i k.o. Selce.

Granice Grada Crikvenice mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Grad Crikvenica je pravna osoba.

Sjedište Grada Crikvenice je u Crikvenici, Ulica kralja Tomislava 85.

Tijela i upravna tijela Grada Crikvenice imaju pečate.

Opis pečata iz stavka 3. ovoga članka, način njihove uporabe i čuvanje uređuje se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 4.

Grad Crikvenica ima svoj grb i zastavu.

Grb Grada Crikvenice čini štit koji se sastoji od jednog polja plave boje. U tom plavom polju je srebrni crikvenički kaštel s tornjem crkve i mostom u istoj boji, a iza istog raste zlatna palma.

Zastava Grada Crikvenice je žute boje s gradskim grbom smještenim u sjecištima dijagonala. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje način isticanja, uporabe i čuvanja grba i zastave Grada Crikvenice.

Članak 5.

Dan Grada Crikvenice je 14. kolovoza, kada je 1412. godine Crikvenica prvi put spomenuta u pisanom dokumentu, kojim knez Nikola IV. Frankopan daruje kaštel-samostan uz crkvu Pavlinima.

U Gradu Crikvenici svečano se slave još i 15. kolovoza, Velika Gospa zaštitnica Crikvenice, 22. svibnja, Dan Svete Jelene zaštitnice Dramlja, 25. srpnja, Dan Svetog Jakova zaštitnika Jadranova, 25. studenoga, Dan Svete Katarine zaštitnice Selaca i 16. travnja, Dan oslobođenja od fašizma.

Članak 6.

Grad Crikvenica njeguje i štiti korijene i tradiciju čakavskog zavičajnog narječja.

Članak 7.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice može pojedinu osobu, koja je naročito zaslužna za Grad, proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu dodjeljuje se Povelja Grada.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava i obveze te se može opozvati, ako se počastvovani pokaže nedostojan takve počasti.

Kriteriji za proglašenje počasnog građanina Grada Crikvenice, te oblik i izgled Povelje Grada, utvrđuju se posebnom odlukom.

Članak 8.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice odlučuje o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice posebom odlukom uređuje vrste javnih priznanja, uvjete za njihovo dodjeljivanje, izgled i oblik, kriterije i postupovnost njihove dodjele, te tijela koja provode postupak i obavljaju dodjelu priznanja.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Crikvenica uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (reginonalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Crikvenice s lokalnim jedinicama iz stavka 1. ovoga članka, sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i općim aktima.

Grad Crikvenica, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa u smislu unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, može osnovati odgovarajuće udruge.

Članak 10.

Grad Crikvenica, u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Primorsko-goranske županije, te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koje se neposredno tiču Grada, daje poticaje, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Poticaje, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada Crikvenice mogu podnositi Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova predstavničkog tijela i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 11.

Grad Crikvenica samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga te podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Grad Crikvenica obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenja naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalne djelatnosti,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka odredit će se poslovi koje je Grad Crikvenica dužan organizirati kao i poslovi koje će Grad Crikvenica obavljati ako osigura uvjete za njihovo obavljanje.

Način organiziranja poslova iz stavka 2. i 3. ovoga članka i uvjete za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima koje donosi Gradsko vijeće.

Članak 12.

Grad Crikvenica može obavljanje pojedinih poslova iz članka 11. ovoga Statuta prenijeti na Primorsko-goransku županiju, odnosno mjesni odbor na području Grada Crikvenice, ako ocijeni da je to učinkovitije.

Grad Crikvenica može obavljanje pojedinih poslova iz članka 11. ovog Statuta organizirati zajedno s drugim općinama i gradovima.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga članka, općine i gradovi mogu osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 13.

Gradsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da Gradu Crikvenici uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na:

- školstvo,

- zdravstvo,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- gospodarski razvoj,

- promet i prometnu infrastrukturu,

ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovog članka, Grad Crikvenica može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 14.

Grad Crikvenica u okviru samoupravnog djelokruga:

- raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada,

- promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

- vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

- osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

- obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Grada,

- osigurava uvjete za održiv razvitak komunalnih djelatnosti,

- vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

- organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,

- osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

- organizira obavljanje poslova razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu Crikvenici,

- potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

- potiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

- osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

- osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

- donosi proračun Grada Crikvenice,

- obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

- obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Grada Crikvenice u skladu sa zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 15.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Lokalni referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta Grada Crikvenice, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja lokalnog značenja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum na temelju zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradsko poglavarstvo, polovina mjesnih odbora na području Grada Crikvenice i 20% birača upisanih u birački popis Grada Crikvenice.

Članak 17.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

- područje za koje se raspisuje referendum,

- naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

- obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

- referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

- dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 18.

Odluka donesena na referendumu obavezatna je za Gradsko vijeće Grada Crikvenice.

Tijela Grada Crikvenice ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 19.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svog djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice, putem Vijeća mjesnog odbora, može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 20.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću Grada Crikvenice donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Crikvenice.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 21.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Crikvenice, i na nepravilan odnos zaposlenih u upravnim tijelima Grada ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.

IV. GRADSKA TIJELA

Članak 22.

Tijela Grada Crikvenice su:

1. Gradsko vijeće;

2. Gradonačelnik;

3. Gradsko poglavarstvo.

Članak 23.

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice podijeljene su između Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada Crikvenice.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice, poslovi koji se odnose na uređivanje legislativne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Gradskog poglavarstva.

Ako se po naravi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Gradsko vijeće.

Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1. Gradsko vijeće

Članak 24.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice je predstavničko tijelo građana Grada Crikvenice i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice ima 17 članova izabranih na način određen zakonom.

Ako se na izborima za članove Gradskoga vijeća Grada Crikvenice ne postigne zastupljenost etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina koja se traži sukladno zakonu, broj članova Gradskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi tražena zastupljenost bila ostvarena, na način utvrđen zakonom.

Članak 25.

Gradsko vijeće:

- donosi Statut Grada,

- donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

- donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,

- donosi odluke o gradskim porezima, naknadama i pristojbama,

- donosi programe javnih potreba,

- donosi poslovnik Gradskog vijeća,

- raspisuje referendum,

- donosi odluku o dodjeli Povelje Grada počasnom građaninu Grada Crikvenice,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

- osniva radna tijela Gradskog vijeća, te bira i razrješuje njihove članove,

- bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike te članove Gradskog poglavarstva,

- iskazuje povjerenje gradonačelniku, članovima Gradskog poglavarstva i Gradskom poglavarstvu u cjelini,

- donosi odluku o nepovjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima Gradskog poglavarstva ili Gradskom poglavarstvu u cjelini,

- imenuje i razrješuje osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad i odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

- odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

- odlučuje o davanju koncesija,

- odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Grad Crikvenica ima 100%-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika Grada Crikvenice u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad Crikvenica nema 100%- tni udjel odnosno dionice,

- odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,

- odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

- obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u djelokrug.

Članak 26.

Gradsko vijeće Grada Crikvenice ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira iz reda svojih članova, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 6 članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 6 članova Gradskog vijeća.

Članak 27.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenice:

- zastupa Gradsko vijeće,

- saziva i predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

- predlaže dnevni red sjednica Gradskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine se o postupku donošenja općih i drugih akata,

- održava red na sjednicama Gradskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela Gradskog vijeća,

- potpisuje akte koje donosi Gradsko vijeće,

- brine o suradnji Gradskog vijeća s Gradskim poglavarstvom,

- brine o zaštiti prava članova Gradskog vijeća,

- brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 28.

Predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove sprječenosti ili duže odsutnosti zamjenjuje potpredsjednici.

Potpredsjednici, po ovlasti predsjednika, obavljaju poslove iz njegovog djelokruga.

Članak 29.

Član Gradskog vijeća nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.

Član Gradskog vijeća ima od dana konstituiranja Gradskoga vijeća do kraja mandata, sva prava i dužnosti određena Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 30.

Član Gradskog vijeća ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća.

Članak 31.

Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za člana predstavničkog tijela, danom donošenja odluke Ustavnog suda,

- ako odjavi prebivalište s područja Grada Crikvenice, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se određuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Članak 32.

Član Gradskog vijeća Grada Crikvenice ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Gradskoga vijeća i radnih tijela Gradskoga vijeća,

- podnositi prijedloge općih i drugih akata, davati amandmane na prijedloge općih akata,

- postavljati pitanja gradonačelniku, članovima Gradskog poglavarstva i rukovoditeljima upravnih tijela,

- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da može istovremeno biti član najviše u dva radna tijela,

- na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 33.

Gradsko vijeće osniva radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za praćenje provođenja utvrđene politike i izvršavanja općih i drugih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedi

nih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.

Naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Članak 34.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika te članova Gradskog vijeća.

2. Gradonačelnik

Članak 35.

Gradonačelnik zastupa Grad Crikvenicu i nositelj je izvršne vlasti.

Članak 36.

Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Crikvenice ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Članak 37.

Gradonačelnik:

- zastupa Grad,

- predsjednik je Gradskog poglavarstva,

- daje punomoći za zastupanje Grada Crikvenice u pojedinim stvarima,

- ima pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

- podnosi Gradskom poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršenje,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada Crikvenice i daje im upute za rad,

- može tražiti glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu,

- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 38.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela Grada Crikvenice.

Članak 39.

Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Gradonačelnik određuje između zamjenika gradonačelnika zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga sprječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

Zamjenici gradonačelnika na temelju pisanog ovlaštenja gradonačelnika obavljaju poslove iz njegova djelokruga.

Gradonačelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegova djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Članak 40.

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje 6 članova Gradskog vijeća, većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, a na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 41.

Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva.

Zamjenici gradonačelnika su zamjenici predsjednika Gradskog poglavarstva.

3. Gradsko poglavarstvo

Članak 42.

Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice je izvršno tijelo Grada Crikvenice.

Gradsko poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Gradsko poglavarstvo ima 7 članova uključujući predsjednika i njegove zamjenike.

Članak 43.

Predsjednik, jedan zamjenik predsjednika biraju se iz reda članova Gradskog vijeća, a drugi članovi Gradskog poglavarstva mogu biti osobe koje nisu vijećnici Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članove Gradskog poglavarstva na prijedlog gradonačelnika bira Gradsko vijeće većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Pročelnici upravnih odjela Gradske uprave Grada Crikvenice mogu biti birani za članove Gradskog poglavarstva.

Gradonačelnik i dva zamjenika gradonačelnika, odnosno predsjednik i dva zamjenika predsjednika Gradskog poglavarstva obavljaju svoju dužnost profesionalno, a ostali članovi Gradskog poglavarstva u pravilu obavljaju svoju dužnost počasno, ukoliko statutarnom odlukom Gradsko vijeće Grada Crikvenice ne odluči drugačije.

Članak 44.

Gradsko poglavarstvo:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

- predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

- utvrđuje prijedlog gradskog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Crikvenice u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave prenesenih na Grad Crikvenicu, te nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Crikvenice,

- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada Crikvenice,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Gradsko poglavarstvo,

- obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja rukovoditelja upravnih tijela i predstavnika Gradskog poglavarstva određenih zakonom, općim aktima Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 45.

Odnos Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Članak 46.

Gradsko poglavarstvo će urediti ustrojstvo, način rada i odlučivanje svojim Poslovnikom.

4. Upravna tijela

Članak 47.

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice, kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Crikvenicu, ustrojava upravna tijela.

Upravna tijela Grada Crikvenice neposredno izvršavaju zakone i propise, te opće i druge akte Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i odgovorni su za stanje u područjima za koja su osnovani.

Upravna tijela Grada Crikvenice dužni su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelima upravljaju rukovoditelji koje, u skladu sa zakonom, a na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 48.

Upravna tijela Grada Crikvenice samostalna su u okviru svoga djelokruga i za svoj rad odgovorni su gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu za zakonito, pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

1. Osnivanje mjesnih odbora

Članak 49.

Na području Grada Crikvenice osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, tijela mjesnih odbora su dužna uvažavati interes Grada Crikvenice u cjelini.

Članak 50.

Na području Grada Crikvenice mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Crikvenica - centar;

2. Mjesni odbor Crikvenica - zapad;

3. Mjesni odbor Crikvenica - istok;

4. Mjesni odbor Dramalj;

5. Mjesni odbor Jadranovo;

6. Mjesni odbor Selce.

Područja mjesnih odbora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 51.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 10% građana-birača s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,

- imenu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

2. Tijela mjesnog odbora - izbori, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 52.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora ima 7 članova.

Dužnosti članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Članak 53.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o radu,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,

- saziva mjesne zborove građana,

- predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Crikvenice,

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom te odlukama Gradskog vijeća.

Članak 54.

Vijeće mjesno odbora predlaže Gradskom vijeću:

- rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja mjesnog odbora,

- predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

- predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objakata na području mjesnog odbora,

- predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 55.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika i potpredsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti iz samoupravnog djelokruga odgovara gradonačelniku.

Članak 56.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

- surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Gradsko vijeća Grada Crikvenice.

Članak 57.

Član vijeća mjesnog odbora ima prava i dužnosti:

- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

- predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 58.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za cijeli ili za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

3. Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 59.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora.

Program rada iz stavka 1. ovoga članka sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa, a mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima.

Program iz stavka 1. ovoga članka donosi se najkasnije do 15. listopada tekuće godine, za narednu godinu.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Gradskom poglavarstvu najkasnije do kraja listopada.

Članak 60.

Pod malim komunalnim akcijama iz članka 53. ovoga Statuta podrazumjeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji djelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putevi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).

4. Osnove pravila mjesnog odbora

Članak 61.

Osnovama pravila mjesnog odbora smatraju se odredbe članka 49. do 64. ovoga Statuta.

5. Način financiranja djelatnosti mjesnog odbora

Članak 62.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesni odbor

Članak 63.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Gradska upravna tijela osiguravaju odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova, na način uređen posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

7. Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora

Članak 64.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovoga Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradsko poglavarstvo, koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA CRIKVENICE

Članak 65.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Crikvenici čine imovinu Grada Crikvenice.

Stvarima i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Crikvenice raspolaže, upravlja i koristi se Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice.

Nekretninu u vlasništvu Grada Crikvenice može se otuđiti ili na drugi način s njome raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 66.

Grad Crikvenica slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svog samoupravnog djelokruga i poslova koje obavlja i osigurava iz područnog (regionalnog) značenja za područje Grada.

Prihodi Grada Crikvenice moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Članak 67.

Prihodi Grada Crikvenice su:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

- prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Grada Crikvenice,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Crikvenice odnosno onih u kojima Grad Crikvenica ima udjel ili dionice,

- prihodi od naknade za koncesiju koju daje Gradsko vijeće,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Gradsko vijeće samo propiše u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacija iz državnog i županijskog proračuna,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 68.

Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 69.

Svi prihodi koji pripadaju Gradu Crikvenici kao i svi rashodi za poslove koje Grad obavlja iskazuju se u proračunu Grada Crikvenice.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Članak 70.

Grad Crikvenica sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednosti svoje imovine u skadu s računovodstvenim propisima.

Članak 71.

Ako tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka proračun se mora uravnotežiti.

Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Članak 72.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće.

Članak 73.

Nakon isteka godine za koju je proračun donijet Gradsko vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna u rokovima utvrđenim zakonom.

Članak 74.

Grad Crikvenica se može zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Grad Crikvenica može raspisivati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 75.

Grad Crikvenica može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Grada Crikvenice, odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Gradskog vijeća.

VII. AKTI GRADA

Članak 76.

Gradsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, odluke, gradski proračun, obračun gradskog proračuna, zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja općih akata Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 77.

Gradsko poglavarstvo donosi pravilnike, poslovnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i druge opće akte kad je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 78.

Upravna tijela Grada, ako izvršavaju opće akte Gradskog vijeća, donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Gradu Crikvenici donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima Grada.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva kojim se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 79.

Podrobnije odredbe o aktima Grada Crikvenice, postupku donošenja i objavi akata te o vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća i Poslovnikom Gradskog poglavarstva.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 80.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Crikvenica osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Grad osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Grad Crikvenica može povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

IX. JAVNOST RADA

Članak 81.

Djelovanje tijela Grada Crikvenice je javno.

Gradonačelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva mogu se sazivati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).

Članak 82.

Sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva su javne i mogu im prisustvovati građani i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica, ili dio sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, kada se raspravlja o materijalu koji je u skladu s posebnim propisima označen pojedinim stupnjem povjerljivosti.

Članak 83.

Gradonačelnik može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

Članak 84.

Tijela Grada Crikvenice organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 85.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim danima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Crikvenice.

Članak 86.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Crikvenice mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Crikvenice.

Članak 87.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Grada Crikvenice pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se akti Grada Crikvenice u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

U slučaju suprotnosti odredbi akata iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 89.

Gradsko vijeće donijet će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 90.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti Odbor za statut, poslovnik i propise, 6 članova Gradskog vijeća, Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.

Članak 91.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina svih članova Gradskog vijeća.

Članak 92.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Crikvenice (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 12/93, 13/94, 6/95, 21/95, 16/97, 21/ 97, 16/99, 7/01 i 17/01).

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=200&mjesto=10003&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr